nieuws

Efficiencyvoordelen samenvoeging Goudse en Tiel Utrecht meetbaar

Archief

Efficiencyvoordelen samenvoeging Goudse en Tiel Utrecht meetbaar

in 2002
De samenvoeging van de Goudse met de voormalige ING-dochter Tiel Utrecht (inclusief Algemene Zeeuwse) zal omzet en resultaat van de nieuwe combinatie beduidend doen toenemen. “Maar nog niet direct als gevolg van significante efficiencyvoordelen. Dat effect zal niet eerder dan in 2002 meetbaar zijn”, aldus de raad van bestuur in haar jaarverslag 2000.
Een synergievoordeel op productniveau zal nog dit jaar zichtbaar worden, verwacht de Goudse. Beide (fusie)bedrijven zullen immers elkaars producten gaan afzetten. Zo gaat de Goudse universal-life en hypotheekproducten van Tiel Utrecht verkopen via tussenpersonen. Omgekeerd gaat de voormalige ING-dochter de ziektekostenpolissen en employee-benefitspakketten van haar nieuwe moeder afzetten. Door de integratie zullen de operationele kosten stijgen. Ook voorziet de raad van bestuur “hogere financieringskosten”.
De verwerving van de aandelen in Tiel Utrecht (inclusief Algemene Zeeuwse) is betaald door uitgifte van 250.000 nieuwe aandelen, een achtergestelde lening van f 71,5 mln en een niet nader genoemde financieringsfaciliteit. De uitgifte van aandelen, de betaalde goodwill en de gevormde reserve voor reorganisatiekosten vergt een investering van f 92,6 mln ten laste van het eigen vermogen. Een reserve van f 7,9 mln voor het millenniumrisico is vrijgevallen door het uitblijven van schadeclaims. Het aandeel (f 1,1 mln) van de Goudse in de schade van de vuurwerkramp in Enschede is ten laste gebracht van deze reserve. Een voorziening van f 17,5 mln is getroffen voor (af)financiering van in het verleden opgebouwde pensioenrechten en overgangsregelingen in het kader van een nieuwe pensioenregeling sinds begin van dit jaar.
Schadebedrijf
Het brutopremie-inkomen van het schadebedrijf steeg met 28% naar f 428,7 (333,1) mln. Het technisch resultaat nam toe tot f 10,3 (9,0) mln. De brutowinst nam toe met 23% naar f 41,9 (34,2) mln. De portefeuille particulieren en bedrijven groeide naar f 121,0 (109,1) mln brutopremie en het technisch resultaat tot f 1,8 (0) mln.
In de particuliere markt boekte de maatschappij een brutopremie-omzet van f 94,3 (84,0) mln, onder meer dankzij de verkoop van meer pakketpolissen. “Het aantal verkochte pakketten steeg met 46%”, aldus de Goudse. Premiegroei was er in Motorrijtuigen (+15%), Brand (+10%), Transport (+5%) en Aansprakelijkheid (+4%). Het resultaat op de particuliere tekening werd verbeterd met f 4,8 mln, ondanks een forse resultaatsverslechtering in de autocascoverzekering.
Het technisch resultaat van de bedrijvenportefeuille nam licht af, onder meer door een verliesgevende volmacht die werd beëindigd. “Door de uitloop ervan is het resultaat van de volmachtportefeuille licht negatief.” Het volume aan volmachtzaken groeide door uitbreiding van het aantal volmachten met 43%, aldus de Goudse. Zij is voor 30% risicodrager van Innova, het label waaronder Dutch Insurance Network producten via de bij haar aangesloten kantoren in de markt zet.
Zorgbedrijf
Het pensioen- en zorgbedrijf van de Goudse – uitsluitend actief in ons land – boekte een technisch resultaat van f 23,4 (22,5) mln, waarvan in Zorg f 1,8 (0,7) mln en in Leven f 16,0 (17,1) mln. De brutopremie-omzet daalde tot f 412,1 (428,4) mln, waarvan in zorgverzekeringen f 172,6 (164,8) mln.
De overheidsmaatregel om kleine zelfstandigen verplicht op te nemen in het ziekenfonds heeft de maatschappij f 12,6 mln brutopremie gekost. “Dit is onvoldoende gecompenseerd door de extra instroom door de bevriezing van de loongrens”, stelt de maatschappij. Ook in de collectieve portefeuille stond niet premiegroei, maar rendementsverbetering voorop. De verzekering voor expatriates deed het goed. “De premie-omzet steeg met ongeveer 30% en het technisch resultaat verdubbelde bijna”, aldus de Goudse. De ziektewet-portefeuille bleef licht negatief en het resultaat op individuele aov’s daalde aanmerkelijk. Het technisch resultaat beliep f 1,8 (0,7) mln.
Levenbedrijf
In het pensioen- en levenbedrijf was sprake van een sterke daling van het brutopremie-inkomen en een iets hoger brutoresultaat. De premie-omzet liep terug met ruim 24% naar f 120,1 (158,4) mln. “Deze aanzienlijke daling wordt vooral veroorzaakt door een uiterst terughoudend beleid bij koopsomverzekeringen gezien het lage tariefsniveau.”
De periodieke premies groeiden naar f 86,3 (83,2) mln, waarvan individueel f 51,8 (55,5) mln, collectief f 2,8 (22,4) mln en unit-linked f 11,7 (5,3) mln. De koopsommen werden ruimschoots gehalveerd tot f 33,8 (75,2) mln, waarvan individueel f 24,2 (62,1) mln, collectief f 3,4 (5,7) mln en unit-linked f 6,2 (7,4) mln. Het brutoresultaat van het levenbedrijf steeg licht naar f 20,9 (20,1) mln. De Goudse 2000 1999 groepsomzet 1.294,4 1.125,8 brutopremie Schade 428,7 333,1 w.v. ongevallen/ziekte 149,4 129,0 motor WA 44,3 22,1 motor casco 58,9 19,1 brand 63,1 57,2 overige varia 113,0 105,7 Totaal in Nederland 253 228 brutopremie Zorg 172,6 164,9 brutopremie Leven 120,1 158,4 provisie-omzet Endsleigh 156 141 technisch resultaat Schade 22,8 19,9 w.v. ongevallen/ziekte 9,5 9,2 motor WA 4,9 -1,4 motor casco -6,0 -0,7 brand 3,0 1,7 overige varia 11,4 11,1 technisch resultaat Zorg 1,8 0,7 technisch resultaat Leven 20,9 17,1 groepsresultaat 58,8 58,9 nettowinst 45,2 36,8 aantal medewerkers 1.655 1.637 w.v. in Nederland 499 482
Samenwerking met Van der Hoop beëindigd
De Goudse heeft de in 1999 gestarte samenwerking met van der Hoop Effectenbank op het gebied van productontwikkeling en marktbewerking inmiddels weer beëindigd. Het stopzetten van de activiteiten gebeurde “in wederzijds overleg”. Het minderheidsbelang van 10% van de Goudse in de bank is gecontinueerd.
Resultaten buitenlandse dochters onder druk
De buitenlandse dochterbedrijven van de Goudse presteerden vorig jaar minder goed. Het Britse volmachtbedrijf Endsleigh zag de brutopremie-omzet weliswaar toenemen tot f 429,1 (366,9) mln, maar het brutoresultaat daalde naar f 8,6 (16,1) mln. Het provisie-inkomen van Endsleigh via het netwerk van 120 insurance-shops beliep f 153,8 (141,5) mln. Omzet en resultaat werden eenmalig negatief beïnvloed door het staken van de activiteiten van een autoverzekeraar, verklaart de Goudse. “Als tijdelijke maatregel hebben wij de tekening op autoverzekeringen in Engeland wederom ter hand genomen.” De jongste Britse aanwinst, Travel & Personel Underwriters, boekte vorig jaar een brutopremie-inkomen van f 112,6 mln, goed voor een provisie-omzet van f 5,5 mln. De brutowinst van het in reisverzekeringen gespecialiseerde volmachtbedrijf beliep f 0,9 mln. Het Deense volmachtbedrijf Nordisk (handelsnaam Goudse Rejseforsikring) behaalde een brutopremiestijging van 31% tot f 15,6 (11,9) mln, oftewel f 10,1 (7,5) mln provisie. De brutowowinst liep terug tot f 0,2 (0,4) mln.

Reageer op dit artikel