nieuws

Bejaarde advocate wint kort geding tegen Delta Lloyd over standaardpakketpolis

Archief

Een 76-jarige advocate heeft een kort geding tegen Delta Lloyd gewonnen. De verzekeraar had haar standaardpakketpolis beëindigd, omdat zij zich uit het bevolkingsgregister had laten schrijven en naar de VS was vertrokken. In de polisvoorwaarden staat dat de dekking eindigt op het moment dat de verzekerde niet meer in Nederland woont. De rechter vindt echter dat als iemand zich laat uitschrijven dit niet per se inhoudt dat hij niet meer in ons land woont. Delta Lloyd had dit moeten onderzoeken.

De advocate die Delta Lloyd voor de rechter bracht, is sinds 1964 verzekerd bij de particuliere ziektekostenverzekeraar Nuts, die sinds het begin van dit jaar Delta Lloyd heet. Sinds een paar jaar heeft zij een (gepoolde) standaardpakketpolis plus een aanvullende verzekering (AV).
Op 30 december vorig jaar reisde de advocate naar de VS om bij haar kinderen in te trekken. Na familieverwikkelingen ging zij voor korte tijd op zichzelf wonen. Haar huis in Den Haag had zij aan derden verhuurd en haar inboedel had zij opgeslagen in de kelder van haar huis. Op de dag van vertrek liet zij zich uit het Haagse bevolkingsregister uitschrijven. Als verwijzingsadres werd daarbij het adres van haar zoon in de VS vermeld. In overleg met Delta Lloyd had zij ter aanvulling op haar ziektekostenpolis een reisverzekering gesloten voor de periode 13 april-13 oktober 2001.
In januari van dit jaar is de advocate in verband met de afwikkeling van haar advocatenpraktijk tijdelijk in Den Haag geweest. In februari en maart, plus nog een week in mei, verbleef zij eveneens in ons land.
In of omstreeks juli kreeg de advocate in de VS hartklachten en werd daarvoor behandeld. Volgens Delta Lloyd blijft het overigens niet bij deze kosten, want het ziet er naar uit dat de vrouw geopereerd moet worden.
Opzegging polissen PLT = De nota’s van de medische behandeling in de VS werden op 15 juli door een kennis van de advocate ingeleverd bij de balie van Delta Lloyd. Vijf dagen later deelde de maatschappij de advocate telefonisch mee dat haar ziektekostenverzekering in verband met haar buitenlandverblijf was gestopt. Op 23 juli werd deze beslissing schriftelijk teruggedraaid, omdat de advocate op reis was gegaan in de veronderstelling dat haar verzekering van kracht was.
Naderhand kwam Delta Lloyd er achter dat de advocate zich uit het bevolkingsregister had laten uitschrijven. Op grond hiervan deelde de verzekeraar op 5 september schriftelijk mee, dat de ziektekostenverzekering met terugwerkende kracht tot de uitschrijfdatum 30 december 2000 was beëindigd. Om dezelfde reden werd op 11 september de reispolis beëindigd met terugwerkende kracht tot de aanvangsdatum 13 april 2001.
Nederlands ingezetene
Voor de rechter betoogde de advocate dat zij voor haar vertrek naar de VS met Delta Lloyd had overlegd over haar situatie. Zij had gevraagd of haar verzekering voldoende was voor een langere reis en had toen het advies gekregen een reispolis te sluiten. Zij had zich uit het bevolkingsregister laten uitschrijven op advies van stadsdeelkantoor. Volgens dit kantoor is uitschrijving nodig als iemand langer dan drie maanden in het buitenland verblijft. De advocate betoogde dat zij nog steeds moet worden aangemerkt als in Nederland woonachtig, omdat zij niet in de VS is ingeschreven. Ook is haar huis niet verkocht maar verhuurd, is haar inboedel daar opgeslagen en hangt het bord van de advocatenpraktijk nog steeds aan het huis.
Vonnis
“Voor een oordeel over het geschil is, bij voorlopige uitleg van de verzekeringsbepalingen, van belang of de woonplaats met een permanent doel is veranderd”, schrijft de president van de arrondissementsrechtbank in Den Haag in zijn vonnis. “Een uitschrijving uit het bevolkingsregister met vermelding van een adres in de VS levert een vermoeden op dat de betrokkene zich permanent (in de zin van de verzekeringsbepalingen) in het buitenland heeft gevestigd. De door eiseres genoemd en aannemelijk geworden feiten ontzenuwen dit vermoeden echter.”
Bij dit alles acht de rechter het ook van belang dat de advocate al bijna 40 jaar bij Delta Lloyd is verzekerd. “De verzekeraar had tegenover eiseres de plicht om, toen het vermoeden ontstond dat zij naar het buitenland was verhuisd, te onderzoeken wat het karakter daarvan was, dit met het oog op de eventuele beëindiging van de verzekering. Met een eenvoudig onderzoek had de verzekeraar één of meer van de door eiseres genoemde en hierboven aangehaalde feiten kunnen achterhalen hetgeen hem had moeten weerhouden om zonder enig overleg de verzekering te beëindigen.” @PLI = De rechter vindt dat Delta Lloyd ook in aanmerking moeten nemen dat een gerede kans bestond dat de advocate door de opzegging van de polissen “tussen wal en schip zou raken” en vindt dit “des te schrijnender nu zij vanwege de hartklachten het maken van aanzienlijke kosten heeft te vrezen”. Speciaal wat betreft de ziektekostenverzekering stelt de rechter dat “gezien de zorgplicht die de verzekeraar ten opzichte van eiseres heeft, en gezien het grote belang dat eisers heeft bij een voortdurende verzekering, de opzegging van de verzekering naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.” ================================================
De voorwaarden
In de voorwaarden van de standaardpakketpolis (art. 7 lid 4) staat: “De verzekering eindigt automatisch voor elke verzekeringnemer op het moment waarop deze niet meer in Nederland woonachtig is”.
In de aanvullende verzekering wordt vermeld (art. 7, lid 3 sub 5): “…de verzekering eindigt (…) bij permanente vestiging van de verzekerde in het buitenland”.
In de reisverzekering is volgende voorwaarde opgenomen: “De verzekerden zijn de in de polis als verzekerden aangegeven personen voor zover deze een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben”. =================================================================

Reageer op dit artikel