nieuws

‘Geen zorgplicht verzekeraars voor verkoopadvies intermediair’

Archief

‘Geen zorgplicht verzekeraars voor verkoopadvies intermediair’

Intermediairmaatschappijen hebben geen zorgplicht voor de wijze waarop tussenpersonen hun klanten adviseren, noch voor de manier waarop zij bemiddelen bij het sluiten van het contract. Deze stelling hield Bert Richaers, directievoorzitter van Nationale-Nederlanden, het verzamelde intermediair voor tijdens de NBVA-nieuwjaarsbijeenkomst in Amersfoort.
In de visie van Richaers heeft het intermediair een volstrekt onafhankelijke positie. “Ik zou met klem willen zeggen dat de tussenpersoon niet onder het gezag staat van de verzekeraar. Dat kan ook in praktische zin niet. De verzekeraars heeft immers niet de beschikking over het behoefteprofiel van de individuele klant. Het intermediair voert toch het verkoopgesprek met de klant.” Hij haastte zich eraan toe te voegen dat verzekeraars wel een zorgplicht hebben voor producten, diensten en vooral het aanstellen van (vakbekwame) tussenpersonen. “De verzekeraar moet zich wel ervan overtuigen dat het intermediair met wie hij samenwerkt aan de gestelde eisen voldoet.”
Verder zei Richaers dat verzekeraars geen zorgplicht hebben voor een verplichte melding bij de Autoriteit-FM van incidenten in de bedrijfsvoering van het intermediair, los van een staking of opschorting van de samenwerking. “Stel dat je als verzekeraar deze zorgplicht zou aanvaarden, dan zou je accepteren dat je de verlengde arm van de toezichthouder bent. Dat zal toch geen enkele aanbieder van financiële diensten zo maar ongeclausuleerd accepteren.” Ernstige overtredingen van de wettelijke vereisten moeten wel worden gemeld, aldus Richaers. “Ik heb er vertrouwen in dat het wetsontwerp deze zienswijze zal weergeven.”
Kosten toezicht
De sterk gestegen kosten voor het toezicht in de afgelopen jaren maakt Richaers bevreesd voor de toekomstige ontwikkelingen. Hij verwacht dat het gedragstoezicht de branche wel eens aanzienlijk meer geld gaat kosten. “De kosten van toezicht voor 2003 zijn begroot op ruim e 100 mln, waarvan e 38 mln voor de verzekeringsbranche. Dat laatste bedrag noteerden we enkele jaren geleden nog in guldens”, zei Richaers. Hij benadrukte dat het daarbij om de financiering van alle activiteiten gaat, waarvan de bemiddeling in financiële diensten een onderdeel is.
Richaers juichte het toe dat voorzitter Arthur Docters van Leeuwen van de Autoriteit-FM de kosten in de hand wil houden door maximaal dertig fte’s aan medewerkers voor het toezicht te willen inzetten. Toch moet er volgens hem niet te vroeg worden gejuicht, want de Autoriteit-FM gaat in die kostenberekening er wel vanuit dat de branche zelf voor de uitvoering (en dus financiering) van de overige toezichtstaken zorgdraagt. “Daarmee lijkt Doctors van Leeuwen te bedoelen op de nog op te richten stichting van de brancheorganisaties. Nu weten we nog absoluut niet waar we aan toe zijn en dat is geen goede zaak”, aldus Richaers.
Bijdrage consument
Hij vroeg zich ook hardop af wie voor de kosten van het toezicht gaat opdraaien. “Hoeveel wordt er betaald uit de algemene middelen en voor hoeveel draait de markt zelf op”, was zijn vraag. Naast discussie over de heffingsgrondslag door private partijen vroeg Richaers zich ook af of de verzekeringsconsument een financiële bijdrage zal moeten leveren. “Ik zou op voorhand niet graag willen beweren dat de onder toezicht staande instellingen het zelf maar moeten opknappen, al dan niet met doorberekening aan hun cliënten. Dit vraagt om een ordening, een oplossing waarvoor de overheid zijn verantwoordelijkheid moet nemen.” Dit voorjaar gaan het Ministerie van Financiën, de Autoriteit-FM en marktpartijen daarover in gesprek met elkaar.
Richaers bepleitte de instelling van een ‘doelmatigheidscontrole’ door een onafhankelijk orgaan, een soort Raad van Commissarissen. Deze taak mag volgens hem niet aan de Algemene Rekenkamer worden opgedragen. “Dan open je de mogelijkheid voor de politiek om inzage te krijgen in de doelmatigheid van de besteding van middelen bij het toezicht op een individuele instelling. Daar ben ik tegenstander van, want dat is strijdig met het door mij voorgestane algemene, gelijkluidende beroepsgeheim voor de drie toezichthouders.” Het gevaar van reputatieschade voor een financiële instelling is dan te groot, aldus de NN-topman.
Wetsontwerp FD komt deze maand
Het wetsontwerp Financiële Dienstverlening (WFD), waarin de Wabb en de Wet Consumentenkrediet zullen opgaan, zal nog deze maand verschijnen, aldus Richaers. Aanvankelijk was het volgens hem de bedoeling dat het wetsontwerp rond de jaarwisseling zou worden aangeboden aan de Tweede Kamer.
Klik hier voor een foto-impressie van de NBVA Nieuwjaarsbijeenkomst.

Reageer op dit artikel