nieuws

Kamervragen over premieverschil man/vrouw bij levensverzekeringen

Archief

De Kamerleden Staf Depla en Jet Bussemaker (PvdA) hebben staatssecretaris Hans Hoogervorst van Sociale Zaken vragen gesteld over de houdbaarheid van premiedifferentiatie bij levensverzekeringen tussen mannen en vrouwen.

“Er komen steeds meer onderzoeksresultaten beschikbaar waarin wordt bevestigd dat het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen niet veroorzaakt wordt door biologische redenen, maar door verschil in leefpatronen (bijvoorbeeld roken)”, zo stellen de PvdA-leden. Zij verbinden daar de volgende conclusie aan. “Er is geen reden meer om bij levensverzekeringen en lijfrentepolissen een uitzondering te maken op het discriminatieverbod tussen en mannen en vrouwen.”
Depla en Bussemaker vragen Hoogervorst om een onderzoek te laten houden naar de rechtvaardigheid van de premiedifferentiatie tussen mannen en vrouwen. “Bent u bereid om de toezeggingen tijdens de Kamerbehandeling van de Algemene Wet Gelijke Behandeling na te komen – in het bijzonder de toezegging van uw voorganger Ter Veld -, dat periodiek onderzocht moet worden of er eigenlijk wel biologische redenen zijn op grond waarvan bij levensverzekeringen en lijfrentepolissen een uitzondering op het discriminatieverbod tussen mannen en vrouwen gerechtvaardigd is?”
Beschikbare premie
Achtergrond van de vragen van de twee PvdA-kamerleden is een seminar van Aegon over de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in pensioenregelingen (artikel 2b en 2c van de Pensioen- en Spaarfondsenwet). Tijdens dit seminar, met Staf Depla als één van de sprekers, heeft Aegon aangegeven problemen te hebben met de gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de uitruil van ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen.
Depla (en Bussemaker) vinden dat uni-sextabellen de enige mogelijkheid zijn om mannen en vrouwen gelijk te behandelen (gelijke premies en gelijke uitkeringen) bij beschikbare premieregelingen. De politici vrezen anders een verslechtering van de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt, omdat werkgevers vanwege de hogere premies vrouwen als minder aantrekkelijke werknemers gaan beschouwen.
In hun Kamervragen stellen Depla en Bussemaker een mogelijke oplossing voor: “Het opheffen van de premiedifferentiatie kan een oplossing zijn voor problemen die verzekeraars hebben met de gelijke behandeling (premie en uitkering) bij beschikbare premieregelingen. Zou dit niet een passend sluitstuk zijn om gelijke behandeling van mannen en vrouwen in pensioen- en lijfrenteland door te voeren?”

Reageer op dit artikel