nieuws

Intermediair heeft geen trek in retourprovisieformule Blok

Archief

Onder het gevestigde intermediair bestaat vrijwel geen belangstelling voor de mede op retourprovisie gebaseerde formule van Peter Blok, Return on Insurance (ROI). Deze conclusie trekt bureau D&O op grond van een in juli gehouden enquête waaraan door 345 assurantiekantoren is meegewerkt.

Van deze respondenten was overigens ten tijde van het onderzoek slechts 37,3% bekend met de uitgangspunten van ROI. Het aantal kantoren dat overwoog om zich aan te sluiten bij ROI was minder dan 1%.
Op dit moment heeft 18,5% van het intermediair ervaring met het rechtstreeks declareren van werkzaamheden aan cliënten. Maar veelal op zeer beperkte schaal, want in 94% van de gevallen maken die declaraties minder dan 10% uit van de inkomsten, aldus D&O. Zowel de kantoren die al ervaring met declareren hebben, als kantoren die dat nog niet hebben, verwachten in de komende jaren een groei van het declaratie-element bij intermediairs.
Erkenning
Gevraagd om een reactie op het onderzoek van D&O, zegt Peter Blok: “Het is waar. De reacties van assurantiekantoren zijn tot dusver minimaal. Ik verwacht veel tegendruk van de gevestigde orde.”
Hij denkt bij de start van ROI op 1 oktober desondanks over ruim honderd adviseurs te kunnen beschikken. Mocht het tussenpersonenapparaat op termijn te klein blijven, dan wil Blok ROI ontpoppen tot een organisatie die via een uitgekiende internetstrategie aantrekkelijke leads voor tussenpersonen genereren. En mochten die leads geen verlokking vormen voor het intermediair, “dan kan ik altijd nog besluiten om direct-writer te worden”, aldus Blok, tot medio vorig jaar algemeen directeur van de Behaenk Adviesgroep.
Eind vorige week meldde Blok dat accountantsorganisatie BDO/Walgemoed gaat meewerken aan ROI. BDO/Walgemoed gaat zorgen voor begeleiding van de administratieve organisatie, met name het regelen van de speciale rekeningen waarop de retourprovisies kunnen worden gestort.
Promotie
Inmiddels is de publiciteitsmachine van Blok, die in 1993 met veel tamtam de Nationale Verzekerings & Geld Krant lanceerde, op gang gekomen. In een persbericht maakt hij onlangs gewag van een ‘revolutie in de assurantiebranche’ en in reclamespots op regionale radiozenders in het westen van het land wordt als indringende beginzin gehanteerd: “Er gaat een schokgolf door de verzekeringswereld…”. Op zaterdag 22 september zal het Vara-televisieprogramma Kassa! in een forumdiscussie aandacht besteden aan de honorering van het intermediair in ons land. Blok zal daarin de start van ROI bekend maken.
Declaraties
“Alle consumenten hebben behoefte aan onafhankelijke advisering.”, aldus Blok. Onafhankelijkheid van tussenpersonen is alleen gegarandeerd als zij betaald worden door de consument in plaats van door de bank of verzekeraar.”
Daarom werkt ROI op basis van uren-declaraties, waarvan de consument per saldo financieel wijzer wordt doordat alle provisiebestanddelen op een aparte rekening voor de consument worden gezet. Indien gewenst, kan de klant ook kiezen voor handhaving van de reguliere provisiehonorering. Het uurhonorarium dat ROI-adviseurs in rekening brengen, is gerelateerd aan kennis en ervaring en zal per branche en per product verschillen. Volgens een op internet (www.returnoninsurance.nl) gepubliceerd overzicht varieert het uurtarief van f 225 voor een functionaris met louter het diploma Assurantie B (f 350 voor iemand met diploma A) tot f 500 voor een actuaris AG.
ROI garandeert op geen enkele wijze bindingen te accepteren met de aanbieders van financiële producten zoals banken en verzekeraars. Voorts zal de organisatie alleen met gediplomeerde medewerkers werken, aldus Blok.
Werkwijze
Het systeem van ROI werkt als volgt. De adviseur maakt bij de klant een inventarisatie van alle bestaande verzekeringen, pensioenregelingen en andere financiële regelingen. “Tevens wordt u geadviseerd over risicobeperkende maatregelen welke zouden kunnen leiden tot kostenreductie.”
Na de uitvoering van de adviezen, krijgt de consument een service-abonnement voorgeschoteld om te voorkomen dat de tijdens de implementatie uitgevoerde maatregelen “door de voortgaande processen binnen uw gezin of onderneming waarde verliezen”. Bedrijven betalen voor zo’n service-abonnement f 200 per medewerker per jaar. Per huishouden bedragen de kosten f 250 per jaar.
ROI zal met maximaal 1.200 kantoren werken. Immers er moet regionaal voldoende markt zijn om op grond van declaraties een goede boterham te kunnen verdienen. Om aan ROI deel te nemen, dient een assurantiekantoor een toetredingsbedrag van f 1.250 te betalen. Dit geld is bestemd voor certificering van het kantoor door BDO/Walgemoed, aansluiting bij het Klachteninstituut Verzekeringen en reclamecampagnes voor de introductie van ROI. Vervolgens dienen kantoren per gecertificeerde medewerker f 550 per maand te gaan betalen.
Voorbeelden
ROI geeft op zijn website, aan de hand van offerteprogrammatuur van Fortis, een voorbeeld van de uitkomsten van een pensioenverzekering in de huidige situatie vergeleken met de aanpak van ROI.
Door de provisies (afsluit- en doorlopende provisie) minus het honorarium voor de ROI-adviseur ten goede te laten komen aan de pensioenverzekering, komt de prognose van ROI (op basis van de Fortis-uitgangspunten) met circa f 910.000, ruim een ton hoger uit dan in het geval de tussenpersoon de normale provisies incasseert. ROI komt in dit voorbeeld uit op standaard een kleine f 23.000 aan provisie, waar het honorarium van de ROI-adviseur ongeveer f 4.000 zou gaan bedragen.
Een ander voorbeeld betreft een Beleggershypotheek van ING Bank ter grootte van f 400.000. Te sluiten door man en vrouw, die beide 36 jaar zijn. Op beide levens wordt een risicoverzekering gesloten bij NN. Er geldt een maandelijkse inleg f 218,92 gedurende de looptijd van 30 jaar. Bij een prognoserendement van 8% zal dit product via het gangbare sluiten bij bank of intermediair resulteren in een opbrengst van ruim f 308.000. Door de herbelegging van de retourprovisies, komt het via ROI boven de f 400.000 uit.

Reageer op dit artikel