nieuws

Individuele ziektekostenpremies circa 13% omhoog

Archief

De ziektekostenverzekeraars hebben hun premies voor volgend jaar vastgesteld. Bij de individuele polissen liggen de verhogingen voornamelijk rondom de 13,0%. Voor het jaar 2001 was dat rondom de 10%. Ook bij de aanvullende verzekeringen pakken de premiestijgingen hoger uit dan begin dit jaar. De verhogingspercentages sporen met de stijging van de zorglasten.

Zorgverzekeraars Nederland heeft berekend dat de kosten van de gezondheidszorg in 2002 met 10,9% zullen stijgen. Tezamen met een inhaalslag van 2,6% komt dit neer op een te verrekenen kostenstijging van 13,4%. De verzekeraars baseren de vaststelling van hun premies op de prognose van hun koepelorganisatie. Die schat de kosten namelijk altijd reëel in; dit in tegenstelling tot het ministerie van VWS, dat elk jaar met een percentage komt dat later zo’n 40% te laag blijkt te zijn. Voor dit jaar bijvoorbeeld kwam het ministerie met een prognose van 6,0%, hetgeen inmiddels is bijgesteld op 11,7%.
Per verzekeraar zijn op de premies zijn ook van invloed de afspraken die de verzekeraars per 2002 hebben gemaakt over rendementsverhouding en premiebandbreedte. Over het betreffende convenant moet overigens de NMA zich nog uitspreken. De afspraak is dat, om de solidariteit tussen verzekerden te bevorderen, de individuele premie (plus wettelijke bijdragen) voor de oudste leeftijdcategorie niet méér mag bedragen dan 150% van de premie (plus wettelijke bijdragen) voor een 20-jarige met eenzelfde (individuele) polis. Deze 150%-regeling betreft polissen met het laagste eigen risico (of geen eigen risico) dat de verzekeraar hanteert. Bij polissen met een hoger eigen risico mag genoemd verschil niet meer zijn dan e 22,69/( 50. Ook is afgesproken om oudere verzekerden bij toetreden geen extra premietoeslagen te berekenen. Uiteraard hanteren de verzekeraars nog wel de normale leeftijdsafhankelijke premiestappen.
Om te voorkomen dat de collectiviteiten worden gesubsidieerd door de individuele producten, is afgesproken dat binnen een portefeuille het verzekeringstechnisch resultaat op collectiviteiten hoogstens 15% lager mag zijn dan op de individuele polissen. De maatregel geldt uitsluitend als het technisch resultaat op collectiviteiten onder de nul ligt.
Bij de aanvullende pakketten zijn de verhogingspercentages gedifferentieerder dan bij de hoofdverzekeringen. Dit heeft vooral te maken met de inhoud van het pakket. Zo wordt bij de pakketten met aanvullende fysiotherapie rekening gehouden met de tariefverhogingen van 35%. De tandartsverzekeringen worden duurder omdat de tandartstarieven omhoog gaan. Bij de aanvullende ziekenfondspakketten komt daar nog bij dat de tandartsdekking op diverse puntjes is uitgebreid (doordat deze uit de ziekenfondsdekking verdwenen).
De nominale ziekenfondspremie ligt komend jaar (voor het eerst) beduidend hoger dan de rekenpremie (die het fonds moet afdragen). Een van de redenen is, dat de ziekenfondsen volgend jaar voor een groter deel van de kosten zelf het risico moeten dragen. Mede door deze maatregel blijft de procentuele ziekenfondspremie gelijk.
Hieronder een opgave van de premieverhogingen per verzekeraar.
Achmea
Achmea-verzekeraar Avéro verhoogt volgend jaar de premie voor de Personal Polis met 9,9%. Begin dit jaar was dat 7,5%. De verhoging geldt voor alle drie de varianten (Basis, Extra en Royaal). Ook de Regio Polis – een polis met korting voor de goedkopere regio’s – wordt 9,9% duurder (dit jaar 7,5%). De No-Claimpolis wordt op 1 mei verhoogd met 13% (dit jaar was dat 10,3%). De overige producten, die begin dit jaar met 10,3% stegen, gaan volgend jaar met 13,4% omhoog.
De tandartsdekking voor particuliere- en ziekenfondsverzekerden stijgt volgend jaar, net als dit jaar, met 15%. De overige aanvullende dekkingen gaan 13,4% omhoog (dit jaar 10,3%).
De collectieve contracten met een premie tot e 68.067/( 150.000 worden met circa 9,9% verhoogd; de premies voor de grotere contracten worden uitsluitend verhoogd op basis van experience rating.
FBTO verhoogt de premie voor het paradepaardje Module Polis met ongeveer 6%: de Basismodule gaat 5,5% omhoog, de Extra module 6,0% en de tandartsdekking 9,1%. De overige producten stijgen met 9,8%. Vorig jaar gingen bij FBTO de premies met 7% tot 7,5% omhoog. Bij de collectieve versies van de polissen wordt uitgegaan van het betreffende percentage.
De ziekenfondsen Groene Land, PWZ en Zilveren Kruis wilden bij het ter perse gaan van dit nummer van AM niet meedelen wat zij met hun premies doen. Zij gaven hiervoor als reden op, dat de verzekerden pas na verschijning van dit AM zouden worden ingelicht. De particuliere verzekeraar Zilveren Kruis gaat de verzekerden op 17 december inlichten en wilde om die reden ook niets kwijt.
Agis Groep
De Agis Groep – Anova, Anoz, ZAO en de collectieve verzekeraar Cardian – gaat begin volgend jaar de particuliere en de aanvullende ziekenfondsproducten harmoniseren. In de particuliere sector worden bovendien de labels Anova, Anoz, en ZAO vervangen door het merk Agis. Het label Cardian blijft bestaan. De ziekenfondslabels gaan in september plaatsmaken voor het merk Agis. De particuliere hoofdverzekeringen worden op 1 januari omgezet in de Agis Zorgpolis, een product met een basismodule en 4 aanvullende modules (zie elders in dit AM). De drie verzekeraars voeren verscheidene polissen voor ondernemers. Deze worden omgezet in de Agis Zorgpolis Ondernemers. Ten opzichte van de huidige premies gaan de verzekerden gemiddeld 12% meer betalen (begin dit jaar stegen de premies met 10%). De polissen kunnen worden uitgebreid met 6 tandartsdekkingen.
De diverse aanvullende ziekenfondsverzekeringen worden vervangen door de Compact, Compleet en Comfort. Voor collectieve ziekenfondsverzekeringen komt er de (aanvullende) Subliem. De dekkingen kunnen worden uitgebreid met een tandartsdekking. De premies voor deze aanvullende verzekeringen zijn – met uitzondering van de collectieve Subliem – gedifferentieerd naar 3 regio’s. De aanvullende polissen zijn gemiddeld 13,2% duurder dan de huidige polissen (die begin dit jaar met 10% stegen).
De nominale ziekenfondspremie, die nu voor alle Agis-verzekerden ( 32,50 is, wordt gedifferentieerd. In het werkgebied van Anova en Anoz wordt de premie e 16,22/( 35,75 en in het werkgebied van ZAO e 17.92/( 39,50.
ASR
De Amersfoortse en Stad Rotterdam hebben hun Optimaal respectievelijk Riant geharmoniseerd. De betreffende premies gaan 13,4% omhoog (dit jaar was dat 10,3%). Ook de tandartsdekkingen zijn geharmoniseerd. De premies hiervoor (die begin dit jaar gelijk bleven) gaan 10% omhoog.
Bij De Amersfoortse worden de overige producten eveneens met 13,4% verhoogd. Dit jaar was dat 10%. De aanvullende (ziekenfonds)dekkingen gaan als volgt omhoog: Basis 4,9%, Uitgebreid 10,9% en Optimaal 15%, Dit jaar stegen de aanvullende dekkingen met 10%. Bij de collectieve contracten is 10,9% het uitgangspunt (voor dit jaar was dat 10,3%).
Stad Rotterdam verhoogt de individuele hoofdverzekeringen en overige producten met 13,4%. De aanvullende ziekenfondsverzekeringen stijgen met 5% tot 15%. Collectiviteiten worden verhoogd op basis van experience rating. Gemiddeld zal het om 13,4% gaan. Begin dit jaar verhoogde Stad Rotterdam alle individuele producten met 10,3%.
Ook Amev verhoogt de premies met 13,4%. Dit betreft de hoofdverzekeringen, zoals ZorgBasis Polis en ZorgBewust Polis (die dit jaar met 9,8% resp. 7,5% omhoog gingen) en de aanvullende producten zoals ZorgPlus en ZorgOptimaal (die beide met 9% werden verhoogd).
Amev voert geen collectieve verzekeringen, maar werkt hiervoor samen met VGZ. Amev is risicodrager voor de individuele polissen die VGZ aanbrengt en VGZ is risicodrager voor de collectiviteiten die het intermediair aanbrengt.
Aegon
Aegon voert onder eigen label de ziektekostenpolissen van ONVZ en hanteert daarbij dezelfde premies en voorwaarden als ONVZ.
Amicon
De Amicon Groep omvat de zorgverzekeraars Geové RZG en Amicon Zorg.
Amicon Zorg verhoogt de ZorgZekerPolis zonder eigen risico met 20,0% (dit jaar was dat 10,3%) en de overige risicoklassen met 18,0% (dit jaar 8,3%). De KeuzePolis gaat voor alle risicoklassen 10,9% omhoog (dit jaar was dat 8,3% tot 10,3%). Bij de KostenComfortPolis stijgt variant 1 met 13,0% en variant 2 met 15,1% (dit jaar beide 10,3%). De BudgetPolis (die dit jaar niet werd verhoogd) gaat volgend jaar 5,0% omhoog. Het Luxe pakket wordt 14,7% duurder en de Buitenlandpolis 25,0%.
De aanvullende ziekenfondspakketten gaan als volgt omhoog: Ideaal 9% (dit jaar 10%), Top 16% (dit jaar 11%), kinderpremie Top 33% (dit jaar 27%) Compactpakket 14% (bleef dit jaar gelijk).
Bij de collectieve contracten gaat de premie voor de Bedrijfscollectiviteit 12,9% omhoog, terwijl bovendien wordt verhoogd op basis van experience rating. Bij de Collectieve Basisverzekering stijgt de premie met 5% (geen experience rating).
De nominale ziekenfondspremie van Amicon Zorg (die nu ( 29,50 is) wordt e 14,90/( 32,84.
Geové RZG verhoogt de premies voor de hoofdverzekeringen – zoals Alert, Easy Living en Keuzepolis – met 12,9% (begin dit jaar was dat 10,3%). De collectiviteiten (die dit jaar 10,3% stegen) gaan met 12,9% omhoog in combinatie met experience rating.
De aanvullende verzekeringen stijgen met 5% tot 9%. Dit jaar was dat 0% tot 2%). De nominale ziekenfondspremie is vastgesteld op e 15,35/( 33,83.
Geové RZG heeft dit jaar het ziektekosten- en ziekenfondsbedrijf overgenomen van de Groningse verzekeraar Anker. De Anker-labels blijven bestaan. De particuliere premies gaan 8% omhoog. Collectiviteiten stijgen met 8% en bovendien volgens experience rating. De aanvullende verzekeringen stijgen 5% en de tandartsdekkingen 9%. Voor Anker wordt de nominale ziekenfondspremie e 9,50/( 20,94.
AXA
Bij AXA gaan de premies voor de courante producten First Class, Basisstijl en Eigen Stijl, 13% omhoog (dit jaar was dat 9,5%). Ook de overige producten en de klassedekking stijgen met 13% (dit jaar 11,5%). De tandartsdekkingen worden 9,5% duurder (dit jaar was dat 5%).
Bij collectieve contracten met een premie tot e 29.500/( 65.000 gaat de premie 13% omhoog. Bij grotere contracten wordt verhoogd op basis van experience rating. Begin dit jaar was voor grote en kleine contracten het uitgangspunt 10,3%.
CZ-groep
CZ gaat alle individuele producten, ook de klassedekking, verhogen met 12% (dit jaar werd met 7% verhoogd).
De aanvullende dekkingen stijgen als volgt: Basis met 6,5% (dit jaar 10%) naar e 2,90, Plus met 5,5% (dit jaar 0,6%) naar e 8,40, BasisTand met 11,5% (10%) naar e 8,60, PlusTand met 9%(10%) naar e 14,10, PlusTand Extra met 12,9% (10%) naar e 21.
Collectiviteiten worden verhoogd op basis van experience rating. Gemiddeld zal het gaan om 14% (dit jaar was dat 10,3%).
De nominale ziekenfondspremie (die nu ( 24,75 is) wordt e 13,10/( 28,87.
Delta Lloyd Nuts Ohra
Delta Lloyd Nuts Ohra, het concern dat begin volgend jaar weer Delta Lloyd gaat heten, omvat qua zorgverzekering het particuliere label Delta Lloyd (intermediair), het particuliere label Ohra (direct-writing) en het ziekenfondslabel Nuts.
Delta Lloyd kwam dit jaar met de Delta Lloyd Ziektekostenverzekering die er ook in de varianten Start en Select is. De polissen vervingen de particuliere Nuts-polissen. Bij deze omlabeling stegen de premies van de Zeker op Maat Polis met 25% en van de overige producten met gemiddeld 9,8%. Het komend jaar gaan deze polissen met 13,8% omhoog. De tandartsverzekeringen stijgen met 10,9% (dit jaar 18%) en de klasseverzekering met 10,9% (dit jaar 9,8%).
Met ingang van volgend jaar hanteert Delta Lloyd voor Collectief op Maat een nieuwe tariefstelling. Voor bedrijven met 5 tot 15 verzekerden zal de jaarlijkse premie met niet meer dan 5% stijgen of dalen.
Nuts – voluit: Nuts, het ziekenfonds voor Delta Lloyd en Ohra – lanceerde dit jaar de Intens-formule. Hierbij worden, onder de namen Intens brons, Intens zilver en Intens goud, ziekenfondsverzekeringen aangeboden in combinatie met een aanvullende verzekering. Bij deze productvernieuwing werden de premies, die begin dit jaar met 9,8% stegen, niet meer gewijzigd. Volgend jaar stijgen deze premies met 10,9%.
De nominale premie, die nu ( 31,75 is, is voor volgend jaar nog niet bekend.
Ohra verhoogt de premie voor het ZorgBewust Plan met 7,8% tot 10,8% (begin dit jaar was dat 8% tot 10,3%). Dit is met uitzondering van de Basis-variant die 8,9% tot 10,8% omhoog gaat (dit jaar 4% tot 10,3%). De Buitenlandpolis gaat 13,9% omhoog en de polis voor Zeevarenden 21,9%.
Bij het tandartspakket voor particulieren (dat dit jaar niet duurder werd) stijgt het A-pakket met 14,6% en het B-pakket met 11%.
Collectiviteiten gaan omhoog op basis van experience rating (begin dit jaar ging het gemiddeld om 10,3%).
DKV Nederland
DKV Nederland omvat Rijnmond, NVS en het ziekenfonds Nederzorg. Bij het concern worden voor alle collectiviteiten de premies met 13% verhoogd en wordt bovendien experience rating toegepast.
NVS voert voor de Maxicare en de Basicare een premieverhoging door van 13% (begin dit jaar was dat 10,3%). De aanvullende producten stijgen 10% tot 13% (begin dit jaar 10% tot 15%).
Rijnmond verhoogt de premies van Zorg, Extra Zorg en Superieur met 13% (ook dit jaar was dat 13%). De klassedekking wordt (net als dit jaar) 5% duurder, de tandartsdekkingen stijgen (net als dit jaar) met 15% en de overige aanvullende verzekeringen worden 8% duurder (dit jaar 10%).
Ziekenfonds Nederzorg heeft de nominale premie nog niet vastgesteld. De aanvullende fondsdekkingen gaan 8% omhoog (begin dit jaar 5%).
Erasmus
Erasmus is dit jaar gestopt met ziektekosten. De verzekeraar voerde onder eigen label polissen van Rijnmond en droeg daarbij voor 30% het risico. De portefeuille van 1.900 polissen is overgeheveld naar Rijnmond.
De Friesland
De Friesland, van huis uit ziekenfonds, heeft twee particuliere (hoofd)polissen. De premie voor de OptiePolis, die dit jaar is gelanceerd, gaat 13% omhoog ( bij een eigen risico van ( 2.500 pakt dit uit als 37%). De premie voor de Zeker Polis gaat 20% omhoog (bij een eigen risico van ( 2.500 is dit 30%). De collectiviteiten gaan omhoog op basis van experience rating.
Bij de aanvullende pakketten stijgt de premie voor de Basis met 18% (dit jaar 10%) en voor de Plus met 20% (dit jaar 10%). De TandExtra blijft gelijk (dit jaar werd met 10% verhoogd).
De nominale ziekenfondspremie stijgt van ( 25 naar e 15,50/( 34,16.
Generali
Bij Generali gaan alle premies, ook die voor de tandartsdekking en andere aanvullende dekkingen, 10% omhoog. Begin dit jaar stegen de premies van de hoofdpolissen ook met 10% maar bleven de premies van de aanvullende dekkingen gelijk. Generali heeft een zeer kleine portefeuille van vrijwel uitsluitend individuele polissen. In de collectieve sector is de verzekeraar mede-risicodrager op een paar grote contracten in internationale pools.
De Goudse
Voor de ZorgAdviesPolis, het paradepaardje van De Goudse, gaat de premie met 13,0% omhoog. Het product wordt gewijzigd. Vanaf volgend jaar zijn er 3 dekkingsvarianten, waaronder de nieuwe Passe-Partout, 6 eigen-risicokeuzes, en vier strip-opties voor extra premiekorting.
De overige hoofdverzekeringen stijgen met 15%. Begin dit jaar stegen alle hoofdverzekeringen met 11%.
De tandartsverzekeringen worden 12% (11%) duurder. De klassedekkingen en de overige aanvullende producten volgen in het komende jaar (net als dit jaar) het stijgingspercentage van de betreffende hoofdpolis.
De Goudse verhoogt collectiviteiten met een premie tot ( 100.000 met 15%. Voor de grotere contracten is de verhoging gebaseerd op experience rating. Begin dit jaar gingen alle collectiviteiten 11% omhoog en werd bovendien verhoogd op basis van experience rating.
Levob
Levob stopt begin volgend jaar met de ziektekostensector. De verzekeraar voert uitsluitend collectieve polissen waarvoor Rijnmond het risico draagt. De contracten die volgend jaar worden gecontinueerd, worden door Rijnmond overgenomen.
Nationale-Nederlanden
Voor de courante Garant-lijn – varianten Basis, Garant, Plus en Top – gaan de premies met gemiddeld 13% omhoog (begin dit jaar was dat 10,3%). De Budgetlijn stijgt met 13% (dit jaar 5,5%). Alle aanvullende verzekeringen – waaronder klassedekkingen en tandartsdekkingen – gaan met 5% omhoog (dit jaar 5,5%). De Buitenlandpolis stijgt met gemiddeld 10,9% (dit jaar was dat 20%).
NN verhoogt de collectiviteiten met een jaarpremie tot e 22.689/( 50.000 met 15% (dit jaar 11,5%). Ook de contracten met een jaarpremie van e 22.689/( 50.000 tot e 45.378/( 100.000 gaan 15% omhoog (dit jaar 7,5% tot 15%). Bij grotere contracten wordt uitgegaan van 10,9% (dit jaar 10,3%) plus experience rating.
Nieuwe Hollandse Lloyd
Nieuwe Hollandse Lloyd voert geen individuele polissen en sloot uitsluitend collectiviteiten als de klant daar om vroeg. In het afgelopen jaar zijn geen collectiviteiten gesloten of gecontinueerd.
ONVZ
ONVZ verhoogt de Topfit, de Benfit Modulepolis en de Optifit Modulepolis met 11%. Begin dit jaar werd ook met 11% verhoogd. Alle andere hoofdproducten en alle aanvullende producten stijgen met 13,4%. Begin dit jaar was dat 11% tot 20%.
Voor collectieve contracten wordt een premieverhoging toegepast van 13,4% (dit jaar 11%) en wordt tevens eventueel verhoogd op basis van experience rating.
Het ziekenfonds van ONVZ hanteert volgend jaar dezelfde nominale premie als dit jaar: e 17,90/( 39,50.
De wijzigingen gelden ook voor het Aegon-label waarvoor ONVZ risicodrager is.
OOM
Nicheverzekeraar OOM voert ziektekostenpolissen voor Nederlanders in het buitenland en voor buitenlanders in ons land. Er zijn vier polissen: de Global Visitor, de Global Traveler, de Ziektekosten Doorlopend en de Ziektekosten Tijdelijk. De premies hiervoor wijzigen niet. Begin volgend jaar wordt de buitenlanddekking uit de Ziektekosten Doorlopend gehaald. De buitenlanddekking wordt in uitgebreidere vorm ondergebracht in een nieuwe polis: de Bedragenpolis Buitenland (zie elders in deze editie van AM).
OZ
OZ, van huis uit ziekenfonds, voert de Overstappolis en de OZ Lijfpolis waarvoor De Amersfoortse risicodrager is. OZ wil hiervoor over enige tijd zelf het risico gaan dragen. De premie voor genoemde polissen gaan met 13,4% omhoog. De aanvullende pakketten stijgen als volgt: Basis 5%, Plus 15%, Top 15%.
De nominale ziekenfondspremie wordt e 14,20/( 31,29.
Pro Life
De particuliere verzekeraar Pro Life – een verzekeraar voor mensen afwijzend staan tegenover niet-levensbeschermende medische ingrepen – gaat op 1 januari 2002 over van AXA naar de Agis groep (Anova). De dekkingen worden enigszins aangepast en de premies gaan met 10% omhoog.
Royal
Royal stopt op 1 januari 2002 met ziektekosten. De verzekeraar voert polissen van Rijnmond en draagt hierbij voor 50% het risico. De portefeuille van nog geen 3.000 polissen gaat over naar Rijnmond.
Royal voerde tot voor kort ook onder eigen label polissen van De Goudse. Deze werden in de loop van dit jaar aan De Goudse ‘teruggegeven’.
Stichting IZA
Bij de Stichting IZA Verzekeringen – een samenwerkingsverband van VGZ en de publiekrechtelijke ambtenarenverzekeraar IZA – kunnen verzekerden terecht die niet langer publiekrechtelijk verzekerd mogen zijn. Er is één individuele polis, de Particuliere Verzekering. De premie hiervoor gaat 12% omhoog (dit jaar was dat 8%). De aanvullende pakketten Budget, Accent en Plus gaan 5% omhoog (begin dit jaar circa 20%). Collectiviteiten worden verhoogd op basis van experience rating (dit jaar 8%). Collectiviteiten kunnen ook ziekenfondsverzekeringen omvatten. Hierbij stijgt de nominale premie van ( 25,25 naar e 14,30/( 31,51.
Univé
Univé hanteert een minimum eigen-risicobedrag van e 45/( 99,17. Bij dit eigen risico stijgt de premie 14% (dit jaar was dat 13%). De collectiviteiten volgen deze premieverhoging. Voor de duurdere regio’s Randstad, Limburg, Noord-Brabant en Zeeland, gelden regiotoeslagen. Deze blijven 6,3%. De dekkingen worden onder meer op de volgende punten uitgebreid: tandarts buitenland, psychologische hulp, podotherapie/podologie, en preventieve inentingen.
De tandartspolissen met een dekking tot e 454/( 1.000 worden e 0,80/( 1,76 duurder (2001: ( 1) en de dekking tot e 908/( 2.000 met e 0,83/( 1,83 (2001 ( 1,50).
Bij de aanvullende ziekenfondspakketten stijgt de Basis met 14% (dit jaar 0,5%), de Uitgebreid met 19% (18%) en de Top met 21% (19).
De nominale ziekenfondspremie stijgt van ( 29,75 naar e 17,95/( 39,56.
VGZ
VGZ voert één particuliere polis, de Instappolis, die er ook in een ondernemersvariant is. Beide varianten stijgen met 14%. Dit jaar was dit 8%.
Begin dit jaar gingen de premies voor de aanvullende polissen niet of weinig omhoog. Volgend jaar gaat de BAV 32% omhoog, de Jongeren Extra 28%, de UAV 27%, de Plus 13% en de Plus Integraal 14%. De klassedekkingen stijgen met circa 1%.
Collectiviteiten worden verhoogd op basis van experience rating.
31,50.
Zorg en Zekerheid
Zorg en Zekerheid voert één particulier product: de Basis Privé Polis. De premie hiervoor stijgt 12,7%. De aanvullende verzekeringen gaan als volgt omhoog: Standaardpakket 7% (dit jaar 2%) en Toppakket 19% (dit jaar 6%).
De collectiviteiten gaan omhoog met vaste percentage: 8%, 12,7% en 16% (dit jaar 3% tot 10%).
De nominale ziekenfondspremie is nog niet bekend.
Zwolsche Algemeene
De Zwolsche Algemeene voert twee individuele polissen. Ten eerste de Ziektekostenverzekering waarvoor de premie met 13,5% stijgt (begin dit jaar 12%). De betreffende aanvullende verzekering stijgt met 15% (dit jaar 12%). Ten tweede is er de dit jaar gelanceerde Budget Ziektekostenverzekering. Hiervoor stijgt de premie met 10,5%. De aanvullende polis op deze verzekering stijgt met 15%.
De oude gesloten polissen stijgen met 12,5% tot 15%. ===================================================================
AWBZ en ziekenfonds
De loongrens voor het ziekenfonds wordt volgend jaar e 30.700/( 67.654 (( 65.700)
De inkomensgrens zelfstandigen wordt e 19.650/( 43.303 (( 42.000). Deze grens gaat met ingang van 2002 ook gelden voor alimentatie-ontvangers.
De inkomensgrens voor 65-plussers wordt e 19.550/( 42.972 (( 41.800).
De procentuele ziekenfondspremie blijft voor werknemers 1,70% en de werkgeversbijdrage blijft 6,25%. Zelfstandigen betalen net als dit jaar 7,95% voor het ziekenfonds.
De AWBZ-premie blijft 10,25% (over een inkomen van maximaal ( 61,366).
De rekenpremie voor de nominale ziekenfondspremie (nu ( 324) wordt wordt e 155,40/( 342,46 per jaar voor hoofdverzekerden en hun partners. De verzekeraar betaalt deze premie (ongeacht wat hij zijn verzekerden in rekening brengt) aan de algemene ziekenfondskas. De verzekerden betalen geen kinderpremie. Ook zelfstandig verzekerde jongeren tot 18 jaar (die een ziekenfondsverzekering hebben op grond van een bijbaantje) betalen geen nominale ziekenfondspremie. ==================================================================
Standaardpakketpolissen
Voor de standaard(pakket)polis gelden volgend jaar de volgende maandpremies:
Standaardpolis e 108,80/( 239,76 (( 221);
Standaardpakketpolis e 136/( 299,70 (( 276,10). Wie voor een maatschappijpolis 3e klasse meer betaalt dan deze premie heeft recht op een standaardpakketpolis;
Standaard(pakket)polis bejaarden e136/( 299,70 (( 276,10);
Studenten-standaardpakketpolis 20- e 20,79/( 45,82 (( 44,34);
Studenten-standaardpakketpolis 20+ e 7,63/( 16,81 (( 15,69). ================================================================
Wettelijke bijdragen
Van de wettelijke bijdragen die particulier verzekerden jaarlijks moeten betalen, daalt de Mooz-bijdrage (ten bate van oudere ziekenfondsverzekerden). De bijdrage komt voor verzekerden van 20 tot 65 jaar op e 81,60/( 179,82 (( 222). De 65-plussers betalen 80% en kinderen tot 20 jaar 50%.
per jaar. Kinderen tot 20 jaar betalen 50%, 65-plussers betalen niet mee. =====================================================================

Reageer op dit artikel