nieuws

De agrarisch schade-expert en zijn toegevoegde waarde

Schade 1333

Op welke terreinen en/of aspecten kan een agrarisch schade-expert zijn of haar meerwaarde tonen ten opzichte van niet-agrarisch geschoolde experts? Er zijn aspecten waarin een aansprakelijkheidsschade aan gewassen of aan dieren zich van een schade aan andere zaken onderscheidt.

De agrarisch schade-expert en zijn toegevoegde waarde

Een aansprakelijkheidsdeskundige weet dat in het wetboek de criteria vermeld staan waaraan moet worden voldaan om tot een erkenning van aansprakelijkheid te kunnen komen. Om een rechtspersoon voor de gevolgen van een voorval te kunnen aanspreken, moet de gedupeerde volgens deze criteria bewijzen dat er sprake is van onder andere toerekenbaarheid (schuld), van schade, maar ook van een oorzakelijk verband. Dit laatste maakt een bijzonder en belangrijke deel uit van een expertise waarbij een schade aan planten of aan dieren wordt gereclameerd.

Oprisping van moeder natuur

Immers dat een plant of dier niet goed gedijt en niet het resultaat of rendement levert dat men ervan verwacht, kan een bepaald voorval als oorzaak hebben, maar kan ook een gevolg zijn van een ‘oprisping’ van moeder natuur. Bijvoorbeeld een aantasting door een pathogeen organisme of klimatologische factoren.

Bij een onderzoek naar de oorzaak van een schade aan planten of dieren neemt het beantwoorden van de causaliteitsvraag een belangrijke plaats in. Niet zelden kan als oorzaak van een schade, naast een bepaald voorval, een medeoorzaak worden aangewezen. Om dat onderscheid te kunnen maken, is naast een gezond verstand en ervaring (“Fingerspitzengefühl), kennis van de materie onontbeerlijk.

Tegenvallend resultaat

Niet zelden komt het voor dat een klant een producent of leverancier van een productiemiddel aanspreekt voor een tegenvallend resultaat. De klant poogt dan daarvoor de leverancier verantwoordelijk te houden, die vervolgens op een nette manier moet trachten uit te leggen dat de oorzaak niet in het geleverde productiemiddel kan liggen maar aan omstandigheden die gerelateerd zijn aan het bedrijf van de klant zelf. Vaak spelen daarbij commerciële belangen een rol. De klant maakt daarvan op een vriendelijke manier gebruik of zelfs misbruik. In dat soort kwesties levert een gekwalificeerd agrarisch expert toegevoegde waarde.

Afwijkend productiemiddel

Het wordt nog complexer wanneer er sprake is van de levering van een afwijkend productiemiddel of een fout bij de levering van een dienst die slechts ten dele causaal kan zijn met geclaimde schade. Bij dit soort klachten en aansprakelijkstellingen bewijst een gespecialiseerd expert zijn waarde door zijn deskundigheid. Immers wanneer je jezelf aan een tegenpartij als een volwaardig en professioneel gesprekspartner toont, ben je in staat om die tegenpartij met argumenten uit te leggen dat een gereclameerde schade niet of niet volledig causaal is met het gebruik van het afwijkend productiemiddel of slechts ten dele een gevolg is van een fout bij een dienstverlening.

Ingeval een tegenpartij terecht reclameert maar er anderzijds sprake is van een medeoorzaak dan is het niet onverstandig om bij het beoordelen van dit soort kwesties de weg van de redelijkheid en billijkheid te bewandelen. Voor de betrokken partijen is het immers van belang dat een zaak tot een oplossing geraakt. Zeker ingeval het dossiers betreft met een relatief gering belang die zich, vanwege daarmee gemoeide kosten, niet lenen voor een procedure. Een goede expert kan zich ook op dat punt onderscheiden en zijn toegevoegde waarde bewijzen.

Eigen herstelvermogen

Agrarische schades onderscheiden zich verder nog van schades aan andere zaken doordat het meestal gaat om levend materiaal met een eigen herstelvermogen. Wanneer een teelt geheel verloren is of het beschadigde dier is al gestorven, valt er weinig meer te herstellen. Maar meestal is sprake van een deelschade of een voorval met minder zware gevolgen dan totaalverlies. Dan is altijd de vraag of en in welke mate herstel kan optreden zodra de schadelijke invloed is weggenomen.

Welke schadebeperkende maatregelen bieden in dit geval uitkomst? Is een extra bladbemesting bij een spuitschade zinvol of een vitaminekuur bij verzwakte kalveren? Ook daarin kan een goede agrarisch expert – uiteraard in overleg met de betrokken partijen – zijn meerwaarde tonen. De volgende case verduidelijkt dit voorbeeld.

Case: mais of gras?

Een loonwerker had in mei een verkeerd middel gespoten in een maïsteelt van twee klanten. Bedoeling was dat alleen het onkruid zou afsterven, maar in de weken daarna legden ook de meeste maïsplanten het loodje. Bij onze inspectie bleek dat beide veehouders al onderling overleg hadden gevoerd en samen hadden besloten dat er op de percelen gras ingezaaid zou worden. Herinzaai van maïs had immers toch geen zin meer. Blgg-onderzoek in onze opdracht toonde aan dat er geen residuen meer van de foutief gespoten herbicide in de grond konden worden aangetoond. Daarmee was er in beginsel geen beperking om opnieuw maïs in te zaaien.

Op zichzelf leidt herinzaai van gras wel enige schadebeperking, maar één of twee snedes gras leveren in een groeiseizoen veel minder droge stof en dus voederwaarde op dan een oogst snijmaïs. In de tijd dat snijmaïs haar intrede deed in ons land was het noodzakelijk om in de eerste 10 dagen van april in te zaaien om voldoende tijd over te houden voor groei en afrijping tot de oogst in oktober. Waarschijnlijk hadden de beide claimanten dat ook voor ogen.

Waar zij zich niet van bewust waren is dat de zaadbedrijven in ons land met veredeling inmiddels zoveel rassen hebben ontwikkeld, gericht op grondsoort, zaaitijdstip, groei- en afrijpingssnelheid, klimaat en gebruiksdoel, dat er zelfs tot aan de “langste dag” nog snijmaïs gezaaid kan worden.

Opzichtclausule

Na veel overleg en soms discussie, hebben beide melkveehouders verzekerde toch op 20 juni de inmiddels door hen zelf zaaiklaar gemaakte percelen opnieuw met een door ons geselecteerd maïsras laten inzaaien. Op dat moment hadden zij nog steeds niet de overtuiging dat dit tot een product zou kunnen leiden waar zij voor hun bedrijfsvoering iets aan zouden kunnen hebben. Toch lag er slechts vijf maanden later een mooie snijmaïskuil van eigen grond naast hun boerderij, met een redelijk goede voederwaarde. De schade bleef uiteindelijk beperkt tot de extra kosten van grondbewerking en bemesting en een te overzien verlies van enige droge stof en voederwaarde ten opzichte van de beschadigde teelt welke eind april was ingezaaid. Een mooi resultaat voor de betrokken loonwerker, die zich door afwijzing van de schade door de opzichtclausule in zijn polis genoodzaakt zag de schades zelf af te wikkelen.

De loonwerker heeft bovendien beide klanten kunnen behouden en een deel van de schade betaald door het ‘om niet’ uitvoeren van zijn werkzaamheden gedurende enige tijd.

Lees hier meer over over agrarische schade en de expertise van Cunningham Lindsey.

Dit is een partnerbijdrage van Cunningham Lindsey. Bekijk hier een volledig overzicht van partnerberichten van Cunningham Lindsey.

Reageer op dit artikel