nieuws

Letme: mediationbank op terrein personenschade

Archief

Zes mediators op het terrein van personenschade hebben de krachten gebundeld in een initiatief om mediation te propageren als dé nieuwe aanpak voor het beëindigen van geschillen in letselschadezaken. Zij hebben onder meer een site opgezet: www.letme.nl.

De initiatiefnemers komen zowel uit de kring van mediators die voor slachtoffers als die voor verzekeraars werken. Het zijn John Beer en Josée van de Laar (beiden van Beer Advocaten), Henk Brink (Univé), Gerrit Hulsbergen (Pi-advice), Hanjo Sutherland (voorheen NN, nu gepensioneerd) en zelfstandig advocaat Jos Hoogbergen.
In een toelichting stellen zij: “De mediator staat niet tussen de partijen in, maar begeleidt partijen in het gezamenlijk bereiken van een door hen gedragen oplossing. Aan hetgeen binnen een mediation besproken wordt, kan men niet gehouden worden wanneer de mediation niet zou slagen. Dit komt men contractueel overeen. Dat bevrijdt partijen uit hun juridisch keurslijf en maakt hun geest vrij voor creatieve oplossingen.”
Vastgelopen
Een letselzaak is rijp voor mediation indien de partijen constateren dat zij in een zaak vastlopen of al vastgelopen zijn. De oorzaak van dit vastlopen is minder relevant. Het gaat erom dat bij partijen een ‘blindheid’ ontstaat, waardoor zij dit vastlopen negeren.
De internetsite www.letme.nl kent onder meer een ‘On-line Check’, waarmee men door beantwoording van tien vragen kan vaststellen of de betrokken letselschadezaak mediabel is.
Uurtarief
De mediators van LetMe werken op basis van een uurtarief, een procentuele toeslag in verband met kantoorkosten en doorbelasting van gemaakte extra onkosten, bijvoorbeeld zaalhuur inclusief catering. Dit alles te verhogen met btw. De beloning is onafhankelijk van de uitkomst en afloop van de mediation. “Dat waarborgt de onafhankelijke positie van de mediator.”
Beide partijen zijn hoofdelijk gehouden de kosten verbonden aan de mediation te voldoen. Het staat partijen vrij onderling een andere verdeling van de aan de mediation verbonden kosten af te spreken. “Onze praktijkervaring leert dat gelet op het verschil in machtspositie tussen partijen in een letselschadezaak en de belangen van partijen het positief werkt, wanneer de verzekeraar zich garant stelt voor vergoeding van de aan mediation verbonden kosten gedurende de eerste drie sessies (vaak dagdelen) inclusief de kosten van voorbereiding en uitwerking daarvan door de mediator en de kosten van de belangenbehartiger gedurende deze mediationperiode.”
De meeste zaken zullen volgens LetMe binnen voornoemd tijdsbestek tot een afronding gekomen zijn. Wanneer dat niet het geval is, dan kunnen partijen hierover in onderling overleg nadere afspraken maken, zonodig voorafgaand of tijdens het verloop van de mediation.

Reageer op dit artikel