nieuws

Ibas-eigenaar voor rechter

Archief

Henk Smit, eigenaar van het vorig jaar failliet verklaarde assurantiekantoor Ibas Ede, is door de curatoren van de eveneens omgevallen Antilliaanse fietsverzekeraar Westward voor het gerecht gedaagd wegens een nog terug te betalen lening van e 272.000.

Ibas en Westward gingen vorig jaar kort na elkaar failliet, daarbij 60.000 polishouders onverzekerd achterlatend die via Ibas een fietsverzekering hadden gesloten. Later bleek dat Ibas-eigenaar Henk Smit naar alle waarschijnlijkheid een dubbelrol heeft gespeeld doordat hij zelf betrokken was geweest bij de oprichting van Westward.
De curatoren van Westward hebben Smit gesommeerd een bedrag van e 340.350 terug te betalen. Daarin is begrepen een lening van e 272.000 die Westward in oktober 1997 aan Smit heeft verstrekt. Via Ibas is later die maand weliswaar eenzelfde bedrag betaald aan Westward, maar volgens de curatoren kan die betaling niet worden gezien als een terugbetaling van de lening.
“De boekhouding wijst uit dat deze betaling dient te worden aangemerkt als (vooruit)betaling van door Ibas ten behoeve van Westward zogenaamd geïncasseerde verzekeringspremies”, schrijven de curatoren in het tweede faillissementsverslag. Door de accountant is op verzoek van Ibas een afrekening opgesteld, waaruit blijkt dat Westward voor de betaling van e 272.270 in debet is gesteld. De curatoren hebben Smit, die elke betrokkenheid blijft ontkennen, gedagvaard na voorafgaand beslag te hebben gelegd op onroerende goederen voor een vordering die in totaal is begroot op e 340.350.
De zaak is inmiddels voor ‘comparitie van partijen’ voor de Arnhemse rechtbank verschenen. Volgende maand zal de rechter uitspraak doen; het zal dan waarschijnlijk een tussenvonnis betreffen.
Geen partij
In het faillissementsverslag stelt curator Van den Bosch verder dat Westward nooit premies heeft ontvangen en geen uitkeringen heeft gedaan. “Gebleken is dat Smit in 1984 is begonnen met het al dan niet door tussenkomst van Ibas afgeven van zogenoemde fietsgarantiebewijzen. Op deze garantiebewijzen wordt vanaf medio 1995 nu en dan Westward als verzekeraar/risicodrager genoemd. De verzekeringsovereenkomsten c.q. garantiebewijzen zijn niet door enige vertegenwoordiger van Westward voor akkoord ondertekend. Door Westward is, voor zover curatoren bekend, nimmer premie ontvangen of een uitkering gedaan.”
De curatoren van Westward stellen dan ook dat de maatschappij geen partij is bij de door Ibas aangegane overeenkomsten en dat Westward niet aansprakelijk is voor claims die door gedupeerden zijn neergelegd bij Jan Kalisvaart, de curator in het faillissement van Ibas.
Kalisvaart stelt dat beide toezichthouder in conflict zijn over de vraag of de verkochte polissen wel echte verzekeringen zijn. De Bank Nederlandse Antillen (BNA) vindt van niet. Kalisvaart denkt dat dit standpunt verband houdt met tekortschietend toezicht van de BNA in de periode van 1993 tot 2000. Hoewel Westward vanaf 1997 structureel grote verliezen leed, greep de BNA niet in. De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) ontkent dat er een conflict is met de BNA. “Wij zijn gewoon in overleg; van een ruzie is geen sprake”, aldus PVK-woordvoerder Loek van Daalen.

Reageer op dit artikel