nieuws

Reaal moet op zoek naar polisblad zonder Tristan van der V.

Schade 5191

Verzekeraar Reaal heeft een maand de tijd om de polis op te duikelen die aantoont dat Tristan van der V., de Alphense schutter, niet meeverzekerd was op de polis van zijn ouders. Dat heeft rechtbank Den Haag vorige week beslist.

Reaal moet op zoek naar polisblad zonder Tristan van der V.

De zaak was aangespannen door dertien gedupeerden die de ouders van Tristan aansprakelijk wilden stellen voor zijn daad in het winkelcentrum van Alphen aan den Rijn in april 2011. Zij hadden het voorzien op de aansprakelijkheidspolis van de ouders, die loopt bij Reaal.

De Haagse rechter oordeelde echter dat de ouders geen nalatigheid of ander onrechtmatig handelen verweten kan worden. Op Reaal als aansprakelijkheidsverzekeraar van de ouders, bestaat dus géén verplichting om op grond van de AVP een schadeuitkering aan eisers te doen.

Tristan meeverzekerd?

Maar daarmee is de kous niet af. In geschil is namelijk óók nog of Tristan zelf als meerderjarig (inwonend) gezinslid ten tijde van het schietincident was meeverzekerd op de AVP. De eisers stellen dat de AVP in dat geval rechtstreeks dekking biedt voor het onrechtmatig handelen van Tristan.

Reaal voert aan dat Tristan tot en met het jaar 2004/2005 als inwonend (meerderjarig) gezinslid meeverzekerd was. In 2005 verliet Tristan het ouderlijk huis en is hij – uiteindelijk slechts kortdurend –op zichzelf gaan wonen. Vaststaat dat Tristan toen bij Nationale-Nederlanden op eigen naam een aansprakelijkheidsverzekering personen heeft afgesloten. Deze verzekering is van kracht gebleven tot aan zijn overlijden in 2011.

Gezin zonder kinderen

Bij faxbericht van 7 september 2005 heeft de tussenpersoon destijds verzocht om de dekking van de AVP te wijzigen in ‘een gezin zonder kinderen’. Deze wijziging is volgens Reaal doorgevoerd, hetgeen volgens haar ook uit de premieverlaging blijkt. Vervolgens heeft de tussenpersoon volgens Reaal verzocht om geen gewijzigde polisbladen meer te verstrekken. Het eerstvolgende polisblad dat Reaal naar haar zeggen in haar bezit heeft en ook in het geding heeft gebracht, is het polisblad van oktober 2011. Dat polisblad meldt dat de AVP dekking biedt voor een gezin zonder kinderen. Daarmee staat volgens Reaal vast dat de verzekering ten tijde van het schietincident geen dekking meer bood voor de aansprakelijkheid van Tristan. De rechter denkt daar anders over: “Uit de vermelding van de modaliteit ‘gezin zonder kinderen’ op het polisblad van 7 oktober 2011 kan niet zonder meer kan worden afgeleid dat op de polisbladen in de daaraan voorafgaande jaren dezelfde modaliteit vermeld geweest is. Evengoed is voorstelbaar dat het overlijden van Tristan in 2011 de aanleiding geweest is voor een wijziging van de kring van verzekerden onder de AVP.”

Polisbladen ontbreken

De rechtbank stelt vast dat het laatste door Reaal in deze zaak in het geding gebrachte polisblad voorafgaand aan het schietincident dateert van 4 oktober 2004. “Niet in geschil is dat de indertijd van toepassing zijnde AVP gezinsdekking bood, inclusief dekking voor eigen aansprakelijkheid van Tristan.”

De rechter: “Van de acceptatie van het verzoek om de dekking te wijzigen in een dekking voor ‘gezin zonder kinderen’ heeft Reaal geen schriftelijke bevestiging in het geding gebracht en ook geen (aangepast) polisblad waaruit die wijziging blijkt. De omstandigheid dat van de tussenliggende periode geen polisbladen meer beschikbaar zijn, omdat deze volgens Reaal op verzoek van de tussenpersoon niet zijn toegezonden, dient voor rekening van Reaal te blijven. Reaal is immers als verzekeraar gehouden een polis af te geven. Deze wettelijke verplichting impliceert dat Reaal in haar administratie een afschrift van de polis bewaart, al was het maar om een eventuele aanspraak op de verzekering te kunnen beoordelen. Bovendien is deze stelling onvoldoende onderbouwd. Het gestelde verzoek van de tussenpersoon om geen polisbladen toe te sturen is niet in het geding gebracht en staat bovendien haaks op de inhoud van het faxbericht van 7 september 2005 van de tussenpersoon, waarin juist nadrukkelijk verzocht wordt om een gewijzigd aanhangsel toe te sturen.”

Rechter gaat uit van gezinsdekking

De rechtbank zegt voor haar beoordeling vooralsnog uit te zullen gaan van de inhoud van het laatste polisblad voorafgaand aan het schietincident. Dit betreft het polisblad van 4 oktober 2004 met daarop de gezinsdekking, inclusief dekking voor door Tristan veroorzaakte schade. Reaal krijgt een maand de tijd om aan te tonen dat Tristan niet meeverzekerd was. De rechter nuanceert wel, dat indien Reaal daar níet in slaagt, niet is gezegd dat Reaal is gehouden tot het verlenen van dekking. “Of dat zo is, hangt af van het standpunt dat zij daarover inneemt, bijvoorbeeld over een eventueel door haar te doen beroep op de ‘opzetclausule’”.

De advocaat van de verzekeraars zegt in het AD dat Reaal het polisblad kan overleggen. “Daar gaan we voor zorgen. Tristan is uitgeschreven toen hij uit huis ging en dat is niet aangepast toen hij weer thuis kwam wonen.’’

Reageer op dit artikel