nieuws

Nieuw belastingverdrag tussen Nederland en België

Archief

Begin deze maand is het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België gepubliceerd. Het verdrag bevat een fors aantal ingrijpende veranderingen; alleen de teksten en protocollen zijn op moment beschikbaar. In deze rubriek staat het vergrootglas op datgene wat het verdrag regelt met betrekking tot pensioenen en levensverzekeringen.

Alfred Lagendijk
De geruchten gaan dat de totstandkoming van het belastingverdrag met onze zuiderburen een flinke tijd heeft stil gelegen vanwege de moeizame onderhandelingen tussen beide landen. Het huidige verdrag dateert van 1970 en doet op sommige punten sterk verouderd aan. Daarnaast zal genoegzaam bekend zijn dat de kapitaalverplaatsing naar België een doorn in het oog is van de Nederlandse regering.
Bij de behandeling van het verdrag dient men zich te realiseren dat het niets anders regelt dan de toewijzing van de belastingheffing over inkomensbestanddelen aan hetzij Nederland of België. Het verdrag regelt niet of er daadwerkelijk over een inkomensbestanddeel belasting wordt betaald. Dat regelt de nationale wetgeving van Nederland en België zelf. Indien de goedkeuringsprocedure in beide landen tijdig is afgerond, kan het nieuwe verdrag in de loop van 2002 in werking treden, zodat de bepalingen ervan met ingang van 1 januari 2003 toepassing zouden kunnen vinden.
In het huidige, nu nog van kracht zijnde verdrag, is met betrekking tot lijfrenten, kapitaalverzekeringen, alimentatielijfrenten en andere vormen van levensverzekeringen geen specifieke regeling opgenomen. De belastingheffing over pensioenen en andere vormen die soortgelijk zijn aan pensioen, werden toegewezen aan het land waarin de gerechtigde woont (woonland). Een emigratie kan eenvoudigweg voordelig zijn, omdat men in Nederland pensioenpremies in mindering op het inkomen brengt en in België geen of weinig inkomstenbelasting betaalt over de pensioenuitkeringen.
Pensioen
Uitgangspunt van het nieuwe Verdrag is dat op pensioenen, lijfrenten en sociale zekerheidsuitkeringen de hoofdregel van een exclusieve woonstaatheffing van toepassing blijft. Dit geldt in de formulering van het verdrag ook voor lijfrenten en uitkeringen – al dan niet periodiek – uit pensioensparen, pensioenfondsen en groepsverzekeringen.
Werknemerspensioenen, lijfrenten en sociale zekerheidsuitkeringen mogen daarentegen tevens worden belast in de bronstaat (land van betaling van de premies) indien aan een aantal gestelde cumulatieve voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden zijn:
– indien de aanspraak op een pensioen of andere hierboven staande periodieke uitkeringen in de staat waaruit het afkomstig is (bronstaat) van belasting is vrijgesteld, dan wel de bijdragen die daarvoor zijn betaald aan het pensioenfonds, pensioenspaarfonds of de vennootschap die het inkomstenbestanddeel verschuldigd is, in het verleden bij het bepalen van het in die staat belastbare inkomen in aftrek zijn gebracht, dan wel anderszins in het verleden in die staat in aanmerking zijn gekomen voor fiscale faciliëring;- het pensioen of andere hierboven staande periodieke uitkeringen in de woonstaat van de pensioengerechtigde niet in de belastingheffing wordt betrokken, tegen het algemeen van toepassing zijnde belastingtarief voor inkomsten verkregen uit niet zelfstandige beroepen (lees: inkomsten uit dienstbetrekking), dan wel het brutobedrag van dit pensioen of andere hierboven staande periodieke uitkering voor minder dan 90% worden belast,- het pensioen of een andere hierboven staande periodieke uitkering bedraagt in zijn totaliteit per jaar niet meer dan _ 25.000.Dit betekent dat pensioenen van meer dan _ 25.000 die in België laag belast worden ook in Nederland belast kunnen gaan worden. Ter uitvoering van dit onderdeel van het verdrag regelen Nederland en België in onderlinge overeenstemming de wijze van toepassing hiervan. Tevens wordt geregeld welke gegevens de inwoner van een verdragsluitende staat ten behoeve van een juiste toepassing van het verdrag in de andere verdragsluitende staat moet overleggen, met name om te kunnen vaststellen of al dan niet voldaan is aan de criteria als hierboven bedoeld.
Afkoop
Een betaling van een pensioen, andere soortgelijke beloning, lijfrente of uitkering, die geen periodiek karakter draagt en waarvan uitbetaling plaatsvindt vóór de datum waarop dit pensioen of deze andere soortgelijke beloning, lijfrente of uitkering in zou moeten gaan, mag belast worden in het bronland. Dit betekent dat Nederland loon- en inkomstenbelasting mag gaan heffen over afkoopsommen.
Vervolgens is nog bepaald dat door waarde-overdracht naar een in een andere staat gevestigd pensioenfonds, pensioenspaarfonds of vennootschap de heffingsrechten op geen enkele wijze worden beperkt. De arm van de Nederlandse belastingdienst lijkt daardoor ineens een stuk langer te worden.
Lijfrenten
Lijfrenten zijn in grote lijnen gedefinieerd zoals ook in de Nederlandse inkomstenbelasting het geval is: een vaste som, periodiek betaalbaar op vaste tijdstippen, hetzij gedurende het leven, hetzij gedurende een vastgesteld of voor vaststelling vatbaar tijdvak, ingevolge een verbintenis tot het doen van betalingen, welke tegenover een voldoende en volledige tegenprestatie in geld of geldswaarde staat.
Uitkeringen krachtens de sociale wetgeving wegens ziekte, gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of overtolligheid van een werknemer die daardoor zijn dienstbetrekking niet of niet volledig daadwerkelijk kan vervullen, worden voor een periode van maximaal één jaar, danwel zoveel langer als de werknemer nog beloningen geniet ter zake van het daadwerkelijk vervullen van bedoelde dienstbetrekking, belast in het land waarin ook het loon wordt belast.
Alimentatie-uitkeringen en andere soortgelijke betalingen worden slechts belast in de woonstaat. De uitdrukking “alimentatie-uitkeringen en andere soortgelijke betalingen” betekent periodieke uitkeringen ingevolge een wettelijke verplichting tot onderhoud of ingevolge een schriftelijke overeenkomst tot scheiding, dan wel een afkoopsom in plaats daarvan.
De algehele conclusie is dat Nederland erin geslaagd is aardig wat gaatjes te dichten. Niettemin zijn de formuleringen hier en daar wat slordig.
Pensioenen & Verzekeringen van PricewaterhouseCoopers.

Reageer op dit artikel