nieuws

Adviseur Hoge Raad kiest kant verzekeraars in vrije advocaatkeuze

Schade 5618

Hoewel het Europese Hof van Justitie in recente besluiten duidelijk is geweest over het recht van vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekeringen, lijkt de nationale rechtspraak nog niet overtuigd. Advocaat-generaal Jaap Spier toont zich in twee pas onlangs gepubliceerde adviezen aan de Hoge Raad vooral voorstander van de betaalbaarheid van rechtsbijstandverzekeringen. Die weegt voor hem zwaarder dan de vrije advocaatkeuze.

Adviseur Hoge Raad kiest kant verzekeraars in vrije advocaatkeuze

Spier adviseerde het hoogste rechtsorgaan eind juli over de prejudiciële vraag of een ontslagprocedure moet worden aangemerkt als een administratieve procedure. De betreffende zaak is overigens inmiddels geschikt. De advocaat-generaal adviseert om af te zien van beantwoording van de vraag. “Voor het geval Uw Raad zou overwegen om wél iets toe te voegen aan het antwoord van het Hof van Justitie EU, zou ik er een lans voor willen breken om dat niet te doen. De consequenties van de onderhavige richtlijn lijken niet erg goed doordacht. Ze zetten potentieel de bijl aan betaalbare rechtsbijstandverzekeringen of maken deze zelfs bijkans onmogelijk. Alles wat kan bijdragen aan het beschikbaar houden van betaalbare rechtsbijstandverzekeringen is mijns inziens nuttig en wenselijk. Ongevraagde oordelen kunnen deze onbedoeld in gevaar brengen, zeker zolang we in het duister tasten over de gevolgen van eerdere rechtspraak.”

Meer gegevens
In een eerdere conclusie over dezelfde zaak stelt Spier dat meer gegevens nodig zijn over rechtsbijstandverzekeringen om de effecten van de uitspraak van het Europese Hof te kunnen in schatten. Hij schrijft “dat het riskant is om belangrijke argumenten, die mogelijk het voortbestaan van de rechtsbijstandbranche of rechtsbijstandverzekeringen tegen redelijke premies in het hart raken, aan de hoogste rechter van de Europese Unie voor te leggen zonder dat hem duidelijk en overtuigend inzicht wordt geboden in de mogelijke gevolgen van deze of gene uitspraak”.

Bezinning
Spier vertrok op 1 september als advocaat-generaal. Het FD vroeg aan jurist Bo Holthinrichs, die werkt aan een proefschrift over de vrije advocaatkeuze, waarom Spier deze uitspraken heeft gedaan. “Hij wil duidelijk maken dat door de uitspraken van het Hof van Justitie het bergafwaarts dreigt te gaan met de toegang tot de rechtshulp. Spier roept op tot bezinning.” Het EU-hof kijkt vooral naar het consumentenbelang en beschermt een een selecte groep burgers, “maar de rechter lijkt te vergeten dat een veel grotere groep burgers door deze uitspraken mogelijk geconfronteerd gaat worden met hogere premies. Een interne jurist van een verzekeraar is nu eenmaal goedkoper dan een externe advocaat. Voor deze ondoordachte consequenties waarschuwt Spier.”

Premies stijgen
Rechtsbijstandverzekeraars hebben de voorwaarden aangepast na de uitspraken van het Europese hof. Vergoedingen zijn gemaximeerd en voor het inschakelen van een advocaat in zaken waar dat niet verplicht is, geldt een eigen risico. DAS-directeur Jan Moerland geeft tegenover het FD aan dat de premies zijn verhoogd, mede omdat het percentage zaken waarbij een externe advocaat is gekozen, tot 5,1% is opgelopen, tegen nog 3,2% in 2012.”We kunnen niet anders. Onze premies zijn gebaseerd op de afhandeling van zaken door onze eigen juristen, niet op de tarieven van zelfstandige advocaten.”
Volgens jurist Holthinrichs zijn er meer rechtszaken op komst: “Ongetwijfeld gaan mensen procederen tegen de versobering van de polisvoorwaarden. De discussie over de vrije advocaatkeuze is nog lang niet beëindigd.”

Reageer op dit artikel