nieuws

Hoogervorst: niks mis met machtigingsactie ABP

Archief

Staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) vindt dat het ABP geen regels heeft overtreden door van verzekerden een machtiging te vragen voor uitwisseling van pensioengegevens. ABP, dat vanaf 1 januari gaat verzekeren onder de naam Loyalis, heeft in de achterliggende weken van ruim 220.000 verzekerden zo’n machtiging ontvangen.

“Een amendement op de Wet Bedrijfstakpensioenfondsen 2000 heeft de mogelijkheid gecreëerd dat een deelnemer een machtiging kan afgeven aan het bedrijfstakpensioenfonds om zijn gegevens te verstrekken aan een derde”, zo stelt staatssecretaris Hans Hoogervorst op Kamervragen van Bibi de Vries (VVD). “Ik heb destijds geadviseerd het amendement af te wijzen; de Tweede Kamer heeft anders besloten.”
Tegelijk met de Kamervragen dienden individuele maatschappijen (Legal & General en Aegon) en het Verbond van Verzekeraars in de zomermaanden protesten in bij de Pensioen- en Verzekeringskamer. “Handelen in strijd met de geest van de wet”, zo verweten zij ’s lands grootste pensioenfonds ABP. Met zijn antwoorden op de Kamervragen geeft Hoogervorst impliciet het standpunt van de toezichthouder op verzekeraars en pensioenfondsen weer. Hoogervorst laat zich niet uit over de vraag of de handelwijze van ABP in strijd is met de geest van de wet.
De antwoorden van Hoogervorst geven wel aan dat de ABP-juristen hun werk goed hebben gedaan. “Het bedrijfstakpensioenfonds mag geen suggesties doen ten aanzien van de figuur aan wie de machtiging wordt verstrekt”, zo lepelt Hoogervorst de wettekst op. In het geval van ABP heeft daarom niet het pensioenfonds, maar het verzekeringsbedrijf het machtigingsformulier gestuurd. “De derde heeft dus zelf de suggestie gedaan”, zo vat Hoogervorst samen.
ABP Verzekeringen stuurde deze zomer aan alle 360.000 polishouders het verzoek een machtiging te ondertekenen voor uitwisseling van pensioengegevens tussen pensioenfonds en verzekeraar. Ruim 60%, oftewel meer dan 220.000 mensen, hebben aan dat verzoek voldaan. Het pensioenfonds zelf telt 930.000 actieve deelnemers.
Loyalis
Vanaf 1 januari aanstaande gaat ABP onder de naam Loyalis verzekeringen verkopen in aanvulling op de pensioenregeling voor de overheids- en onderwijswerknemers. De rendementen komen ten goede aan de verzekerden, zo stelt ABP. De sociale partners voor overheid en onderwijs, vakbonden en werkgevers, zouden het productaanbod moeten bepalen. “De naam straalt solidariteit uit en betrokkenheid, onderstreept het partnership en heeft geen commerciële bijklank”, aldus ABP.
Voor Loyalis wordt een aparte stichting opgericht. Daaronder komen naast Loyalis Verzekeringen nog andere bedrijven te hangen, waaronder: Loyalis Mens en Werk (reïntegratiediensten) Loyalis Financial Services en Loyalis Spaarfonds. “Formeel is de scheiding tussen Loyalis en ABP van groot belang, maar materieel maakt het niets uit of iemand bij ABP of Loyalis werkt. Het ene huis wordt als het ware een twee-onder-één-kapwoning”, zo benadrukt ABP-topman John Neervens de nauwe verbondenheid tussen het pensioenfonds en de huidige dochtervennootschappen. “Zoveel is zeker, er zal sprake zijn van een intensieve samenwerking. Loyalis moet preferred supplier worden.”
Omzeilen wet
“Loyalis is het antwoord op beperkingen die door een aantal wetten worden opgelegd”, zo motiveert Neervens de oprichting. “Het aanbieden van aanvullende producten en diensten, zoals verzekeringen, mag niet langer onder ABP-label.” Neervens noemde de wetswijzigingen eerder al “niet in het belang van onze klanten”.
“De keuze voor Loyalis komt niet van binnenuit; wij worden hiertoe gedwongen door de wetgever. Het enige alternatief was de klok tien jaar terugdraaien en door te gaan als zuiver pensioenfonds. Onze klanten zouden dan voor aanvullende producten naar commerciële aanbieders moeten gaan; bestuur en directie van ABP hebben daar dus niet voor gekozen.”
ABP Verzekeringen was in het jaar 2000 goed voor een brutopremie-inkomen van ( 327 mln. De maatschappij is daarmee in grootte de 26e levensverzekeraar van ons land.
Loyalis: opvolger van ABP Verzekeringen.

Reageer op dit artikel