nieuws

Beschikbare premie- regeling afschaffen?

Archief

Beschikbare premie- regeling afschaffen?

In AssurantieMagazine 23 van 29 november jl. (pagina 21) zei Henk Doornewaard, directeur van Pensioendesk Nederland, dat de beschikbare premieregeling als pensioenvoorziening zou moeten worden afgeschaft. Frans van Liempt, directielid van Royal Nederland, was verrast en reageert.
“Verrassend, omdat Pensioendesk zelf in het verleden regelmatig beschikbare premieregelingen heeft verkocht. De reden van afschaffing, zoals die door Henk Doornewaard werd genoemd, was dat als je een pensioenregeling aan het individu overlaat er dan niets van terechtkomt. Dat te horen uit de mond van een intermediair, juist de partij die ervoor dient te zorgen dat de individuele deelnemer gepast gebruik maakt van de mogelijkheden die hem geboden worden, vind ik opmerkelijk.
Beschikbare premieregelingen worden door Doornewaard in een verdachte hoek gezet met kwalificaties als gebrek aan solidariteit, inlevering van een stuk zekerheid en verminderde kwaliteit. Het is net of een woordvoerder van een pensioenfonds aan het woord is.
Solidariteit
De beschikbare premie zou minder solidair zijn dan andere regelingen. Dat is in vergelijking met pensioenfondsen misschien het geval, omdat ze daar met een procentuele doorsneepremie werken, maar in vergelijking met salaris-diensttijdregelingen die door verzekeraars worden gevoerd is dat absoluut niet het geval. Bij salaris-diensttijdregelingen is de premiestelling per individu van een collectief verschillend. Daar zit dus geen solidariteit.
Waar zit die dan wel? Bij de kostenopslagen en natuurlijk, zoals bij alle verzekeringen, in de kosten voor sterfte. Een beschikbare premie laat die solidariteit absoluut niet los. Een staffel voor een beschikbare premieregeling heeft dezelfde vorm als het koopsom-financieringssysteem bij een salaris-diensttijdsysteem. En een collectief met beschikbare premie kent dezelfde solidariteit op het gebied van kostenopslagen, die anders verdeeld en lager zijn dan bij individuele verzekeringen.
Zekerheid
Het tweede punt dat mij trof is dat Doornewaard zegt dat er een stuk zekerheid wordt ingeleverd. De enige zekerheid die wordt ingeleverd is de zekerheid van een laag rendement. Pensioenregelingen, zowel wat de kostenkant als wat de opbrengstkant betreft, zijn beide een zaak van zowel de werkgever als de werknemer. Een beschikbare premieregeling maakt het mogelijk om anders tegen winstdelingssystemen aan te kijken dan tot nu toe gebeurt. Salaris-diensttijdregelingen met hun garanties van 3% rekenrente – netto een stuk lager! – kosten veel te veel geld, omdat die regelingen alleen passen bij een winstdeling op basis van het rendement op staatsleningen; afgezien van de grotere collectieven, waarbij het winstdelingsysteem van gesepareerde beleggingen mogelijk is. Beschikbare premieregelingen maken een beter winstdelingssysteem mogelijk. Deze regelingen geven rendement de aandacht die het verdient, 2% meer rendement over een periode van 30 jaar betekent een twee keer zo hoog pensioen.
Hiermee is de kwaliteit van een beschikbare premieregeling ook verzekerd. Want wat is kwaliteit waard als de opbrengst van een pensioen in relatie tot de kosten tegenvalt? De kwaliteit is hoog, indien de opbrengst hoog is. Waar het intermediair wel op moet letten – en dat is anders dan bij de traditionele salaris-diensttijdcontracten – is dat de kwaliteit van de pensioenregeling voor 100% wordt bepaald door het onderliggende product. De openheid in kosten, de rendementen en de garanties en de werkelijke aanpassingsmogelijkheden van het onderliggend product bepalen de opbrengst en de kwaliteit van de pensioenregeling.
Blabla-verhalen
Voorts verwijt Doornewaard dat verzekeraars deze regelingen hebben bedacht en hij trekt een vergelijking met ons zorgstelsel. De solidariteit wordt door verzekeraars om zeep geholpen. Wat een verouderde gedachte! Verzekeraars bedenken niet op eigen houtje producten. De tucht van de markt bepaalt wat verzekeraars bedenken. Het is de markt die bepaalt welke producten worden gekocht en welke niet. De maatschappij verandert al jaren. De eisen van de consument en van de werknemer veranderen mee. In de Verenigde Staten is 70% van de pensioenregelingen gebaseerd op het beschikbare premiesysteem. De toegenomen belangstelling voor beschikbare premieregelingen heeft een maatschappelijk bepaalde oorzaak.
Tot slot sluit ik me wél graag aan bij de mening van Doornewaard, waar hij zegt dat het ‘hit-and-rungedrag’ in de bijspaarmarkt een bedreiging is voor de ontwikkeling van een professionele pensioenmarkt. Daarbij teken ik aan dat deze ‘hit-and-runpartijen’ snel van een koude kermis thuis zullen komen, omdat een bijspaarregeling altijd een hoofdregeling veronderstelt. En de uitvoerder daarvan zit ook niet stil.
Ikzelf zie nog andere problemen opdoemen. Het komt voor dat werkgevers bij de omzetting van een salaris-diensttijdregeling door adviseurs worden geadviseerd met blabla-verhalen. Daar zit naar mijn mening het echte gevaar. Want deze omzettingen zullen leiden tot claims van werknemers die een tegenvallend pensioen zullen ontvangen, daar waar de adviseur bij omzetting verzekerde dat het allemaal wel goed is. De verzekeringsmarkt zou zich daartegen teweer moeten stellen.
Levensverzekering.
Reactie Henk Doornewaard
Natuurlijk is het zo dat ook Pensioendesk-adviseurs beschikbare premieregelingen hebben verkocht en nog steeds verkopen. Echter wel met een gedegen advies erbij, met name daar waar het gaat om de zekerheid die wordt geboden op de einddatum.
Waar het mij om gaat, is dat wij een van de beste pensioenstelsels ter wereld hebben. Juist beter dan Amerika. Als wij (markt en politiek) niet uitkijken, dan wordt ons stelsel geleidelijk aangetast. Zowel door regelgeving vanuit de Europese Unie als intern door de politiek. Bij de politiek zal het steeds meer gaan om de vergrijzingskosten op te vangen en nieuwe marktwerking te introduceren. Verzekeringsmaatschappijen zullen daarop reageren en nieuwe producten ontwikkelen om hun omzet op peil te houden. Met alle respect, maar mijns inziens is het intermediair nauwelijks partij in dit krachtenveld.
Mijn stelling is ingegeven door de zorg die ik heb ten aanzien van bovengenoemde ontwikkelingen, waarbij op dit moment veel beschikbare premieregelingen niet of nauwelijks garanties bieden op een gewenst eindresultaat. Uitgangspunt voor een pensioenvoorziening dient te zijn: het bieden van zekerheid. Zekerheid die zeker de afgelopen jaren ver te zoeken was, doordat beleggingsvrijheid werd en wordt geboden aan de werknemer. Het beleggingsrisico ligt dan volledig bij de werknemer! Dat strookt niet met het bieden van zekerheid. Van eindloonregeling naar beschikbare premieregeling betekent macro gezien het inleveren op zekerheid en solidariteit. Om nog maar te zwijgen over de vaak gebrekkige manier waarop werknemers over een dergelijke omzetting worden voorgelicht.
Natuurlijk is hier een belangrijke rol weggelegd voor de deskundige adviseur, die echter wel moet werken met de beschikbare producten, welke – ook na de introductie van de financiële bijsluiter – zich moeilijk laten vergelijken. Over het in samenwerking met het intermediair ontwikkelen van hoogwaardige producten, moet ik helaas vaststellen dat de afgelopen twee jaar nog geen enkele verzekeraar zich bij mij heeft gemeld. Om dan te stellen dat de tucht van de markt regeert, gaat mij te ver.
Wel ben ik het met Van Liempt eens dat – macro-economisch gezien – de gloriejaren van de eindloonregeling voorbij zijn en er een duidelijke trend richting geïndexeerd middelloon waarneembaar is. Beschikbare premie zal met name in excedent-situaties en binnen het midden- en kleinbedrijf een nuttige rol kunnen vervullen: mits met bepaalde minimumgaranties en er mede in samenhang met eventuele middelloonregelingen geen cumulatie van risico’s optreedt, welke vervolgens voor rekening van de klant komen. Zowel de werkgever als de werknemer heeft belang bij zekerheid, duidelijkheid en transparantie.

Reageer op dit artikel