nieuws

Interpolis krijgt kous op de kop in kort geding tegen Duine

Archief

Interpolis heeft een kort geding verloren tegen tussenpersoon Duine in Bergen op Zoom. Deze zou in een advertentie een onjuiste vergelijking hebben gemaakt tussen het pakket voor agrariërs van Interpolis en dat van Topland. De rechter vindt dat er geen sprake is van een vergelijking. Bovendien heeft hij meer vertrouwen in het vermogen van agrariërs om de producten te beoordelen.

“De Bedrijven Compact Polis van Interpolis is fors verhoogd per 1 februari 2001.” Zo vangt de couponadvertentie aan die Dimitri Duine van Duine Adviesburo dit voorjaar heeft geplaatst in diverse huis-aan-huisbladen. In de advertentie staat dat “in de media bekend is gemaakt” dat de premie voor de Bedrijven Compact Polis (BCP) met 4,5% omhoog gaat. “Heeft u een rechtsbijstandverzekering in uw pakket, dan hakt de premieverhoging er nog forser in. Voor deze dekking geldt namelijk een premieverhoging van maar liefst 10%.” Duine meldt dat hij samenwerkt met Topland Verzekeringen van Achmea, “die niet alleen een uitsluitend en specifieke agrarische verzekeraar is, maar ook de verzekeringsmaatschappij met absoluut de meest uitgebreide polisvoorwaarden in de agrarische sector.” Vervolgens, in kapitale letters: “Topland verhoogt zijn premies niet. Neem nu de proef op de som en vergelijk.”
Interpolis eiste in een kort geding, dat Duine, op straffe van een dwangsom van ( 50.000 per dag, de advertenties staakt en dat hij rectificaties plaatst in de betreffende huis-aan-huisbladen. Interpolis voerde hierbij (op grond van art. 6:194 BW) aan dat Duine in strijd met de waarheid suggereert dat de polis van Topland beter en goedkoper is dan de BCP van Interpolis. De tekst zou bovendien misleidend zijn, niet objectief en nodeloos denigrerend ten opzichte van Interpolis. Ook betwistte Interpolis dat de voorwaarden van Topland uitgebreider zijn dan die van de BCP.
Productvergelijking
Duine erkende voor de rechter dat zijn opmerking dat de premieverhoging “in de media bekend is gemaakt” niet correct is, maar hield voor het overige vast aan zijn tekst. Van een vergelijking van beide producten was volgens hem geen sprake. De president van de arrondissementsrechtbank in Breda is het daar mee eens. “Duine claimt niet dat de polis van Topland beter is dan die van Interpolis. Evenmin is gebleken dat Duine in de advertenties inhoudelijk de polissen van Interpolis en Topland vergelijkt of stelt dat zij qua inhoud vergelijkbaar zijn (…) derhalve kan al hetgeen partijen hebben aangevoerd omtrent de inhoudelijke verschillen tussen de polissen, buiten bespreking blijven.”
Vervolgens gaat de rechter in op het feit dat Interpolis betwist dat Topland “de meest uitgebreide polisvoorwaarden in de agrarische sector” heeft. “Uit hetgeen partijen naar voren hebben gebracht, is duidelijk geworden dat zij ieder een heel eigen pakket aanbieden en dat het reeds daarom niet eenvoudig is de voorwaarden te vergelijken. De BCP is een pakketverzekering waarin ondermeer de verzekering van gebouwen, bedrijfsmiddelen en aansprakelijkheid kunnen worden ingebracht en waarbij iedere verzekering een eigen premie heeft. Topland daarentegen verzekert de continuïteit van het bedrijf en biedt daartoe één polis aan en hanteert voor haar verzekeringspakket één geïndexeerde totaalpremie (…) Duine heeft onbetwist gesteld dat Topland geen bedragen verzekert, maar de continuïteit van het bedrijf (…) in tegenstelling tot Interpolis die risico’s slechts verzekert tot de verzekerde bedragen. Duine heeft genoegzaam onderbouwd dat de voorwaarden van Topland het meest uitgebreid zijn in het geval van vergelijking tussen de standaardpolissen die worden aangeboden door Topland en Interpolis.” De rechter maakt hierbij onder meer de kanttekening dat de aansprakelijkheidsdekking “bij Topland ( 5 mln bedraagt zonder eigen risico, terwijl bij Interpolis de dekking de helft daarvan bedraagt met een eigen risico van ( 250 per gebeurtenis”.
‘Mans genoeg’
Interpolis had ook bezwaar tegen de ‘productvergelijking’ vanwege de vrees dat agrariërs “blind zouden varen” op mededelingen of het advies van Duine. Het gaat om complexe en moeilijk vergelijkbare producten, betoogde Interpolis, en van de gemiddelde agrariër kan niet worden verwacht dat zij de mededelingen van Duine kritisch beoordelen. De rechter vindt echter dat de agrariërs “voldoende deskundig zijn op het gebied van bedrijfsverzekeringen, nu immers een dergelijke verzekering een wezenlijk onderdeel van de bedrijsfsvoering is”. “Ook al zouden de producten complex zijn, er moet van worden uitgegaan, dat de gemiddelde agrariër zeer wel in staat zal zijn mede met behulp van de bijgeleverde cd-rom’s, de producten te vergelijken.”
De rechter vindt dat Interpolis onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het taalgebruik in de advertentie nodeloos denigrerend is. “Het staat Duine”, zo luidt zijn oordeel, “als redelijk handelend verzekeringstussenpersoon, vrij om de aankondiging van prijsverhoging door Interpolis als argument te hanteren om agrariërs uit te nodigen zelf een vergelijking te maken tussen de producten van Interpolis en Topland.”
Interpolis gaat niet in hoger beroep. “Wij hebben ons standpunt duidelijk kunnen maken en zien geen toegevoegde waarde in een langdurige juridische procedure.”

Reageer op dit artikel