nieuws

Aegon biedt werkgever modulair Gezond Werkplan

Archief

Aegon heeft het Gezond Werkplan gelanceerd, een modulair pakket waarmee de verzekeringen en diensten rond ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in één hand worden gehouden. Het product kan ‘om vijf voor twaalf’ worden aangepast aan wettelijke veranderingen in 2003.

“De werkgever heeft er een steeds groter belang bij dat het werk wordt hervat. Zijn financieel risico neemt immers toe als hij langer dan nu voor het ziekteverzuim moet betalen en als hij straks het loon moet aanvullen van gedeeltelijk arbeidsongeschikten.” Dit zei Arend Jansen, manager zorg- en inkomensverzekering, bij de presentatie van het Gezond Werkplan. Met het oog op de steeds complexere materie heeft Aegon onder de noemer Gezond Werkplan alles samengebracht was met verzuim en reïntegratie samenhangt. Met het modulair opgebouwde Gezond Werkplan kan de werkgever het ziekteverzuim verzekeren voor de periode van 1 of twee jaar, en kan hij een rechtsbijstanddekking sluiten. Ook kan hij Aegon Zorgmanagement sluiten, dat nu is uitgebreid tot een volledig reïntegratieproduct. Te zijner tijd wordt het pakket uitgebreid met de loonaanvulling voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten en bijbehorende excedentregelingen.
Bij de verkoop van het Gezond Werkplan ondersteunt Aegon het intermediair met het reeds bestaande Dossier Ziekteverzuim, een modulair pakket voor onder meer informatiemailings aan verzekerden (zie AM 15, pag. 5).
Modules verzuim en rechtsbijstand
De verzuimverzekering kan worden gesloten voor 1 of 2 jaar. Bij het afronden van dit AM stond nog niet vast of begin volgend jaar de verplichte loondoorbetaling voor werkgevers wordt opgerekt van 1 jaar naar 2 jaar of dat dit later ingaat. Overigens kan de werkgever ook als de verplichte periode twee jaar wordt, er voor kiezen om slechts 1 jaar te verzekeren. De verzuimverzekering kan worden gesloten als stop-lossproduct, maar voor werkgevers met maximaal 75 werknemers is er ook een no-claimvariant. Aegon geeft nu al offertes af voor de eventueel 2-jarige verzuimperiode. “De premies zijn beslist niet het dubbele van de huidige premies”, zei Jansen. “Het risico verdubbelt immers niet.”
De rechtsbijstandmodule geeft de werkgever dekking bij het verhalen van loonschade en van persoonlijke schade van de werknemer indien het verzuim is veroorzaakt door een aansprakelijke derde. Voorts wordt rechtsbijstand gegeven bij een conflict met een werknemer over de ziekmelding. De werkgever betaalt voor deze module jaarlijks e 9,50 per medewerker.
Module Zorgmanagement
Met de module Zorgmanagement wordt het verzuim van de werknemer tot en met de reïntegratie begeleid. Dit gebeurt via Kliq. Dit reïntegratiebedrijf bewaakt de termijnen die in de nieuwe Poortwachterswet zijn gesteld en onderneemt op de betreffende punten actie. “De benadering van Kliq is niet een puur medisch, zoals bij de arbodiensten”, zei Jansen. “Primair vindt een beoordeling plaats door een sociaal-verpleegkundige. De werknemer staat voorop.” Met het oog reïntegratie schakelt Kliq waar dat nodig is, gecertificeerde arbodiensten in. Voor de module betaalt de werkgever jaarlijks e 55 per werknemer. Voor onder meer de Poortwachter-verplichtingen, zoals het opstellen van een plan van aanpak, moet wel extra worden betaald.
Uitbreidingen Als volgend jaar voor kleinere werkgevers de wet Pemba komt te vervallen, betekent dat voor hen ook de Pemba-verzekering geen zin meer heeft (zie AM 19, pag. 40). Bij de presentatie van het Gezond Werkplan wees Aegon er op, dat tegenover dit verlies bij intermediair en verzekeraars in de toekomst nieuwe producten zullen staan. Als het huidige WAO-plan doorgaat, zullen werknemers die gedeeltelijk – dat wil zeggen: 35%-80% – arbeidsongeschikt zijn, vanaf 2005 geen WAO-uitkering meer krijgen. Het loon moet dan via particuliere verzekeringen worden aangevuld. Hierdoor zal overigens ook de WAO-gatverzekering overbodig worden (het gat is in de nieuwe constructie verdwenen). In verband met de tweejarige ziekteverzuimperiode, betekent dit, dat het al vanaf 2003 geen zin heeft om nog WAO-gatverzekeringen te sluiten.
Bij de nieuwe producten zal het gaan om een module voor de loonaanvulling van gedeeltelijk arbeidsongeschikten en een excedentregeling. Aegon studeert er al op. Verwacht wordt dat het betreffende wetsvoorstel het komend voorjaar door de Tweede Kamer wordt behandeld.
Aegon heeft het Gezond Werkplan aan het intermediair gepresenteerd tijdens vier ontbijtsessies op verscheidene locaties in het land
Nieuwe markt van e 3,5 miljard premie
Door het oprekken van de ziekteverzuimperiode en de wijzigingen in de WAO ontstaat een nieuwe markt die wordt geschat op e 3,5 miljard aan premie. Met het oprekken van de verzuimperiode zal e 500 miljoen zijn gemoeid. Nieuwe verzekeringen als gevolg van WAO-wijzigingen zullen ongeveer e 3 miljard premie gaan opleveren.
De markt voor verzuimverzekeringen en (aanvullende) arbeidsongeschiktheidsproducten is groot. Er zijn in ons land namelijk zo’n 331.000 bedrijven die personeel in dienst hebben. Onder hen zijn ongeveer 172.000 bedrijven met één tot vier werknemers, 81.000 met vijf tot negen werknemers, 39.000 met tien tot negentien werknemers, 25.00 met twintig tot 49 werknemers, 6.600 met vijftig tot 99 werknemers en 7.711 met meer dan honderd werknemers.
Van deze 331.000 bedrijven heeft ongeveer tweederde het ziekteverzuim verzekerd. Vooral kleinere bedrijven verzekeren zich niet. Zij gaan er vaak vanuit dat bij ziekte een familielid of kennis zal inspringen.

Reageer op dit artikel