nieuws

Deel alimentatie-ontvangers moet overstappen op ziekenfonds

Archief

Begin volgend jaar moeten vrouwen en mannen die een alimentatie ontvangen die lager is dan de ziekenfondsloongrens voor zelfstandigen, zich bij het ziekenfonds verzekeren.

De regeling voor alimentatie-ontvangers is in het leven geroepen omdat voor sommige van hen de particuliere ziektekostenpremie te hoog is in verhouding van het inkomen. Met alimentatie is bedoeld: een uitkering voor eigen levensonderhoud van de ex-partner (buiten beschouwing blijft dus alimentatie voor kinderen) of een alimentatievervangend pensioen. Het te verwachten ‘verzamelinkomen’ moet niet hoger zijn dan e 15.638 (( 34.461,62). Dit bedrag is gelijk aan de ziekenfonds-inkomensgrens voor zelfstandigen. Ook de premie is gelijk: 7,95%. De regeling geldt uitsluitend voor mensen onder de 65 jaar.
Het ziekenfonds zal aan de hand van het te schatten inkomen de hoogte van de procentuele premie vaststellen. Aan het eind van het jaar stelt het ziekenfonds, op grond van het feitelijke inkomen, vast of er premie moet worden bijbetaald of gerestitueerd.
Kinderen zijn onder voorwaarden meeverzekerd bij het ziekenfonds. Hierbij is de kostwinnersvoorwaarde van toepassing. De alimentatie-ontvanger wordt beschouwd als kostwinner, zolang de alimentatie meer bedraagt dan de helft van het gezinsinkomen. Als de ontvanger gaat werken en het loon lager is dan de alimentatie, is er geen sprake meer van kostwinnerschap, hetgeen inhoudt dat de kinderen weer particulier moeten worden verzekerd.
Aan de regeling is de voorwaarde verbonden, dat de alimentatiegerechtigde op de dag voor het verbreken van de gezamenlijke huishouding was meeverzekerd bij de partner. Deze voorwaarde geldt echter niet voor degenen die nu al alimentatie ontvangen.

Reageer op dit artikel