nieuws

Forse premiegroei en klein verlies voor Nassau in 2001

Archief

Forse premiegroei en klein verlies voor Nassau in 2001

Bij schadeverzekeraar Nassau, onderdeel van Bloemers Nassau Groep, bracht 2001 een premiegroei van ruim 30% tot e 39,2 (29,9) mln. Tegenover deze sterke toename in omzet stond een achteruitgang in het nettoresultaat: een verlies van e 2,3 mln tegen een winst van e 0,9 mln in 2000.
“Indien in enig jaar van het bestaan van Nassau het consistent voorzichtige en behoudende beleid zijn vruchten heeft afgeworpen, dan was het wel in het jaar 2001. De traumatische gebeurtenissen in 2001 hebben slechts een beperkte invloed op Nassau gehad.” Dat is de openingsalinea in het jaarverslag van Nassau.
De geboekte negatieve resultaten zijn vooral een direct gevolg van een aanzienlijke toename in de technische voorziening voor schades. Ook werd de maatschappij geconfronteerd met een waardedaling van haar beleggingsportefeuille. Maar als pleister op de wonde geldt wel, dat genoemde waardedaling van 7,5% aanzienlijk bescheidener van omvang is dan de 20% die de AEX achteruitging. “Over de verschillende branches kunnen wij kort zijn. De technische resultaten voldoen in het geheel niet aan onze intern gestelde doelstellingen”, schrijft de directie in het jaarverslag.
Onaanvaardbaar
De premies bewegen zich al jaren op een onaanvaardbaar laag niveau. Maar Nassau bespeurt een kentering. “Ook is bij de verzekeringnemer en bij het hem vertegenwoordigende intermediair het besef ontstaan dat continuïteit ook bij verzekeringen zijn prijs heeft. Niet voor niets berekent de top-3 van de herverzekeraars voor de door hen verschafte zekerheid hogere prijzen aan hun klanten door dan de snel in aantal verminderende herverzekeraars met een lagere rating.” Toch zeggen die waarderingscijfers ook niet alles, vindt Nassau. In de praktijk blijkt dat dumptarieven hanterende buitenlandse verzekeraars soms tot vlak vóór, en sommigen zelfs tijdens het omvallen, over vertrouwenwekkende ratings beschikten.
Branches
Bij inbraakverzekeringen is sprake van desastreuze resultaten (zie AM nr 13, pag. 1), ondanks aanzienlijke premieverhogingen. Bij de brandverzekeringen is er volgens Nassau eindelijk sprake in prijsverhogingen in de markt. “De toekomst zal moeten uitwijzen of deze adequaat geweest zijn.” Het premie-inkomen Brand steeg vorig jaar tot e 16,5 (12,8) mln.
De branche Aansprakelijkheid was vorig jaar goed voor een premie-inkomen van e 22,1 (16,7) mln. Bij beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen is sprake van een verliesgevende situatie. “Dit komt enerzijds doordat schades uit vroegere jaren negatief uitlopen – mede doordat rechters in hun vonnissen blijkbaar met de kennis en maatschappelijke opvattingen van nu naar schades van vele jaren geleden kijken – en anderzijds doordat vooral in de beroepsaansprakelijkheidssfeer de claimbewustheid sterk toeneemt en de geclaimde bedragen sterk stijgen. Hier blijkt dat de rechterlijke macht eerder gesloten en maatschappelijk gezien breed gedragen convenanten in het kader van de schadevaststelling regelmatig terzijde schuift; een bijzonder zorgwekkende ontwikkeling. Ook hier zullen aanzienlijke premieverhogingen doorgevoerd gaan worden.”
Voorts constateert Nassau een toenemende vraag naar fraude- en kidnapverzekeringen. De wereldmarkt voor de zeer gespecialiseerde product-recallverzekeringen is volgens de maatschappij mede als gevolg van 11 september volledig ingestort. “Als een van de weinige aanbieders die nog over zijn, hebben wij hier zeker kansen”, aldus Nassau.
Leidsche doet forse stap terug
Levensverzekeraar Leidsche, onderdeel van de Bloemers Nassau Groep, heeft vorig jaar in premie-inkomen een forse stap terug moeten doen: e 12,6 (22,1) mln. Deze daling wordt door de directie toegeschreven aan de invoering van het nieuwe belastingplan. Immers, als bij de Leidsche 2001 vergeleken wordt met 1999 (e 6,2 mln premie-inkomen) is sprake van een verdubbeling. Het technisch resultaat was vorig jaar e 0,3 (0,1) mln; het nettoresultaat e -0,09 (0,04) mln. Eind 2001 is de maatschappij begonnen met de ontwikkeling van commerciële software voor risicoverzekeringen op basis van een internet- en extranettoepassing. In het jaarverslag wordt gesteld dat de Leidsche bewust gewacht heeft met de voltooiing van een rekentool voor de beleggingsverzekering vanwege de verdergaande zelfregulering, met name Financiële Bijsluiter en de Code Rendement en Risico. “Overigens blinken deze naar onze mening niet uit in verlangde transparantheid voor de eindgebruiker. Voor wat betreft de administratieve verwerking wil de Leidsche haar mid- en back-office gaan uitbesteden aan een professionele partij.

Reageer op dit artikel