nieuws

DAS wil facilitair dienstverlener worden voor advocatenkantoren

Archief

Onder de noemer ‘Huis Advocaten’ wil DAS een aantal advocatenkantoren de bedrijfsvoering uit handen nemen zodat zij zich geheel kunnen richten op hun kerntaak. Ook onderzoekt DAS de mogelijkheden van andere activiteiten buiten de rechtsbijstandverzekering.

Net als andere ondernemers hebben advocaten bij de uitoefening van hun beroep te maken met een hoop rompslomp. “Die rompslomp willen wij hen uit handen nemen, zodat zij zich volledig kunnen richten op hun eigenlijke werk”, zegt Eric Pouw, algemeen directeur van DAS. De Huis Advocaten gaan niet exclusief voor DAS werken, maar maken wel afspraken over het aantal zaken dat zij voor de rechtsbijstandverzekeraar gaan behandelen. De kantoren betalen DAS voor de facilitaire diensten een bedrag dat is opgebouwd uit een vast bedrag en een bedrag dat is gerelateerd aan de omzet. DAS zal in voorkomende gevallen de verzekerde verwijzen naar een kantoor van de Huis Advocaten. De verzekerden hoeven daar niet per se heen: ze hebben volgens de polisvoorwaarden vrije advocatenkeuze.
In mei worden de eerste twee kantoren geopend. Er komt er een in Weert, Duynstee & Partners Huis Advocaten, en een in Almere: De Haan Huis Advocaten. “Het gaat om een proef van een jaar”, zegt Pouw. “Het is de bedoeling, dat er twintig van zulke kantoren komen; in elk arrondissement één.”
Veel kleine kantoren
“Zo’n franciseketen van advocatenkantoren is tot nu toe in de advocatuur onbekend”, zegt Pouw. Met de Orde van Advocaten is overleg over de formule. “Ik verwacht geen bezwaren. De onafhankelijkheid van de advocaten is immers niet in het geding.”
Pouw vindt de nieuwe formule eigenlijk voor de hand liggen. “Er zijn veel kleine advocatenkantoren. De sores die de bedrijfsvoering met zich meebrengt, drukt relatief zwaarder op hen dan op de grote kantoren. Advocaten geven deze sores – net als assurantietussenpersonen – graag uit handen, zodat zij zich kunnen bezighouden met hun eigenlijke werk en daar meer omzet in kunnen genereren.”
Het aantal kleine advocatenkantoren is nog steeds groot. DAS-directeur Jan Moerland: “Velen prefereren een zelfstandig bestaan en werken alleen of in een klein team. Van de meer dan elfduizend advocaten heeft één op de twaalf een eenmanskantoor en werkt de helft op een kantoor met twee tot tien advocaten.”
Pouw somt op wat DAS de advocaten allemaal uit handen gaat nemen: “Huisvesting, inrichting van het kantoor, facturering en andere administratie, automatisering, marketing, en kennismanagement”. Met kennismanagement bedoelt Pouw onder meer dat DAS de jurisprudentie en de andere nodige kennis vergaart en die doorsluist naar het kantoor. Het kantoor hoeft dan niet meer zelf abonnementen op nieuwsvoorzieningen te nemen en hoeft het aangebodene niet meer uit te vlooien. “Met andere woorden: de advocatenkantoren kopen bij ons kennis in”. “@PLI = Ook de reclame en de marketing van de Huis Advocaten gaat DAS ter hand nemen. Omdat de gesprekken hierover met het reclamebureau nog niet zijn afgerond, wil Pouw er nu niets over zeggen. Wel staat vast dat DAS hierbij niet of nauwelijks in beeld zal zijn. “In voor de hand liggende situaties, zoals op bepaald briefpapier, zullen wij bescheiden in beeld zijn.”
Maximaal 200 advocaten
De kantoren in Almere en Weert starten elk met vier advocaten. “Er komen maximaal tien advocaten per kantoor”, zeggen Pouw en Moerland, “dus in het totaal maximaal tweehonderd advocaten.” De kantoren zullen de meest gevraagde specialismen in huis moeten hebben. “Dat zijn: bestuursrecht, contractuele zaken en arbeidsrecht.”
Met de Huis Advocaten gaat DAS beschikken over een vaste kring van advocatenkantoren met wie prijs- en productieafspraken zijn gemaakt. Daarmee kan het probleem van de hoge en onvoorspelbare advocatenkosten worden gereduceerd. “Dat probleem wordt steeds groter”, zegt Moerland. “Onze omzet neemt de laatste jaren immers steeds met zo’n tien procent toe.” Ook nu maakt DAS prijsafspraken met advocaten. Het ongewisse hiervan is, dat regelmatig nieuwe afspraken moeten worden gemaakt. Met de Huis Advocaten worden bovendien afspraken gemaakt over de wijze van dienstverlening aan DAS-cliënten. Zij moeten onder meer met een plan van aanpak en een kosteninzicht komen en ze moeten tussentijds aan de cliënt rapporteren.
Rol intermediair
Als het aan DAS ligt, worden niet uitsluitend DAS-verzekerden doorverwezen naar de Huis Advocaten. “Mensen zonder rechtsbijstandpolis vragen vaak hun assurantieadviseur om raad als zij een advocaat nodig hebben”, zegt Pouw. “In zulke gevallen kan het intermediair naar de Huis Advocaten verwijzen. We zoeken naar een vorm daarvoor. Nee, het zal niet uitsluitend om een fee gaan. Na de zomer starten we met een proef in de arrondissementen waar de twee Huis Advocaten zijn gevestigd. Meer kan ik er op dit moment niet over zeggen.”
DAS zoekt naar nóg meer vormen van juridische dienstverlening buiten de verzekering om. “Aan het eind van het jaar willen wij met twee producten hiervoor komen.” Mede met het oog hierop is vorig jaar de juridische structuur van DAS gewijzigd. “Er is nu een holding, een NV waarin de verzekeringsactiviteiten zijn ondergebracht, en een BV waarin alle niet-verzekeringsactiviteiten worden ondergebracht.” Over die twee nieuwe producten wil Pouw nog niets zeggen. Behalve dan: “We gaan ze onder het DAS-label aanbieden.”
Pouw: “Mensen zonder rechtsbijstandpolis vragen hun assurantieadviseur vaak om raad als zij een advocaat nodig hebben”.
DAS: 10% meer omzet en 11% meer winst
Bij DAS steeg vorig jaar het premie-inkomen met 10% tot e 82,3 (74,8) mln. De totale omzet nam met 9% toe tot e 88,9 (81,4) mln. Aan kosten voor interne en externe rechtshulp gaf DAS vorig jaar e 49,7 (45,6) mln uit. Het technisch resultaat steeg met 11% tot e 6,2 (5,5) mln. De winst steeg met eveneens 11% tot e 4,1 (3,7) mln. Met deze cijfers wordt vooruitgelopen op het jaarverslag over 2001 dat een dezer dagen zal verschijnen.

Reageer op dit artikel