nieuws

‘Makelaars moeten aansprakelijkheids- risico bestuurders tijdig

Archief

aankaarten’

Assurantiemakelaars moeten tijdig bij hun zakelijke klanten de ontwikkelingen op het terrein van de bestuurdersaansprakelijkheidverzekering aankaarten. Zij lopen anders het risico dat het steeds moeilijker wordt om dekking te vinden. Dit was de boodschap van Berend-Jan van Vuuren (Henkes Verzekeringsgroep) die op een congres een inleiding hield voor Deense collega’s.
Van Vuuren sprak eind oktober in Denemarken op het jaarlijkse congres van Nassau Forsikring, een dochterbedrijf van de Rotterdamse Bloemers Nassau Groep. Hij stond onder meer stil bij de recente koersdalingen op de beurs, de gebeurtenissen van 11 september 2001 en het creatieve boekhouden bij met name Amerikaanse ondernemingen. Deze ontwikkelingen zijn bepaald niet onopgemerkt voorbijgegaan aan verzekeraars van bestuurdersaansprakelijkheid. “Na jaren van slechts positieve resultaten, neemt nu niet alleen het aantal claims, maar ook de hoogte daarvan verontrustend toe”, aldus Van Vuuren.
In de Verenigde Staten, traditioneel de grootste markt voor bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen zijn het vooral ontevreden aandeelhouders die steeds vaker de weg naar de rechter weten te vinden. Van Vuuren: “Het aantal claims verdubbelde daar in 2001 tot 487 aanspraken met een geschat bedrag van tussen de $15 mln en $20 mln per schadegeval”.
Europa
Ook in Europa neemt het aantal claims toe, getuige een recent rapport van herverzekeraar General & Cologne Re. Deze herverzekeraar houdt het aantal in de pers gemelde schadegevallen vanaf 1995 nauwkeurig bij heeft daardoor een toename van 2 (1995) tot 69 (2002) kunnen vaststellen. “Het gaat hier echter nog maar om een topje van de ijsberg, aangezien bestuurders er vaak de voorkeur aangeven om dit soort claims uit de pers te houden in verband met het risico van reputatieverlies”, stelde Van Vuuren.
In bepaalde bedrijfstakken blijken ondernemingsbestuurders trouwens aanzienlijk kwetsbaarder voor aansprakelijkheidsclaims dan in andere sectoren. Het hogere risico geldt met name in de financiële sector en in de ICT- en telecommunicatiesector.
Scherpere voorwaarden
Verzekeraars proberen nu het voor hen ongunstige tij te keren; enerzijds door de premies te verhogen en anderzijds door de voorwaarden kritisch tegen het licht te houden. Was de marktsituatie voor de eeuwwisseling er nog een van steeds ruimere dekkingen, vaak met inbegrip van EPL (Employers Practice Liability) en dekking voor schade veroorzaakt door de rechtspersoon (de zogenaamde entity-cover), op dit moment blijkt het steeds moeilijker voor verzekeraars om deze risico’s mee te dekken.
“Daarnaast wordt ook de uitloopdekkingstermijn door sommige verzekeraars teruggebracht van de gebruikelijke drie tot vijf jaar naar een maximum van twaalf maanden. Daarbij wordt vaak ook de mogelijkheid tot het kopen van een uitloopdekking weggenomen, indien de verzekerde zelf het contract heeft beëindigd.”
Veel verzekeraars kampen met een gebrek aan capaciteit, doordat de herverzekeringsmarkt zich in de afgelopen periode heeft verkrapt. Mede daardoor is de prijs voor capaciteit gestegen en deze prijsstijging wordt nu aan de klanten doorberekend.
Tijdig informeren
Voor assurantiemakelaars is het belangrijk om hun klanten tijdig te informeren over de veranderde situatie in de markt, hield Van Vuuren zijn Deense toehoorders voor. In praktijk blijkt bij veel ondernemingen de vraag te leven hoeveel moet worden gebudgetteerd voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Hoe eerder de makelaar de beschikking kan hebben over de door verzekeraars gewenste gegevens, hoe eerder hierover inzicht kan worden gegeven.
De te verzekeren ondernemingen worden nu terdege door verzekeraars gescreend. Factoren die bij deze risico-analyse van belang zijn, zijn de aard van het bedrijf, de kwaliteit en reputatie van de bestuurders, het type aandeelhouders (bijvoorbeeld institutionele beleggers of een familiebedrijf) en vooral ook de soliditeit en winstgevendheid van het bedrijf.
Als alle gevraagde informatie tijdig wordt aangeleverd en bovendien op tijd wordt gestart met het onderhandelingsproces, lopen klant en makelaar een kleinere kans om voor verrassingen te komen te staan. Daarnaast is er desnoods nog voldoende gelegenheid om de kansen op alternatieve internationale markten te onderzoeken.
Berend-Jan van Vuuren: “Veel ondernemingen zitten met de vraag hoeveel zij moeten budgetteren voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering”.

Reageer op dit artikel