nieuws

Eurotips voor het assurantiekantoor (2)

Archief

Op de speciale ‘Europagina’ van AssurantieMagazine besteedt Anva-directeur Stoffel van Almerk, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de POR-Euro conversiecommissie, aandacht aan een aantal belangwekkende zaken rondom de euro.

door Stoffel van Almkerk
In mijn eerste bijdrage aan dit blad (AM 9, pag. 25) vestigde ik de aandacht op de voorbereiding op de euroconversie. Het benoemen van een voor de eurozaken verantwoordelijke coördinator en het verzamelen van informatie voor het kantoor zelf en voor de voorlichting aan klanten. Belangrijk hierbij is de website van het Nationaal Forum voor introductie van de euro www.euro.nl , waar veel informatie te vinden is.
Deze bijdrage gaat vooral over software en bestanden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bestandsgegevens met financiële informatie. De guldenbedragen die daarin voorkomen, moeten uiterlijk begin 2002 zijn omgezet in euro.
Checklist
Begin met het maken van een overzicht van alle in gebruik zijnde software. Wellicht heeft uw kantoor een soortgelijke lijst gemaakt ter voorbereiding op de millenniumovergang en staat het meeste al op papier en behoeft slechts gecontroleerd te worden welke pakketten nieuw zijn en welke niet meer worden gebruikt. U verkrijgt daarmee een checklist waarmee u kunt controleren of de betreffende leverancier al iets van zich heeft laten horen. Zo niet, dan is een briefje op zijn plaats. Is de betreffende software geschikt voor de euro en krijgt u (indien van toepassing) voor de met deze software beheerde gegevens tijdig een programma waarmee de guldenbedragen worden geconverteerd naar euro?
Euroswitch
De meeste gegevens worden hoogstwaarschijnlijk beheerd met het systeemhuispakket. Onderzoek voorafgaand aan de ronde door het land van het Verbond van Verzekeraars heeft geleerd, dat de leveranciers van de gangbare softwarepakketten zich goed voorbereiden en zich bij het ontwikkelen van conversieprogrammatuur baseren op het rapport van de POR Euroconversie Commissie. Dat gegeven stelde mij als voorzitter van deze commissie gerust. Door de systeemhuizen wordt de euroconversie in ieder geval serieus genomen en mogen we verwachten dat de conversie zo optimaal mogelijk verloopt.
Naast voornoemde softwarepakketten wordt veel maatschappijsoftware gebruikt voor commerciële doeleinden en spelen in datzelfde traject vergelijkingspakketten als Rolls een belangrijke rol. Vooral als u een dergelijk softwarepakket koppelt aan uw assurantiepakket is speciale aandacht gewenst.
De gegevensuitwisseling tussen de beide pakketten dient dezelfde valuta te bevatten. Vraagt het systeemhuispakket om guldens, dan moet het antwoord guldens zijn. Dat vraagt gelijktijdige omschakeling van gulden naar euro. Letterlijk op hetzelfde moment. De beste methodiek hiervoor is een zogenoemde euroswitch in de commerciële programma’s, waarmee kan worden aangegeven in welke valuta gewerkt moet worden.
Kantoorautomatisering
Het tekstverwerkingsprogramma Word (Microsoft) wordt vrijwel overal gebruikt. Veel assurantiekantoren gebruiken daarnaast spreadsheetprogramma’s als Excel. Ook de gegevensbestanden die met deze pakketten worden bijgehouden, bevatten het guldenteken en bedragen in guldens. Voor de meest gangbare pakketten zijn hiervoor conversiehulpmiddelen beschikbaar.
Heeft u niet veel standaardbrieven in het tekstverwerkingspakket en/of overzichten die gemaakt zijn met het spreadsheetprogramma dan is handmatige aanpassing de beste oplossing. Als u tijdig met de voorbereidingen begint en een goede planning maakt behoeft ook deze activiteit geen probleem te zijn bij de overgang van de gulden naar de euro.
Stoffel van Almkerk: “Als vergelijkinssoftware als Rolls gekoppeld is aan het assurantiepakket, vereist dat speciale aandacht.”

Reageer op dit artikel