nieuws

Aandeelhouders onttrekken weer geld aan Conservatrix

Archief

De aandeelhouders van Conservatrix hebben vorig jaar e 26,3 mln in aandelenkapitaal omgezet ten laste van de reserves van de maatschappij. Een deel, zijnde e 12,7 mln, is vervolgens uitgekeerd aan de aandeelhouders, die bovendien hun preferente aandelen ter waarde van e 96.000 verzilverden.

De mutaties binnen het eigen vermogen voltrokken zich in fasen. Eerst werd de waarde van de preferente aandelen en gewone aandelen verhoogd tot e 48 (was 45,37) respectievelijk e 4.800 (was 45,37) per aandeel. Hierdoor nam de waarde van het aandelenkapitaal (2.000 preferente en 5.539 gewone aandelen) toe tot e 26,6 (0,3) mln. Vervolgens werd de verplichte bijstorting (e 26,3 mln) gefinancierd uit de herwaarderingsreserves deelnemingen (-8,7 mln), onroerende goederen (-8,6 mln) en effecten (-5,6 mln). Ook viel er e 6,6 mln vrij uit de voorziening latente belastingen door halvering van het dekkingspercentage tot 15%. “Dit percentage is al lange tijd gebruikelijk in de verzekeringsbranche”, aldus de directie.
Afstempeling
De forse uitbreiding van het eigen vermogen werd in een buitengewone aandeelhoudersvergadering niet lang daarna beperkt door ‘afstempeling’ (lees: verlaging) van de aandelenwaarde van e 4.800 tot e 2.500 per stuk. “Het verschil (e 12,7 mln) is uitgekeerd of wordt nog uitgekeerd aan de aandeelhouders. Het preferente aandelenkapitaal (e 96.000) is geheel aan de aandeelhouders uitgekeerd als dividend”, licht de directie de mutaties toe.
Het eigen vermogen van Conservatrix bedroeg per 1 januari van dit jaar e 13,8 (0,3) mln; het aansprakelijk vermogen daalde tot e 16,6 (21,0) mln.
Conservatrix kondigde in 1997 aan “een versterkte dividendpolitiek” te gaan voeren. In dat jaar werd e 20,1 mln (extra) dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders ten laste van Conservatrix en e 8,2 mln ten laste van de Nuvema. Aan deze uitvaartdochter werd in 1998 opnieuw e 6,1 mln onttrokken aan het eigen vermogen. Inclusief bovenstaande transacties ontvingen de aandeelhouders van Conservatrix (inclusief Nuvema) een bedrag van e 47,2 mln.
Minder omzet
De omzet van Conservatrix daalde vorig jaar met 6,9% naar e 10,8 (11,6) mln. Het brutopremie-inkomen nam met 2,8% af tot e 7,2 (7,4) mln, waarvan voor eigen rekening e 7,1 (7,3) mln. De portefeuille omvat 83.835 polissen, waarvan 3.511 beleggingspolissen met een brutopremie van e 3,1 mln.
De nieuwe productie bedroeg ruim e 1,1 mln, waarvan e 544.000 uit 1.307 polissen met beleggingsrisico voor rekening van de maatschappij en e 589.000 uit 574 beleggingspolissen voor rekening van polishouders. De periodieke premies stegen met 1,5% tot ruim e 5,8 (5,7) mln. De koopsommen daalden naar e 1,4 (1,7) mln. De hypotheekportefeuille kromp in met 4% naar e 13,5 mln, ondanks een nieuwe productie van e 1,9 (1,8) mln.
Meer personeel
De kosten stegen naar e 3,3 (2,8) mln, waarvan provisies e 0,7 (0,4) mln. De kostenstijging was het gevolg van onder meer de uitbreiding van de commerciële buitendienst van vier tot zeven medewerkers. In totaal had de maatschappij begin dit jaar 34 (28) medewerkers in dienst.
Dankzij de grotere commerciële slagkracht kregen meer tussenpersonen een agentschap. “In het bijzonder in het vierde kwartaal werden vormen van samenwerking overeengekomen met relatief omvangrijke intermediaire partijen. De invloed daarvan op de productie- en premieontwikkelingen zal eerst dit jaar substantieel van betekenis worden”, aldus de directie.
De nettowinst van Conservatrix daalde fors naar e 930.000 (1,5 mln) als gevolg van de kostenstijging en daling van de beleggingsopbrengsten (-15%). De nettowinst zou e 880.000 lager zijn uitgevallen als geen stelselwijziging was doorgevoerd, waarbij de eerste kosten niet meer in één keer ten laste van het resultaat worden gebracht, maar voortaan gefaseerd in tien jaar.

Reageer op dit artikel