nieuws

‘Delta Lloyd wil schadeverzekeraar zijn en blijven’

Archief

“”Delta Lloyd wil een zakelijke schadeverzekeraar zijn en blijven. Wij stuiten echter wel op de grenzen van de verzekerbaarheid van zakelijke risico’s. De schuld wordt echter te vaak bij de verzekeraar gelegd. Dat is te kort door de bocht.” Dit zei Jolanda Tijhuis, directievoorzitter Schade van Delta Lloyd tijdens het schadecongres ‘Behoort zekerheid tot het verleden? Focus op zakelijke risico’s’.

Delta Lloyd organiseerde het congres nadat uit een klankbordpanel met het intermediair was gebleken dat het concern ten aanzien van schadeverzekeringen in de zakelijke markt een onvoldoende scoorde. Een aantal onderwerpen die het intermediair de verzekeraar aanrekende waren het gebrek aan kennis bij acceptanten, weinig respect voor bestaande relaties, onduidelijk beleid en het ontbreken van partnerschap. Daarbij wel opgemerkt dat de kritiek niet alleen op Delta Lloyd slaat, maar dat ook andere verzekeraars op dit vlak geen hoge cijfers scoren.
Het intermediair gaf weliswaar een onvoldoende, maar had ook suggesties voor de verzekeraar hoe het beter kan. “Verduidelijk strategische keuzes ten aanzien van zakelijke verzekeringen. Vragen daarbij zijn of je wel of niet wil groeien in de zakelijke markt? Wel of niet in alle branches? Wel of niet in volmacht? Geef inzicht waarom er nu opeens problemen zijn bij zakelijke verzekeringen. Is dat het effect van 11 september 2001? Zijn het de hogere lasten voor herverzekering of is er sprake van een hogere schadelast? Maak in beleid en communicatie onderscheid tussen nieuwe aanvragen en maatregelen voor bestaande portefeuille. Bij bestaande posten gaat het om gezamenlijke relaties. Geef per kantoor inzicht in ontwikkeling technisch resultaat per portefeuille. Zoek naar een oorzaak voor de verschillen en zorg dat intermediairs van elkaars ervaringen kunnen leren. Het intermediair is bereid een hoger eigen risico aan de klant voor te leggen voor zware risico’s en variabel per dekkingsonderdeel. Liever een eigen risico dan onverzekerbaarheid is het devies. Het intermediair heeft liever uitsluitingen dan onverzekerbaarheid.”
Zijn en blijven
Tijhuis was duidelijk in haar betoog. “Delta Lloyd wil een zakelijke schadeverzekeraar zijn en blijven.” Zij schetste allereerst een beeld van de problemen waar tussenpersoon en verzekeraar tegenaan lopen. “De schadelast loopt substantieel op, de capaciteit staat onder druk en intermediair en bedrijven ondervinden problemen bij het vinden van adequate verzekeringsoplossingen.”
Tijhuis stak de hand in eigen boezem door op te merken dat Delta Lloyd, maar ook andere verzekeraars, te laat hebben gereageerd op het veranderende risicoprofiel ten aanzien van brand en avb. “Dat is echter een doodlopende weg. We moeten naar de toekomst kijken en de oorzaken achter de problemen aanpakken. Op het gebied van aansprakelijkheid groeit het claimbewustzijn gestaag en er is onvoldoende aandacht voor preventie. Dat kunnen we voorkomen door het risicobewustzijn van de ondernemer te vergroten. Hij krijgt een hogere premie voor zijn kiezen als de arbowetgeving niet wordt nageleefd.”
Ook op het gebied van Brand valt er volgens Tijhuis nog wel wat te verbeteren. “De totale schadelast in 2002 bedroeg e 1 mld. Dat is een stijging van 12% ten opzichte van 2001. Tussen 1998 en 2002 is het aantal branden met 20% toegenomen. Er is onvoldoende aandacht voor brandpreventiemaatregelen en er is onvoldoende toezicht op de regels.”
De problemen in de herverzekeringsmarkt zijn bekend. “Zo verwacht Münchener Rück dit jaar af te sluiten met een verlies. Dat is voor het eerst in honderd jaar”, weet Tijhuis te vertellen.
Kennis
Tijhuis benadrukt dat risicokennis weer essentieel wordt. “Qua kennis is Schade lange tijd een ondergeschoven kindje geweest. Wij moeten investeren in risicokennis en we moeten deze kennis ook blijven onderhouden. Die kennis moet verankerd worden in het acceptatieproces. Bij Delta Lloyd hebben we dat proces in gang gezet. Ik ga u niet vermoeien met hoe wij dat aanpakken. Het is goed om te weten dat we er nadrukkelijk mee bezig zijn.”
De directievoorzitter is wel van mening dat het verzekerbaar houden van zakelijke risico’s een gezamenlijke inspanning moet zijn. “We kunnen het niet alleen. Wij kunnen wel de premies blijven verhogen, maar dat leidt uiteindelijk tot ongelukken.” Kennis en communicatie zijn dan ook toverwoorden, volgens Tijhuis.
“Maar wij zijn als verzekeraar ook ondernemer. Wij streven naar een gezond rendement én continuïteit van de activiteiten. Op basis daarvan moet de verzekeraar de keuze maken of hij bepaalde risico’s nog wel wil verzekeren en zo ja, tegen welke condities. Goede communicatie tussen alle partijen is daarbij noodzaak. Er moet meer aandacht komen voor risicobewustzijn en risicoparticipatie. De ondernemer zal moeten investeren in het treffen van preventieve maatregelen en hogere eigen risico’s gaan een rol spelen.”
Discussie
Om de discussie onder de ruim driehonderd aanwezigen op gang te brengen, werden een aantal stellingen geponeerd. Veel tussenpersonen konden de stelling onderschrijven dat makelaars en tussenpersonen medeverantwoordelijk zijn voor de slechte verhouding premie/schade. Klanten werden binnengehaald met lage premies en de verzekeraars accepteerden dat. Door de prijsconcurrentie is de theorie van het gezamenlijk verzekerbaar houden van risico’s op de achtergrond geraakt.
Ook de tweede stelling kon op draagvlak rekenen. Deze luidde: Een eigen risico van 25.000 euro is dé oplossing om risico’s verzekerbaar te houden (AVB). De voorwaarde is wel dat er rekening wordt gehouden met de omvang en aard van het bedrijf. Het risico mag bovendien niet eenzijdig door de verzekeraar worden opgelegd. Er wordt gepleit voor een aparte polis voor werkgeversaansprakelijkheid en voor meerjarige contracten, hoewel daar ook veel stemmen tegen zijn.
De stelling: ‘De premie zou hoger moeten zijn dan de kosten van niet genomen preventiemaatregelen’ kon niet op applaus rekenen, omdat de kosten van preventie los behoren te staan van de risicopremie. Verder moet de verzekeraar kennis delen, en is men ervan overtuigd dat preventieve maatregelen simpel en goedkoop kunnen. Assurantietussenpersonen vinden dat hun rol bij de inspectie van de onderkant van het mkb groter moet zijn. Het argument is dat zij verstand hebben van deze zakelijke risico’s.
Jolanda Tijhuis: “Qua kennis is Schade lange tijd een ondergeschoven kindje geweest”.
Ruim driehonderd tussenpersonen kwamen op het congres af.

Reageer op dit artikel