nieuws

NBVA gaat akkoord met nieuwe samenwerkingsovereenkomst NN

Archief

Na langdurige discussies zijn Nationale-Nederlanden en de NBVA het eens geworden over de inhoud van een brief bij de tekst van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen NN en de tussenpersonen.

In eerste instantie wilde NN dat de nieuwe samenwerkingsovereenkomst per datum van ondertekening alle voorgaande samenwerkingsovereenkomsten zou vervangen. “De bepalingen van de oude overeenkomst zijn min of meer integraal overgenomen in de nieuwe overeenkomst. De wijzigingen hebben met name betrekking op de oude Wabb-bepalingen. Dit betekent dat de bestaande afspraken zoals bijvoorbeeld de dekkingsbevoegdheden van kracht blijven”, aldus NBVA-secretaris Martin Thies.
Een ander zwaar punt was volgens Thies het portefeuillerecht bij overlijden van de tussenpersoon. In de oorspronkelijke overeenkomst zou de portefeuille vervallen aan Nationale-Nederlanden. Naar de mening van de NBVA werd daarmee volledig voorbij gegaan aan de rechten van de rechtsopvolgers. Daardoor zou er ook economische schade ontstaan. Partijen zijn nu overeengekomen dat er door NN een zorgvuldige termijn in acht wordt genomen, waarbij ruimte wordt gegeven voor toepassing van de economische waarde als basis bij verkoop van de portefeuille in plaats van de SER-norm daarvoor te hanteren.
Bij faillissement ligt dit anders. Daarbij staat NN op het standpunt dat er vanuit het belang van de consument snel gehandeld moet worden. “Er mag geen situatie ontstaan met eindeloze discussies over de overdracht.” De NBVA heeft begrip voor dit standpunt van NN, maar benadrukt dat hierbij de wens van de NBVA geldt dat ook in zo’n geval de economische waarde vergoed zou moeten worden.
Incasso
Verder behoudt NN het incassorecht. “Hierover bestaat nog wel verschil van inzicht, maar NN heeft aangegeven in redelijkheid te zullen handelen”, aldus Thies, die overigens wel zeer tevreden is over de algehele gang van zaken. “Als ik terugkijk op de afgelopen periode dan is er sprake geweest van een constructief overleg en hebben wij veel bereikt voor onze achterban. NN is in grote mate tegemoet gekomen aan de wensen van de NBVA. We kunnen constateren dat verzekeraars zich goed rekenschap geven van wat er in het door ons opgestelde model staat. Een andere tendens die we waarnemen, is dat verzekeraars in toenemende mate concepten van hun samenwerkingsovereenkomsten toezenden aan de NBVA om er zeker van te zijn dat zij na bespreking kunnen rekenen op voldoende draagvlak bij onze achterban.”
Het overleg met Nationale-Nederlanden is niet samen met de NVA gevoerd. “We hebben net als jegens andere verzekeraars een bepaalde insteek gekozen met betrekking tot bijvoorbeeld intermediairwijziging. Die hebben we ook overlegd met de NVA, maar uiteindelijk hebben we toch gekozen voor het NBVA-model”, aldus Thies.
Tevreden
NN-directeur Rutger Koopmans is tevreden met het resultaat. “Het overleg met NBVA en NVA richtte zich met name op de verschillen tussen de NN-overeenkomst en het ‘denkmodel’ van de NBVA en soortgelijke gedachten van NVA. In eerste instantie zijn de suggesties van NBVA en NVA betrokken bij de finale redactie van onze overeenkomst, dus die vormden al onderdeel van de definitieve overeenkomst zoals wij die in september uitstuurden. Vervolgens hebben we met de NBVA overlegd over een ‘begeleidend schrijven’ van ons aan de NBVA-leden waarin wij ingingen op een aantal artikelen van de samenwerkingsovereenkomst (bijvoorbeeld het vervallen van samenwerkingsovereenkomst bij overlijden) en hoe NN zich voorneemt in voorkomende gevallen te handelen. Op die manier konden wij de nodige achtergrond schetsen bij een aantal juridische formuleringen, en werd een en andermaal duidelijk hoe je als ‘partners in business’ in de praktijk met fatsoen uitvoering geeft aan een overeenkomst”, aldus Koopmans.
Met de NVA is momenteel nog overleg gaande over een soortgelijke begeleidende brief. Koopmans verwacht er met de NVA ook goed uit te zullen komen. Net als Thies heeft ook Koopmans het overleg met zowel NBVA als NVA als “zeer positief en constructief ervaren”.
“Wij begrijpen dat wij als maatschappij die als eerste van de grote maatschappijen met een samenwerkingsovereenkomst naar buiten is gekomen (de andere grote zijn er nog steeds op aan het broeden) de nodige discussie over een aantal punten, over ons hebben afgeroepen. Die discussie is op alle momenten plezierig en zeer opbouwend geweest. Een aantal van de punten die de standsorganisaties naar voren hebben gebracht was zeer valide, en hebben wij graag in de finale redactie van de overeenkomst betrokken. Dit toont ook aan dat ook de standsorganisaties dit onderwerp met grote zorgvuldigheid en in het belang van een goede intermediaire distributie op hun agenda hebben staan.”
Martin Thies: “NN zal in redelijkheid omgaan met het incassorecht”.
Rutger Koopmans: “Goede verwachtingen van overleg met NVA”.

Reageer op dit artikel