nieuws

Gidi lokt vragen over provisie uit

Archief

De invoering volgend jaar van de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (Gidi) zal ertoe leiden dat de provisie al gauw gespreksonderwerp kan worden in de contacten tussen de assurantiebemiddelaar en particuliere cliënt. Dit was een verrassende gewaarwording tijdens de presentatie van Gidi door NBVA, NVA en het Verbond van Verzekeraars op 6 juni in het Haagse perscentrum Nieuwspoort.

Tot dusver staan tal van particulieren helemaal niet stil bij het aspect provisie of heerst er bij velen een taboe om dit aan te kaarten in hun contacten met het intermediair. Tussenpersonen die zich aansluiten bij de Gidi – en dat zijn automatisch alle NBVA- en NVA-leden – dienen aan de potentiële klant duidelijk te maken op welke wijze zij beloond (willen) worden voor hun dienstverlening. Bij de presentatie van Gidi sprak Wibo Koole, hoofd Beleid van de Consumentenbond, in dit verband van een cultuuromslag in deze bedrijfstak. “De Gidi zal bij de consument een heleboel vragen oproepen, waaronder de hoogte van de provisie.”
Dat het vragen naar de beloning van het intermediair not done is, bleek uit een opmerking van de nieuwe NVA-voorzitter Dick de Bruin eerder op de dag. In een bijeenkomst met de vakpers had De Bruin verklaard: “In 38 jaar praktijkervaring in de assurantiebemiddeling heeft nimmer een klant naar de hoogte van mijn beloning gevraagd”.
In diezelfde bijeenkomst had Johan van der Schoot (ASR) namens het Verbond van Verzekeraars een toelichting gegeven. “Waarom heeft het Verbond zich met de opstelling van de Gidi bemoeid?”, stelde Van der Schoot zichzelf de vraag. Zijn antwoord: “Omdat de uitwerking van deze gedragscode de gehele intermediaire bedrijfstak raakt. En wij zijn trots op het resultaat. Dit zal leiden tot een branchebrede verbetering van de informatieverstrekking aan de consumenten. Deze kwaliteitsverbetering zal het imago van de branche ten goede komen.”
Bij de ontwikkeling van de Gidi waren onder meer de volgende uitgangspunten in acht genomen:
– voorkomen dat de relatie intermediair-klant juridiseert;- de klant niet doodgooien met informatie;- ongewenste uitbreiding van de beroepsaansprakelijkheid vermijden. Van der Schoot: “Wij kiezen nadrukkelijk voor zelfregulering boven wetgeving. In de voorbereiding zijn diverse partijen geconsulteerd: de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars, de Consumentenbond, het ministerie van Financiën en ook het intermediair tijdens de in het afgelopen voorjaar gehouden ‘ronde door het land’.”Voorhoedefunctie
NVA en NBVA en het Verbond van Verzekeraars wilden in de algemene persconferentie graag de nadruk leggen op de voorhoedefunctie die de verzekeringsbedrijfstak met de invoering van de Gidi vervult. Assurantietussenpersonen moeten duidelijk maken of zij adviseur of verkoper zijn. Ook of er sprake is van een passief of actief portefeuillebeheer. Ten aanzien van de beloning moeten zij de methodiek ervan kenbaar maken. NBVA-voorzitter Alexander van Voorst Vader: “Als zij bijvoorbeeld behalve provisie die zij van verzekeraars ontvangen voor bepaalde werkzaamheden kosten in rekening brengen, dan moeten zij daaromtrent vooraf een duidelijke indicatie van de omvang afgeven”.
De reikwijdte van de Gidi betreft alles wat met verzekeringen te maken heeft. Dus bijvoorbeeld niet hypotheken en consumptief krediet. Deze beperking geldt overigens niet voor leden van NVA en NBVA, want bij hen zijn alle activiteiten reeds ‘gevoelig’ voor klachten bij de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen.
Zware aanbeveling
Directeur Eric Fischer van het Verbond van Verzekeraars verklaarde dat alle ‘bestuursmaatschappijen’ (de maatschappijen waarvan een directielid in het bestuur van het Verbond zitting heeft) zich aan de Gidi hebben gecommitteerd. Het bestuur heeft alle leden zeer zwaar aanbevolen om het toepassen van de Gidi op te nemen in de agentschapsovereenkomsten met het intermediair.
“Voor mij is het ideaalbeeld, dat de Gidi een keurmerk wordt. Ik bedoel daarmee dat consumenten bij het intermediair spontaan gaan vragen ‘Bent u aangesloten bij de Gidi?’ net zoals dat geldt voor het ANVR Garantiefonds in de reismarkt”, aldus Fischer. “Maar dat zal wel enkele jaren vergen. De Gidi wordt in 2002 ingevoerd, dus geef ons nog even tijd”.
Doorbreking bevoogding
Wibo Koole van de Consumentenbond zetelde naast Fischer achter de groene tafel. Het is niet zo dat de Consumentenbond de Gidi mede heeft ondertekend, maar de organisatie heeft wel via consultatie duidelijke inbreng gehad. Volgens Koole is de komst van de Gidi een doorbreking van een taboegevoel dat rond de assurantietussenpersoon hangt. “Dat was toch altijd een sfeer van bevoogding en paternalisme.” Ook hij vindt dat de strekking van de Gidi moet gaan gelden voor alle financiële dienstverleners.
Vervolgens kwam tijdens de persconferentie al gauw de focus op het aspect ‘provisie’ te liggen. “De prijs van het product verzekering en de prijs van de dienstverlening moet uit elkaar worden gehaald”, aldus Koole. “De Gidi gaat een heleboel vragen oproepen”. Van der Schoot beaamde dat een consequentie van het aangeven op welke wijze men betaald wordt, is dat de consument zal vragen hoeveel die provisie bedraagt.
Advieswijzer
De gedragsregels die in de Gidi zijn vastgelegd, moeten door de individuele assurantiebemiddelaar worden vertaald in een voor zijn cliënten op te stellen Advieswijzer. Bij de samenstelling van de Advieswijzer moet worden uitgegaan van tien vragen, die in een vaste volgorde de revue moeten passeren en waarop het kantoor in zijn eigen bewoordingen antwoord geeft. De code is in de afgelopen maand door de ledenvergaderingen van NBVA, NVA en het Verbond van Verzekeraars unaniem aanvaard.
De teksten van de Gidi en van de bijbehorende Advieswijzer zijn integraal te vinden op de site van AssurantieMagazine (www.amweb.nl).
Zalm wil code voor alle financiële dienstverleners
Minister Zalm (Financiën) wil dat er gedragscodes komen voor alle ondernemers die actief zijn op het terrein van de financiële dienstverlening. Dit maakte hij duidelijk bij het in ontvangst nemen van de Gedragscode Gidi. Zalm vindt het positief dat de verzekeringsbranche met Gidi het voorbeeld geeft. “Deze zelfregulering bespaart ons veel werk”, aldus de bewindsman. Volgens Zalm komt de gedragscode tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer om meer duidelijkheid voor de consument bij dienstverlening door assurantietussenpersonen. Als Gidi in de praktijk niet ‘spontaan’ wordt opgevolgd in de bedrijfstak, zal de code in wetgeving worden vertaald.
Eric Fischer: “De consument moet straks spontaan vragen: Bent u aangesloten bij de Gidi?”

Reageer op dit artikel