nieuws

‘Niet het middel van ABP is strijdig met wet, maar het doel’

Archief

Verzekeraars als Aegon hebben onder meer bij de Pensioen- en Verzekeringskamer geprotesteerd tegen de machtigingsactie van pensioenfonds ABP om gegevensuitwisseling tussen fonds en verzekeringsdochter mogelijk te maken. Onlangs gaf staatssecretaris Hoogervorst aan dat er niets mis was met de ABP-actie (zie AM 20, pag. 1). Bij monde van Herman Kappelle reageert Aegon door te stellen dat niet het middel van het ABP in strijd is met de wet, maar de doelstelling wel.

“Staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gesteld dat ABP, door onlangs aan alle verzekerden een machtiging te vragen, geen enkele wettelijke regel heeft overschreden. Hoogervorst zei een en ander in antwoord op kamervragen van Tweede Kamerlid De Vries (VVD). Zij wilde weten of de handelwijze van ABP Verzekeringen in strijd met de wet was. Een pensioenfonds mag immers niet aan zijn deelnemers vragen een machtiging af te geven, waarmee het pensioenfonds gegevens van de deelnemer mag verstrekken aan een met dat fonds gelieerde verzekeraar.
Deelnemersbestanden van pensioenfondsen vormen natuurlijk fantastische databanken voor verzekeraars om aanvullende oudedagsvoorzieningen te verkopen. En het sturend optreden van een pensioenfonds bij het laten verstrekken van een machtiging door haar deelnemers zou concurrentievervalsing zijn ten opzichte van niet gelieerde verzekeraars. Toch stuurde APB al haar deelnemers een machtiging en maakte daarbij gebruik van een juridisch handigheidje.
Niet ABP Pensioenfonds verzocht om de machtiging, maar ABP Verzekeringen. Dit is een levensverzekeringsmaatschappij en ondanks dat beide wel aan elkaar gelieerd zijn, is de verzekeringsmaatschappij van ABP juridisch niet te verwarren met het ABP Pensioenfonds. Daardoor is er geen sprake van het verstrekken van een machtiging aan een door het pensioenfonds gesuggereerde derde, hetgeen verboden is. Er is immers sprake van het verstrekken van een machtiging op suggestie van de derde (ABP Verzekeringen) zelf.
Bedoeling
Vraag van De Vries was of er wellicht sprake was van strijd met de bedoeling van de wet. Hoogervorst introduceert in antwoord daarop een, voor zover ik heb kunnen nagaan, staatsrechtelijk novum. Het artikel over de machtiging is indertijd – hoewel Hoogervorst zelf tegenstander was – via een amendement in de wet opgenomen. Wat de bedoeling van de indieners van het amendement is geweest, zegt Hoogervorst in zijn antwoord aan De Vries niet te kunnen beoordelen.
Hier maakt de staatssecretaris zich er wel heel gemakkelijk van af. Dit zou immers met zich brengen dat ministers en staatssecretarissen geen verantwoording dragen voor wetgeving die via amendementen in de wet is terecht gekomen. En dat lijkt me toch moeilijk houdbaar.
Bovendien geeft de toelichting op het amendement aan dat het doel van de machtiging gelegen is in de vrijheid van het individu. Blijkens de toelichting is het niet de bedoeling om met behulp van een machtiging bedrijven waarmee het pensioenfonds een band heeft, in een bevoorrechte positie te brengen. Hieruit kan de bedoeling van de indieners mijns inziens redelijk worden afgeleid. Is er sprake van individuele vrijheid bij de bepaling aan wie de individu een machtiging afgeeft? Is de keuze tussen geen machtiging afgeven of een machtiging afgeven aan ABP Verzekeringen een op individuele vrijheid gebaseerde keuze? Volgens mij niet. Wordt hierdoor een gelieerd bedrijf in een bevoorrechte positie gebracht? Ik meen van wel.
Pensioenoverzicht
Maar, en dat is misschien wel het belangrijkste uit de reactie van de staatssecretaris, de doelstelling die ABP met de machtigingsactie nastreeft, is wél in strijd met de wet. ABP Verzekeringen schrijft: ‘Helaas mag ABP uw lopende verzekeringspolis niet meer vermelden op uw pensioenoverzicht. Informatie over uw verzekering ontvangt u daarom alleen nog via ABP Verzekeringen. Maar stuurt u ons bijgaande machtiging, dan vindt u uw verzekeringspolis vanaf volgend jaar weer terug op uw pensioenoverzicht’. Dat is – ook volgens Hoogervorst – in strijd met de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds.
Het ABP Pensioenfonds mag namelijk slechts algemene informatie verstrekken en informatie over regelingen die door het ABP Pensioenfonds worden uitgevoerd. De verzekeringsproducten van ABP Verzekeringen behoren niet tot een van deze categorieën en mogen dus niet door het ABP Pensioenfonds op het pensioenoverzicht worden vermeld. Ook niet indien de deelnemer een machtiging heeft verstrekt.
Het middel dat ABP Verzekeringen heeft ingezet, is dus strikt genomen niet in strijd met de wet. Echter, de doelstelling die daarmee wordt nagestreefd wel. Wellicht moet de bedoeling van de wetgever bij eerste gelegenheid wat duidelijker in de wettekst worden verankerd.”
juridische en fiscale zaken.

Reageer op dit artikel