nieuws

Opheffing van internationale fiscale pensioendrempels

Archief

Door Alfred Lagendijk

De Europese Commissie (meer specifiek eurocommissaris Frits Bolkestein) heeft een mededeling uitgevaardigd, waarin zij haar ideeën ontvouwt over de wijze waarop de fiscale barrières op pensioengebied worden geslecht. Belemmeringen van het internationale pensioenverkeer is een onderwerp dat niet direct de dagelijkse verzekeringspraktijk raakt. Maar deze beleidskwestie heeft op de langere termijn wel brede gevolgen voor de adviespraktijk.
De zogenoemde mededeling, met als titel ‘Opheffing van fiscale barrières voor grensoverschrijdende bedrijfspensioenregelingen’, omvat 22 pagina’s en vult de voorgestelde pensioenfondsenrichtlijn aan. Het stuk gaat met name over de fiscale aspecten van het opzetten van grensoverschrijdende werknemerspensioenregelingen. De mededeling omvat de volgende voorstellen:
– een gecoördineerde aanpak van de fiscale pensioenregelgeving, die niet zozeer de regels in de lidstaten poogt te harmoniseren als wel bij de diversiteit ervan aansluit. Dit is een belangrijk element omdat hiermee wordt gezegd dat men niet een uniform Europees fiscaal pensioenstelsel nastreeft;- oproep tot afschaffing van alle fiscale regels die een onnodig restrictieve of discriminerende werking hebben;- waarborging van de belastinginkomsten van de lidstaten.Belastingheffing
In principe zijn er drie aanknopingspunten voor de belastingheffing over een werknemerspensioen: de premiebijdragen, de beleggingsopbrengsten en de uitkeringen.
In bijna alle lidstaten zijn de bijdragen van werkgevers en/of werknemers aan een pensioeninstelling op het grondgebied van de lidstaat tot op zekere hoogte aftrekbaar en in de meeste lidstaten worden de bijdragen van de werkgever niet in het belastbaar inkomen van de werknemer opgenomen. De voorwaarden waaraan een regeling moet voldoen om door de fiscus te worden erkend, variëren echter sterk, evenals de hoogte van de aftrekbare bijdragen.
Pensioeninstellingen investeren de bijdragen in beleggingsproducten die inkomsten en meerwaarden kunnen genereren. De meeste lidstaten verlenen vrijstelling van belasting voor de beleggingsopbrengsten en vermogenswinsten van pensioeninstellingen. Sommige lidstaten leggen echter een zogenaamde rendementsheffing op.
De meeste lidstaten belasten de pensioenuitkeringen van individuele gepensioneerden, ongeacht of deze als periodieke uitkering dan wel als uitkering ineens worden uitbetaald. De gehanteerde tarieven en de hoogte van de belastingvrije bedragen variëren echter sterk. In sommige lidstaten geldt voor uitkeringen ineens een gunstiger tarief of zelfs een volledige vrijstelling, terwijl zij in andere lidstaten juist weer verboden zijn.
Omkeerregel
De lidstaten van de Europese Unie moeten naar de mening van de Europese Commissie de omkeerregeling gaan gebruiken voor de belasting van pensioenen. Elf van de vijftien lidstaten maken gebruik van deze omkeerregeling, die ook in Nederland wordt toegepast. Hierbij zijn pensioenpremies en beleggingsrendementen vrij van belasting, maar worden de pensioenuitkeringen belast. Het is gewenst volgens de Europese commissie dat de resterende vier lidstaten dat systeem overnemen.
Op dit moment maken Duitsland en Luxemburg gebruik van een tegenovergestelde fiscale behandeling van pensioenen en gebruiken Denemarken, Italië en Zweden een tussenvorm. De elf lidstaten die de omkeerregeling wel toepassen, verschillen overigens sterk in de uitvoering ervan.
Een voordeel van het gebruik van hetzelfde systeem is dat dubbele belastingheffing of dubbele belastingvrijdom wordt uitgebannen. Daarnaast wordt het veel gemakkelijker voor een werknemer om een functie in een andere lidstaat te aanvaarden zonder dat dit ten koste gaat van zijn pensioen. Op dit moment is het erg moeilijk om in het pensioenfonds van een andere lidstaat deel te nemen. Bovendien kunnen pensioenfondsen op hun beurt slechts beperkt pensioenen verzekeren over de grens.
Toegelaten regeling
Nederland hanteert al een binnenlands stelsel van belastingvermindering voor deelname aan een buitenlandse regeling door hier gedetacheerde werknemers. De binnenlandse belastingfaciliteit is van toepassing op voorwaarde dat de pensioenregeling van de betreffende gedetacheerde werknemer naar het oordeel van het Ministerie van Financiën overeenkomt met een in Nederland toegelaten regeling. De werkgever verkrijgt voor deelname van een werknemer aan een buitenlandse regeling een zogenaamde corresponding approval. Dergelijke voorwaarden zijn in het licht van de Europese aankondiging niet meer te handhaven. Het ministerie zal nu buitenlandse regelingen ongeclausuleerd moeten goedkeuren.
Uitwisseling
Lidstaten zullen systematisch informatie gaan uitwisselen over pensioensystemen en hun deelnemers. In de regeling is nauwkeurig beschreven welke informatie uitgewisseld gaat worden. Op grond van een eerste analyse moeten volgens de Commissie minimaal de volgende inlichtingen worden uitgewisseld:
– naam, adres, geboorteplaats en -datum en, indien beschikbaar, het fiscaal nummer van de deelnemer;- naam en adres van de pensioeninstelling en – indien verschillend – van de pensioenbeheerder;- polisnummer;- datum waarop de pensioenaanspraken opeisbaar worden of, indien verschillend, datum waarop de eerste pensioenuitkering wordt uitbetaald;- som van de jaarlijks door de werknemer en de werkgever aan de pensioeninstelling betaalde bijdragen;- som van de jaarlijks door de pensioeninstelling of, indien verschillend daarvan, de pensioenbeheerder betaalde uitkeringen alsmede de aard daarvan (periodiek dan wel ineens);- naam, adres, geboorteplaats en -datum en, indien beschikbaar, het fiscaal nummer van de begunstigde (indien verschillend van de deelnemer).Pan-Europees
Tot slot wordt een idee gelanceerd voor een Europees pensioenfonds, dat opgericht en gevestigd kan worden in een lidstaat en de pensioenen van een bedrijf of bedrijfstak gaat verzekeren. Het is de bedoeling dat binnen dit pensioenfonds schotten komen en dat daartussen de uitvoering van een nationaal pensioen wordt bewerkstelligd. Dat betekent dat een pensioenfonds zoveel secties kent als lidstaten waarvan het de pensioenen verzekert.
Pensioenen & Verzekeringen van PriceWaterhouseCoopers.

Reageer op dit artikel