nieuws

AXA E&L wenst integratie met administratie tussenpersonen

Archief

AXA Equity & Law streeft op de wat langere termijn naar een integratie van de administraties van de tussenpersonen en van de maatschappij, schrijft de directie in het jaarverslag over 1994.

Dat betekent volgens directeur J.M. Lagerberg, dat veel meer gegevens (mutaties bijvoorbeeld) door de maatschappij en haar tussenpersonen automatisch onderling overgedragen en verwerkt worden, zodat dubbel werk wordt uitgebannen. Dat kan gebeuren via diskettes maar ook direct (on line).
AXA E&L streeft naar een dynamisch netwerk van een beperkt aantal gekwalificeerde verzekeringsadviseurs, aldus het jaarverslag. Volgens Lagerberg in een toelichting gaat de maatschappij het aantal tussenpersonen terugbrengen van 1.200 tot 400 à 600 en gaat ze de samenwerking met deze kleinere groep intensiveren en hen meer steunen.
Het jaar 1994 was voor AXA E&L geen gemakkelijk jaar, schrijft de directie. Belangrijke oorzaken daarvan waren het verder teruglopen van de omzet via de diverse banken en de consequenties van de derde richtlijn levensverzekering en de eruit voortvloeiende actuariële principes van de Verzekeringskamer.
Het premie-inkomen, afkomstig van banken, liep vorig jaar terug tot ongeveer 12% van het totale premie-inkomen en zal verder dalen, aldus Lagerberg.
Actuariële principes
De maatschappij heeft over 1994 de actuariële voorzieningen berekend volgens de per 1 juli 1994 van kracht geworden actuariële principes.
Einde 1993 had de maatschappij bij de NRG en rechtsopvolgers van die herverzekeraar een financiële herverzekering lopen (verzekering van toekomstige winsten) ten bedrage van f 13,5 mln. De verhoging voorziening verzekeringsverplichting over 1993 mocht daardoor f 13,5 mln minder zijn. De herverzekering stond op de balans als een vordering van f 13,5 mln.
De herverzekering is voor 1994 niet verlengd. Ter compensatie is alsnog een voorziening opgebouwd van f 13,5 mln.
De voorziening voor contractuele winst- en voor overrente-deling van circa f 41 mln bleek bij de toepassing van de actuariële principes f 20 mln te laag. Lagerberg doet de oplossing uit de doeken die de maatschappij hiervoor gevonden heeft. De totaal vereiste voorziening ad f 61 mln (f 41 mln + f 20 mln) is herverzekerd bij de Britse AXA E&L tegen een premie van circa f 7 mln. Hierdoor is de voorziening ad f 41 mln vrijgevallen. Na aftrek van de f 7 mln aan herverzekeringspremie en na de vorming van de voorziening van f 13,5 mln wegens niet-verlenging van de herverzekering over 1993, blijft van die f 41 mln circa f 20,8 mln over aan winst. Dit bedrag is buiten het normale resultaat gehouden en is aangewend om de voorzieningen te verhogen.
Universal life
AXA startte in 1994 de toepassing van de universal life methode, in een pensioenprodukt. De maatschappij verwacht de komende jaren een aanzienlijke groei in de belangstelling van cliënten in universal life-verzekeringen.
Het gemiddeld aantal medewerkers van de maatschappij daalde van 323 tot 296.
De nettowinst liep op tot f 5,2 (4,9) mln.
Het totale eigen vermogen is teruggelopen tot f 146 (181) mln, voornamelijk door de vermindering van de herwaarderingsreserve daarin tot f 20 (56) mln.
De Franse AXA Groep behaalde in 1994 een omzet van f 43,5 (42,6) mld. AXA Equity & Law 1994 1993 premie schade 5 1 premie leven 493 461 w.v. periodieke premies 233 209 koopsommen 260 252 beleggingsinkomen 250 232 omzet 760 709 betaalde provisie 39 35 bedrijfskosten 57 55 bedrijfsresultaat 74 60 resultaat voor belasting 13 7 nettowinst 5,2 4,9 actuariële verplicht. 3.704 3.521

Reageer op dit artikel