nieuws

Kifid: ‘Tussenpersoon mag verzekeringen niet opzeggen om hoog aantal claims in korte tijd’

Schade 1336

De Geschillencommissie van het Kifid heeft Numan Assurantieadviseurs uit het Drentse Vries op de vingers getikt. Deze tussenpersoon, gevolmachtigd namens een niet genoemde verzekeraar, zegde het complete verzekeringspakket op van een klant omdat die in 7 jaar tijd 11 keer een schade meldde, waarvan 8 op zijn autoverzekeringen. Het Kifid oordeelde dat dit een oneigenlijke grond is voor opzegging. Numan moet het pakket voortzetten en binnen vier weken nieuwe polissen sturen.

Kifid: ‘Tussenpersoon mag verzekeringen niet opzeggen om hoog aantal claims in korte tijd’

De consument in deze Kifid-zaak kreeg in oktober 2016 een telefoontje van zijn tussenpersoon, Numan Assurantieadviseurs, die als gevolmachtigde optrad. Hij was daar al 20 à 25 jaar klant. Numan kondigde aan zijn verzekeringspakket, bestaand uit een woonhuis-, een inboedel- en een aansprakelijkheidsverzekering en vier autoverzekeringen, te beëindigen. Vier dagen later kreeg hij schriftelijk bericht dat de verzekeringen eind december 2016 zouden worden stopgezet. Als reden voerde de tussenpersoon aan “het schadeverloop op uw verzekeringen”.

Verdachte omstandigheden, maar geen bewijs

De klant protesteerde daartegen, maar dat leidt niet tot een oplossing. Bij de Geschillencommissie noemde hij het normaal dat in een gezin met vier kinderen weleens een schade voorvalt. Hij vindt het bovendien raar dat hij nooit gewaarschuwd is dat zijn verzekeringspakket vanwege het schadeverloop kan worden beëindigd.

Zijn tussenpersoon legt een schade-overzicht over aan het Kifid. Daaruit blijkt dat zijn klant tussen 2010 en 2016 een keer een beroep deed op de woonhuisverzekering, twee keer op de inboedelverzekering en acht maal op de vier verschillende autoverzekeringen. Niet al die autoschades zijn door de klant ontstaan. Wel laat de tussenpersoon weten dat hij het gevoel had dat sommige schades gemeld werden onder “verdachte omstandigheden” zonder dat hij daar harde bewijzen voor had.

In strijd met voorwaarden

“Mede gezien de door tussenpersoon onweersproken mededeling van consument dat hij reeds 20 à 25 jaar via de tussenpersoon is verzekerd, valt zeker ten aanzien van de woonhuisverzekering en de inboedelverzekering in redelijkheid niet in te zien waarom de betreffende schadeclaims grond voor opzegging van die verzekeringen zouden moeten zijn”, oordeelt de Geschillencommissie.

De commissie vindt bovendien in de algemene voorwaarden van het woon- en verkeerspakket geen argumenten om de verzekeringen te beëindigen. Misleiding, het niet nakomen van de mededelingsplicht of het niet voldoen aan de betalingsverplichtingen staan daarin genoemd, niet het schadeverloop of schademeldingen onder verdachte omstandigheden zonder harde bewijzen. De Geschillencommissie: “Reeds om deze reden heeft de opzegging van het verzekeringspakket niet in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden plaatsgevonden.”

Oog voor klantbelang

De commissie voegt daaraan toe dat de tussenpersoon onvoldoende oog heeft gehad voor de belangen van zijn klant. Als een verzekering door de vorige verzekeraar tussentijds wordt beëindigd, kan het voor de verzekerde moeilijker zijn bij een andere verzekeraar te worden geaccepteerd. “De verzekeraar die tussentijds wil opzeggen zal dan ook niet kunnen volstaan met na te gaan of voldaan is aan de in de wet en de verzekeringsvoorwaarden voor tussentijdse opzegging geformuleerde vereisten, maar zal tevens zorgvuldig moeten overwegen of de omstandigheden voldoende ernstig zijn om opzegging te rechtvaardigen en moeten nagaan of in redelijkheid geen minder ingrijpende maatregel kan worden gevonden die evenzeer recht doet aan de belangen van beide partijen.”

Dat heeft de tussenpersoon nagelaten, aldus het vonnis. De commissie veroordeelt Numan daarom tot het hervatten van het verzekeringspakket per eind december 2016. De tussenpersoon moet binnen vier weken nieuwe polissen naar de klant sturen. Namens welke verzekeraar de tussenpersoon optrad, meldt het Kifid niet.

Reageer op dit artikel