nieuws

Groter verlies NHL ondanks premiegroei

Archief

Nieuwe Hollandse Lloyd heeft in 2001 het verlies verder zien oplopen tot e -2,5 (-0,2) mln, ondanks een forse stijging van de brutopremie-inkomsten. Vooral de slechte resultaten in het schadebedrijf en een toename van 22% in het totaal aan uitkeringen voor eigen rekening dragen bij aan het verlies van NHL.

De brutopremie-omzet bedroeg vorig jaar e 152,6 (133,3) mln, een stijging van 14,5%. Die stijging komt volledig voor rekening van het schadebedrijf, dat onder meer via de co-assurantie (premietoename van e 10 mln) en de aov-portefeuille (bijna 50% groei in premies tot e 24 mln) tot een 22% hogere premieomzet kwam van e 112,6 (92,5) mln. Het brutoresultaat Schade daalde verder tot e -6,5 (-2,2) mln.
Overige Varia is de enige branche die over 2001 een verbetering van het resultaat laat zien: van e -0,4 naar e 0,5 mln. In de branches Brand en Transport zorgde de co-assurantietekening voor een stijging van het premie-inkomen, terwijl het resultaat in beide branches negatief bleef. In Ziekte en Ongevallen werd een premiegroei geboekt die voornamelijk werd gerealiseerd met het individuele arbeidsongeschiktheidsproduct; het technisch resultaat bleef met e 0,4 (1,5) mln nog net boven de streep. De branche Motorrijtuigen liet als gevolg van de gestegen kosten van expertise en lonen en een groter aantal schademeldingen, een oplopend verlies zien.
De premie-inkomsten Leven daalden licht tot e 40,0 (40,7) mln. De periodieke premies lieten – in een dalende markt – een stijging zien van e 0,7 mln tot e 32,5 (31,8) mln; de koopsompremies daalden daarentegen met bijna e 1,5 mln tot e 7,5 (9,0) mln. Het technisch resultaat Leven bedroeg e 2,6 (2,9) mln.
Het totale nettoresultaat van NHL zakte verder in en kwam uit op e -2,5 (-0,2) mln. Fors gedaalde beleggingsopbrengsten (e 8,1 mln tegenover e 29,1 mln in 2000) en een stijging in het aantal schades en uitkeringen eigen rekening (van e 70,5 mln naar e 85,7 mln) zijn de voornaamste oorzaken, naast het toegenomen verlies in Schade.
IAS
Volgens de International Accounting Standards (IAS) levert het jaar 2001 NHL overigens juist een winst op van e 2,5 mln. NHL maakt deel uit van de Duitse verzekeringsgroep Ergo, die voor 90% in handen is van Münchener Rück. “Ergo heeft de dochterondernemingen in het buitenland gevraagd om de jaarrekening op te maken volgens de IAS. Op concernniveau worden de resultaten namelijk volgens deze grondslagen bepaald”, aldus directeur Jan Westerbeek.
Het verschil in het uiteindelijke resultaat wordt vooral veroorzaakt door de bepaling van de technische voorzieningen en het bepalen van het resultaat op beleggingen. “De IAS-methode kijkt meer naar wat er in de afgelopen jaren werkelijk aan technische voorzieningen is betaald. Verder mag je volgens de IAS een negatieve herwaarderingsreserve laten zien, terwijl deze volgens de Nederlandse standaard direct ten laste wordt gebracht van de winst- en verliesrekening”, aldus Westerbeek.
Nieuwe Hollandse Lloyd 2001 2000 brutopremie 152,6 133,3 bedrijfskosten 41,7 37,5 nettoresultaat -2,5 -0,2 Levenbedrijf brutopremie 40,0 40,7 w.v. koopsommen 7,5 9,0 periodiek 32,5 31,8 technisch resultaat 2,6 2,9 Schadebedrijf brutopremie 112,7 92,5 w.v. brand 21,0 15,3 motorrijtuigen 25,8 25,1 ziekte/ongevallen 29,5 21,6 overige varia 9,3 8,5 transport 27,1 21,9 technisch resultaat -6,8 -2,2 w.v. brand -2,7 -1,4 motorrijtuigen -3,4 -0,8 ziekte/ongevallen 0,4 1,5 overige varia 0,5 -0,4 transport -1,2 -1,2 medewerkers 249 241 (bedragen in e mln)

Reageer op dit artikel