nieuws

Eén rechtbank voor verzekeringszaken?

Archief

“Ik heb getwijfeld of ik zou reageren op de respons van Paul Oostdam, hoofd communicatie NBVA, met als opschrift ‘Eén rechtbank verzekeringen leidt tot kennisbundeling’ (zie AM 16, pag. 30). Een dergelijke uitspraak noopt toch om nog eventjes te reageren.

Kennelijk heeft de heer Oostdam de boodschap niet begrepen. Hij heeft het over het functioneren van de NBVA en hoeveel profijt en lering er getrokken wordt uit de NVBA. Het behoeft geen betoog dat dit ook verwacht mag worden van een vereniging en dat het haar streven is haar doelstellingen te behalen en een werkelijke toegevoegde waarde te hebben voor de doelgroepen.
Ik vraag mij in alle redelijkheid af wat er met kennisbundeling bedoeld wordt. Er mag toch van iedere rechter in elk arrondissement verwacht worden dat deze in staat is om zaken die betrekking hebben op het gebied van risicobeheer en/of verzekeringszaken – die feitelijk niet meer zijn dan overeenkomsten die partijen met elkaar aangaan – te kunnen behandelen. Zoals de heer Oostdam het voorstelt, zou er voor iedere vorm van industrie en/of soort organisatie een aparte rechtbank moeten komen, wil er sprake zijn van een betere kennisbundeling in welke vorm van rechtspraak dan ook. Denk hierbij aan een rechtbank voor zaken op het terrein van de landbouw, medische handelingen, bouwzaken, beurs-, vervoers-, verkoop- en andere aangelegenheden. Terzijde zij opgemerkt dat er al diverse soorten aparte rechtsgebieden zijn (denk hierbij bijvoorbeeld aan de bestuursrechter en de Ondernemingskamer in Amsterdam). Niet voor niets rouleert een rechter op de diverse rechtsgebieden (meestal met uitzondering van de kinderrechter), om vooral overal de grip op de samenleving en de rechtsgebieden te behouden en inhoudelijk ook overal inzetbaar te zijn.
Zorgelijk
Het is recentelijk weer zeer duidelijk gebleken dat men ervoor moet zorgen dat er op geen enkel vlak een band kan en mag ontstaan met een overheidsorgaan en/of rechterlijke wereld, van welke beroepsgroep dan ook. Want dat zal bijna altijd resulteren in allerlei onderlinge belangen en afspraken. Opgemerkt kan worden dat de huidige situatie al erg zorgelijk is, als je bedenkt dat er veel rechters zitting hebben in allerlei bestuurlijke en toezichtfuncties, ook in de verzekeringswereld.
Verder verwijs ik met betrekking tot de mogelijkheid van beïnvloeding in dit kader maar gemakshalve naar de thans lopende parlementaire enquête inzake de bouwfraude. Hier werden in de loop der jaren de lijnen tussen de betrokkenen zó kort, dat er geen enkele afstand meer was en men de scheidslijn tussen de plicht en het persoonlijk belang niet meer wist te trekken. Het heeft de burger vele belastingcenten gekost en velen zijn hiermee verrijkt.
Niet voor niets zijn de Stichting Advocadur en de Stichting Verontruste Burgers door advocaten en juristen opgericht. Deze beide instanties streven er al jaren naar dat er een meer effectieve en onafhankelijker rechtspraak komt en er steeds minder kans op enige belangenverstrengeling aanwezig is. Juist dát is het grote gevaar dat schuilt in de bundeling zoals de heer Oostdam het voor ogen heeft met zijn ‘eigen rechtbank’ voor de verzekeringswereld.
Kortom, wees wijs en hou het zuiver. Laat de rechterlijke macht haar eigen plicht doen. En laat de verzekeraars en de NVBA hun eigen huiswerk goed blijven doen en de plichten nakomen met tevens de zorg dat de naam van de verzekeringswereld niet verder schade wordt aangedaan door er termen als belangenverstrengeling, vriendjespolitiek en de wereld van ‘ons kent ons’ (die er deels al is) definitief aan te moeten toevoegen.”
Bern Tijssen,
Tijssen SB&A Opmerkingen:

Reageer op dit artikel