nieuws

NBVA: ‘Herinrichting toezichtmodel mag de boel niet onnodig op z’n

Archief

kop zetten’

De herinrichting van het toezichtmodel op de assurantie(bemiddelings)sector mag niet leiden tot wijziging van de huidige verhoudingen en uitgangspunten. Dit betoogde NBVA-voorzitter Alexander van Voorst Vader op de algemene ledenvergadering van zijn organisatie in Tiel.
Voor ongeveer driehonderd leden, eenderde van het ledenbestand, benadrukte Van Voorst Vader dat de wetgever en de toezichthouder het systeem van ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ moeten hanteren voor alle aanbieders. “Er mag qua gedragstoezicht geen onderscheid gemaakt worden tussen bemiddelaars en adviseurs. Of een advies nu leidt tot een verzekeringsovereenkomst of niet, mag geen reden zijn voor onderscheid, integendeel.”
Voor andere beroepsgroepen, zoals financiële planners en pensioenadviseurs zou dit nader moeten worden voorzien. “Essentieel is dat het B-diploma uitgangspunt dient te zijn voor advisering in de breedte”, aldus Van Voorst Vader.
Volgens de NBVA-voorzitter zijn er marktpartijen die het (gedrags)toezicht om politieke of pragmatische redenen beperkt willen houden tot de bemiddelaars ingeschreven bij de SER of een algemeen register. De NBVA heeft daar principieel bezwaar tegen, aldus Van Voorst Vader. “Een slecht imago van niet onder toezicht gestelde bemiddelaars slaat neer op al degenen die zich met advisering bezig houden.”
Het nieuwe toezichtsysteem mag naar zijn mening ook niet leiden tot een discriminatie van de generieke ‘huisartsfunctie’ van de tussenpersoon op het gebied van leven-, schade-, pensioen- en hypotheekproducten. “Het in het leven roepen van keurmerken die een discriminerend effect zullen hebben ten aanzien van assurantie B-ingeschrevenen, zoals sommigen in de branche willen, lijkt ons zeer ongewenst.” Mede omdat de bedrijfstak het goed doet – ook in Europees perspectief – moet als het aan de NBVA ligt niet te veel worden gewijzigd. “Laten we de boel niet meer op z’n kop zetten dan hoogst noodzakelijk is”, zei Van Voorst Vader.
Ook de introductie van een duaal toezichtstelsel, waarbij het intermediair zelfstandig adviseert over levensverzekeringen maar de bemiddeling in beleggingspolissen en -hypotheken verzorgt onder de verantwoordelijkheid van de verzekeraar, wees Van Voorst Vader met klem af. “Dit zou het onafhankelijke distributie- en adviesstelsel ten principale ondermijnen. Daarbij is het onuitvoerbaar voor de verzekeraars en niet uit te leggen aan de consument.”
De wens van de toezichthouders om een ‘zorgplichttoetsing’ bij verzekeraars neer te leggen, gaat volgens Van Voorst Vader ten koste van de verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid van het intermediair en werkt bovendien sterk kostenverhogend. “Dit is hoogst onwenselijk en absoluut onuitvoerbaar. Deze ontwikkeling met worden tegengehouden”, zei de NBVA-praeses, die menigmaal voor zijn standpunten de handen op elkaar kreeg.
Meer leden
De NBVA heeft vorig jaar de gevolgen van fusies, overnames en captivisering (in eigendom verkrijgen van assurantiekantoren door verzekeraars) aan den lijve ondervonden. Veel leden haakten af. De terugloop werd gecompenseerd door de komst van nieuwe leden, aldus de NBVA. “Bij steeds meer niet-georganiseerde kantoren ontstaat de overtuiging dat zij zich moeten aansluiten vanwege de vele ontwikkelingen op het gebied van overheidsbeleid, toezicht, aansprakelijkheid en de behoefte aan ondernemersondersteuning”, aldus de bond.
Het ledental groeide netto van 851 eind vorig jaar naar 877 eind januari dit jaar. Eind vorige maand was het ledenbestand toegenomen tot 891.
Nieuw bestuurslid
Tijdens de algemene ledenvergadering werd officieel afscheid genomen van bestuurslid René van der Borch tot Verwolde die na twee termijnen niet langer herkiesbaar was. In zijn plaats werd gekozen Geert Leferink (33), mede-eigenaar van kantoor TDG Hypotheekadvies in Klazienaveen.

Reageer op dit artikel