nieuws

Buitenlandse valuta bepalend bij bandbreedte kapitaalverzekering

Archief

Voor eventuele overschrijding van de bandbreedte-eis bij kapitaalverzekeringen en dus heffing over het rentebestanddeel zijn bij premiebetalingen in vreemde valuta de buitenlandse munten bepalend. Koersverschillen ten opzichte van de Nederlandse gulden of straks de euro spelen geen rol.

Dat heeft minister Zalm van Financiën kort voor de jaarwisseling gezegd, met het oog op het nieuwe belastingstelsel. De uitspraak is alleen van belang voor kapitaalverzekeringen eigen woning, aangezien het nieuwe fiscale regime alleen hier nog vrijstellingen toekent aan de kapitaaluitkering. Het besluit van Zalm is per 1 januari in werking getreden.
Volgens Zalm is zijn besluit gebaseerd op de wetssystematiek en de wetsgeschiedenis. “In vreemde valuta betaalde premiebedragen voor de toetsing aan de bandbreedte-eis bij kapitaalverzekeringen eigen woning worden niet herrekend naar Nederlandse valuta. Koersmutaties kunnen dus niet tot gevolg hebben dat de rente begrepen in kapitaalsuitkeringen in de heffing wordt betrokken in gevallen waarin deze rente bij een toetsing op basis van de in vreemde valuta uitgedrukte premiebedragen zou zijn vrijgesteld.”
“Omgekeerd geldt dat, indien bij overschrijding van de bandbreedte in vreemde valuta de omrekening naar Nederlandse valuta als resultaat heeft dat in Nederlandse valuta gezien de premiebetaling binnen de bandbreedte is gebleven, niet van heffing over het rente-element kan worden afgezien.”
Voorbeelden
Zalm legt zijn standpunt uit door middel van twee voorbeelden. In het eerste voorbeeld sluit X op 3 januari 2001 een overeenkomst van kapitaalverzekering tegen premiebetaling en wordt gedurende de gehele looptijd van vijftien jaren premie betaald: in het eerste jaar $ 6.000 en in de volgende jaren elk jaar $ 600. De uitkering ad $ 30.000 zal plaatsvinden op 3 januari 2016. De dollarkoers bedraagt in 2001 f 1,00 en in alle latere jaren f 0,75.
Volgens dit voorbeeld wordt de rente in de kapitaalsuitkering uit levensverzekering niet in de heffing van inkomstenbelasting betrokken, omdat de toegestane bandbreedte (1:10) niet is overschreden. Dit ondanks het feit dat de herleiding tot euro’s naar de tijdstippen waarop de premies zijn voldaan, het volgende beeld zou hebben opgeleverd: jaar 1 f 6.000 en jaar 2 t/m 15 f 450. Uiteraard moet wel worden voldaan aan de overige eisen om voor de vrijstelling in aanmerking te komen.
Het tweede voorbeeld is vrijwel gelijk aan het eerste, alleen ziet de premiebetaling er gedurende de vijftien betalingsjaren als volgt uit: in het eerste jaar $ 6.000 en in de volgende jaren elk $ 500. De uitkering ad $ 20.000 zal plaatsvinden op 3 januari 2016. De koers van de dollar bedraagt in 2001 f 1,60 en in 2002 tot en met 2016 f 2,50.
Dit keer wordt de rente in de kapitaalsuitkering uit levensverzekering wel in de heffing van inkomstenbelasting betrokken, omdat de toegestane bandbreedte (1:10) is overschreden. De herleiding tot euro’s naar de tijdstippen waarop de premies zijn voldaan, zou het volgende beeld opleveren: jaar 1 f 9.600 en jaar 2 t/m 15 f 1.250. Herleid tot euro’s is de premiebetaling derhalve binnen de toegestane bandbreedte gebleven. Toch dient het rente-element in de heffing te worden betrokken, aangezien voor de toetsing van de bandbreedte-eis louter de premiebedragen in de valuta zoals opgenomen in de overeenkomst van levensverzekering relevant zijn.

Reageer op dit artikel