nieuws

Anker gooit het over een andere boeg

Archief

door Ank Weideman

Het is zelden vertoond: een verzekeraar die de kernactiviteit de deur uit doet. Anker – nota bene: een direct-writer – maakte onlangs deze stap om voornamelijk intermediair te worden. De term ‘intermediair’ is in dit geval wat krap. “Wij willen een full-service adviesorganisatie zijn”, zegt financieel directeur Bert Posthumus.
Begin dit jaar deed de Anker Groep de ziektekostentekening de deur uit. Tot die tijd was ziektekosten de core-business van deze kleine coöoperatieve groep in Groningen. Het oudste lid van de groep is Het Noorden; een onderlinge, opgericht in 1907, voor de werkgeversrisico’s van reders, waaronder de ziektekosten van bemanningsleden. “Ook binnenvaartschippers hadden daar hun risico’s ondergebracht”, vertelt Bert Posthumus. “Maar op den duur voelden de schippers zich niet meer thuis bij de reders. Daarom richtten zij in de jaren vijftig, in samenspraak met Het Noorden, een eigen verzekeraar op: Het Anker. In de jaren zeventig besloot Anker de ziektekostenverzekering open te stellen voor anderen. Omdat Het Noorden daar anders over dacht, gingen de verzekeraars uit elkaar. Anker breidde zich sindsdien uit. Er werd, vanwege de specifieke juridische problemen van binnenvaartschippers, een onderlinge rechtsbijstandverzekeraar opgericht, en van een toenmalige Anker-directeur werd een bemiddelingsbedrijf overgenomen. En in het midden van de jaren tachtig startten wij met natura-uitvaartverzekering.”
Aan het eind van de jaren tachtig stond de politiek bol van ‘de basisverzekering’ en werd voor zorgverzekeraars ‘volume’ hèt sleutelwoord voor overleving. Anker praatte over samengaan met onder meer Geové, ZLM, DEL (dat later door Ohra werd ingelijfd) en met DVZ (nu Achmea). Er werd ook gepraat met Het Noorden bij wie het aantal verzekerden dusdanig was terugelopen, dat er nauwelijks nog een reden van bestaan was. In 1991 fuseerde het ziektekostenbedrijf van Het Noorden met dat van Anker en trad redersverzekeraar Het Noorden tot de Anker Groep.
Zeeliedenfonds
Zes jaar geleden richtte Anker een ziekenfonds op. “Steeds meer particuliere verzekerden moesten overstappen naar het ziekenfonds en op een gegeven moment voelden we het als een gemis dat we geen ziekenfonds hadden. Doordat ons bestand tamelijk vergrijsd was, zagen we door de ‘bejaardenmaatregel’ opnieuw vele verzekerden naar het ziekenfonds vertrekken. We besloten niet samen te werken met een ander fonds maar er zelf een op te richten en de administratie uit te besteden. We hadden namelijk met ons ziekenfonds onder meer de ambitie te concurreren met het Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden in Amsterdam. Een aantal van de verzekeren bij dat zeeliedenfonds hadden wij in de boeken van onze particuliere verzekeraar. Zeevarende ziekenfondsverzekerden moeten zich namelijk voor de perioden dat zij vrijwillig aan de wal verblijven, particulier verzekeren. Het lag voor de hand dat wij vanuit deze positie het zeeliedenziekenfonds konden beconcurreren. Dat is helaas niet gelukt. In verband met de reserves van dat zeeliedenziekenfonds, die ten goede moeten komen aan verzekerden, bleken de reders niet bereid aan ons fonds medewerking te verlenen.”
Bakens verzetten
Twee jaar geleden besloot Anker de bakens drastisch te verzetten. Een zelfstandig bestaan als zorgverzekeraar zou op den duur hoogst onzeker worden. De particuliere ziektekostenverzekeraar had steeds minder verzekerden. “We hebben een paar jaar geleden de Anker Zaak Zorg Polis op de markt gezet, een ziektekostenpolis voor het midden- en kleinbedrijf met op de doelgroep toegesneden extraatjes. Dat loopt op zich goed, maar door de ‘zelfstandigenmaatregel’ is ons aantal particuliere verzekerden vorig jaar teruggelopen van twintigduizend naar vijftienduizend. Ons ziekenfonds vaarde wel bij: het aantal verzekerden steeg van drieduizend naar tienduizend – van hen is overigens circa twintig procent schipper – maar dat betekende in totaliteit nog niets. Het was duidelijk dat we niet alleen relatief steeds kleiner werden, doordat anderen groeiden, maar dat we de kleinste ziektekostenverzekeraar van het land waren en dat we dat niet meer zouden kunnen veranderen. Als je daarbij bedenkt dat we als direct-writer in feite landelijk werkten….Vooral gezien het feit dat verzekeraars meer verantwoordelijkheid zullen krijgen voor de inkoop van de zorg en de regie van de zorg, zouden we het nooit zelfstandig kunnen volhouden. We besloten dat niet af te wachten – als je moét fuseren, kun je immers geen voorwaarden stellen – en besloten full-service adviseur te worden voor het midden-en-kleinbedrijf in het noorden van het land en voor schippers en reders. Dat betekende afscheid van de ziektekostenverzekeraar, het ziekenfonds en de natura-uitvaartverzekeraar. De rechtsbijstandverzekeraar en de redersverzekeraar passen uitstekend in de plannen.”
Overdrachten
De natura-uitvaartverzekeraar die slechts 2.300 verzekerden telt, wordt binnenkort overgedaan aan Algemeen Belang. Met deze verzekeraar werkt Anker al jarenlang samen voor de verzorging van de uitvaarten. De ziektekostenverzekeraar en het ziekenfonds zijn begin dit jaar overgedragen aan Geové RZG in Groningen die al de administratie van het ziekenfonds voerde. Anker had het werk aanvankelijk uitbesteed aan Geové in Velp, maar omdat die het werk niet goed, aankon ging men in zee met RZG. Een jaar nadien fuseerden Geové en RZG. “Kijk”, zegt Posthumus en wijst uit het raam van zijn vergaderkamer, “daar aan de overkant staat het RZG-gebouw”. “Alle veertig medewerkers van ons zorgbedrijf zijn door Geové RZG overgenomen, maar werken nog steeds in dit gebouw. Met ons eigen automatiseringssysteem.”
Omdat de ziektekostenverzekeraar een onderlinge was, kon die niet zonder meer worden overgedragen. “Met toestemming van de algemene ledenvergadering is een NV opgericht die de verzekeringsactiviteiten heeft overgenomen en daarna zijn de aandelen verkocht aan Geové RZG. Nee, ik zeg niet welk bedrag daarmee is gemoeid. De verzekerden krijgen in augustus een deel van het eigen vermogen van de onderlinge gerestitueerd. Dat gaat naar rato van de vorig jaar betaalde premie. Er is bijna drie miljoen gulden beschikbaar en dat komt per verzekerde neer op zo’n acht procent van de premie. De regeling is natuurlijk sneu voor de velen die jarenlang bij ons particulier verzekerd waren en vanwege de ‘zelfstandigenmaatregel’ vorig jaar moesten overstappen naar het ziekenfonds. Om dat wat te verzachten, hebben we in de onderlinge die wordt omgevormd tot een stichting – en waar geld in zit dat kan worden aangewend voor de continuïteit van Anker – ook een miljoen gulden bestemd voor donaties aan gezondheidsinstellingen voor de binnenvaart.”
“Het Anker-label is met die overdrachten niet verdwenen”, zegt Posthumus. “Omdat wij onze relaties totaalpakketten willen bieden, voeren we de zorgverzekeringen nu in volmacht onder eigen label.”
‘Zekerheid en Gemak’
De Anker Groep wil dé dienstverlener worden voor het midden-en-kleinbedrijf (mkb) in de provincies Groningen, Friesland, Drente en Overijssel, en voor Nederlandse binnenvaartschippers en reders. Het is de bedoeling dat – onder de slogan: ‘Zekerheid en Gemak’ – de werkgevers in het mkb en de binnenvaart diensten en producten krijgen aangeboden die hen van een hoop rompslomp kan verlossen. “De mkb-ondernemers, wij denken hierbij aan werkgevers met niet meer dan vijftig werknemers, hebben tegenwoordig hun handen vol aan zaken die niets met hun eigenlijke werk te maken hebben. En dergelijke zaken worden steeds ingewikkelder. Het is voor hen niet meer te doen om op de hoogte te blijven. Wij bieden hen een individueel samen te stellen dienstenpakket. Voor de dienstverlening werken we samen met andere bedrijven en organisaties. In april hebben we P&O Support opgericht, een netwerkorganisatie die voor de werkgever wil fungeren als het loket voor alle personeelsgerelateerde zaken. P&O Support kan onder meer de loon- en personeelsadministratie verzorgen, de werving en selectie van personeel op zich nemen, de doorstroom en de uitstroom van personeel begeleiden, toezien op de arbeidsomstandigheden, en een tijdelijke personeelsmanager leveren. We maken hierbij gebruik van een netwerk van gespecialiseerde bedrijven. P&O Support is een gezamenlijke onderneming van Anker en de HLB Nannen Groep, een accountantsorganisatie met vier vestigingen in ons land, die is aangesloten bij de landelijke HLB-organisatie. Wij nemen voor 65% financieel deel in P&O Support en HLB Nannen voor 35%. Nannen verzorgt de dienstverlening op accountantsgebied, maar kan ook klanten attenderen op onze overige diensten en producten. Ook kan de ondernemer bij ons terecht voor vermogensbeheer en vermogensbegeleiding. Anker Financiële Diensten biedt ondernemers alle mogelijke diensten op dit gebied.”
Rechtsbijstand
De arbeidsrechtsbijstand die P&O Support verleent, wordt geleverd en uitgevoerd door de eigen rechtsbijstandverzekeraar. Vooral omdat het bij schippers om gespecialiseerd advies gaat, heeft Anker besloten de rechtsbijstandverzekeraar te behouden. “De problemen van schippers zijn zo speciaal, dat we alleen op deze manier goede rechtsbijstand kunnen beloven.” Dit geldt ook voor het relatief grote aantal rechtsbijstandpolissen voor pleziervaartuigen. Van de in het totaal 9.000 polissen hebben er circa 3.500 betrekking op de pleziervaart en 3.500 op de binnenvaart terwijl er in ons land zo’n vijfduizend binnenvaartschippers zijn. Het is de bedoeling dat de rechtsbijstandverzekeraar wordt uitgebouwd. Het mes moet daarbij aan twee kanten snijden: rechtsbijstand voor de Anker-relaties en het binnenhalen van nieuwe relaties door de rechtsbijstandverzekering. Daarom ging de direct-writer vorig jaar werken met intermediair. “Inmiddels bemiddelen vijfig tussenpersonen in de noordelijke provincies voor ons. De productie is daardoor met tientallen procenten gestegen. Bovendien hebben we begin van dit jaar een nieuwe gezinspolis gelanceerd, de Eigen Jurist Polis. Het is een modulaire polis die kan worden uitgebreid met een module voor de zakelijke markt. Binnenkort voegen we er een incassomodule aan toe. Daartoe werken we samen met een incassobureau in Appingedam. De Eigen Jurist Polis is inclusief autorechtsbijstand, maar we gaan ook een losse autorechtsbijstandpolis ontwikkelen. Om de verwachte groei aan te kunnen, zijn we gaan samenwerken met SRK. Wij besteden nog maar sporadisch zaken aan hen uit. Kwesties die betrekking hebben op de binnenvaart zullen wij in alle gevallen zelf behandelen.”
Concurrent Zeerisico
Anker houdt ook de onderlinge redersverzekeraar in huis. Deze Çrew Liability Insurance dekt de verplichtingen van de reders zoals ziektekosten, ziekengeld, en kosten in verband met blijvende invaliditeit en overlijden. “Er zijn tweehonderd rederijen in ons land met samen zeshonderd schepen onder Nederlandse vlag. Daarvan is ruim de helft bij ons verzekerd en het overige deel bij Zeerisico, onderdeel van Achmea. We verzekeren ook internationale zeevaart. We willen echter niet iedereen verzekeren. Sommige schepen varen onder een ‘goedkopere vlag’ waarbij minder eisen worden gesteld aan schip en bemanning. Ook de reders willen wij full-service bieden. Als iemand op een schip ziek wordt betekent dat hij in een ander land moet worden behandeld en in de meeste gevallen moet er ook worden gerepatrieerd. Het schip vaart immers verder. Wij kopen alarmservice in bij IPA, de vroegere Gesa, en die stuurt in zulke gevallen een begeleider of schakelt de arbodienst voor zeevarenden in. We verzekeren overigens ook internationale uitzendbureaus voor bemanningsleden. Wist je dat er over de hele wereld een miljoen zeevarenden zijn en dat daarvan tweehonderdduizend afkomstig zijn van de Philippijnen? De reders zullen steeds meer op maat gesneden dienstverlening verlangen en wij gaan ze dat bieden. Bovendien hebben we de ambitie de premie te verdubbelen door de concurrentie aan te gaan met Zeerisico en met internationale verzekeraars.”
Bemiddeling
“De dienstverlening aan onze doelgroepen is aan te merken als employers-benefitspakketten en employee-benefitspakketten en bestaat voor een deel uit het leveren van verzekeringsproducten. Ons bemiddelingsbedrijf, Anker Assurantiën, wordt de spil van onze activiteiten. Om de doelgroepen goed te kunnen bedienen, gaan we voor hen specifieke producten ontwikkelen die wij in volmacht, onder eigen label, uitbrengen. Wij werken samen met de belangrijkste schadeverzekeraars. Onze levenportefeuille moet nog worden uitgebouwd.” Op dit moment voert Anker onder eigen label een hypotheek, de No Nonsense Hypotheek, waarvoor Robeco het risico draagt. Met Geové RZG wordt gewerkt aan een nieuwe ziektekostenpolis voor het mkb. “Het bemiddelingsbedrijf zal dit jaar een provisie-omzet hebben van nog net geen miljoen gulden en dat moet volgend jaar vijftig tot honderd procent meer zijn. Dat willen we bereiken door autonome groei én door overname van portefeuilles. De eerste overname zullen we in oktober effectueren. Nee, ik zeg er niks over, behalve dat de provisie-omvang vier ton is. Later in het jaar is nog een overname gepland waar een provisie van drie ton mee is gemoeid.”
“Ons uiteindelijke doel is één van de drie grootste adviseurs in het Noorden worden”, zegt Posthumus. “We streven niet naar winstmaximalisatie, want we zijn geen privébedrijf. We willen iets betekenen voor de ondernemer.” {kader]
Bert Posthumus (46) was al zo’n jaar of negen hoofd van de financiële administratie van Het Noorden, toen deze verzekeraar in 1991 met Anker Groep fuseerde. Daarvoor was Posthumus zo’n vijf jaar assistent-accountant bij PriceWaterhouseCoopers in Groningen en daarvoor Hoofd loonvastsstelling bij de Bakkersbedrijfsvereniging in Groningen. Hij heeft dus altijd in Groningen gewerkt. Bij de Anker Groep begon Posthumus, die een SPD-opleiding heeft, als controller. Vanaf 1998 is hij – naast commercieel directeur Harry van Meel – financieel directeur.
Bert Posthumus: “Het was duidelijk dat we de kleinste ziektekostenverzekeraar van het land waren en dat we dat niet konden veranderen”.

Reageer op dit artikel