nieuws

Kifid: Rekenfout offerte ouderdomspensioen komt voor rekening van Aegon

Pensioen 266

De som van een rekenfout in een offerte moet alsnog worden betaald door Aegon Levensverzekering, zo is het oordeel van de Geschillencommissie van Kifid. De verzekeraar bracht in januari van 2013 een offerte uit aan een consument met de vraag een keuze te maken over het ouderdomspensioen. In plaats van een tijdelijk ouderdomspensioen koos de consument voor een levenslang pensioen. De commissie is van oordeel dat Aegon de consument een levenslang ouderdomspensioen moet toekennen op basis van de rekenfout. In plaats van €2.784,91 per jaar moet Aegon de consument nu € 4.288,76 per jaar betalen.

Kifid: Rekenfout offerte ouderdomspensioen komt voor rekening van Aegon

De consument werd in januari 2013 door Aegon voor de keuze gesteld: of een tijdelijk ouderdomspensioen over de periode april 2013 – april 2016 € 22.968,54 per jaar óf een tijdelijk ouderdomspensioen van €12.000 in diezelfde periode en daarna een levenslang ouderdomspensioen van € 4.288,76 per jaar. De consument koos voor het laatste. Aegon liet later blijken dat het toegezegde pensioen niet juist was berekend en gaf aan dat het correcte bedrag neer zou komen op €2.784,91 per jaar. De consument maakte bezwaar, waarop de verzekeraar aangaf bereid te zijn om als compromis het hogere bedrag voor een tweetal jaren aan te houden alvorens tot verlaging over te gaan. Dit voorstel werd door de consument afgewezen.

Vordering consument & verweer verzekeraar

Consument geeft in zijn vordering aan dat de verzekeraar tekort is geschoten in de nakoming van de zorgplicht door zich “ten onrechte op het standpunt te stellen dat het gerechtvaardigd is om de gemaakte fout te herstellen”. In het verweer geeft Aegon aan: “Het is te betreuren dat een fout is gemaakt in de afgegeven offerte, maar nu Consument niet heeft aangetoond dat onomkeerbare keuzes zijn gemaakt en hij mogelijkerwijs schade heeft geleden, is er voor Verzekeraar geen aanleiding om af te zien van de correctie van het ouderdomspensioen naar het niveau waar Consument op grond van het pensioenreglement ook recht op heeft.”

Zorgvuldigheid

De commissie was het daar niet mee eens en boog zich over de vraag of de verzekeraar de zorgvuldigheid in acht had genomen die van een redelijk handelend verzekeraar verwacht had mogen worden. Bij de beoordeling is uitgegaan van het artikel 3:35 van het Burgerlijk Wetboek: “Tegen hem die eens anders verklaring of gedraging, overeenkomstig de zin die hij daaraan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht toekennen, heeft opgevat als een door die ander tot hem gerichte verklaring van een bepaalde strekking, kan geen beroep worden gedaan op het ontbreken van een met deze verklaring overeenstemmende wil.”

Volgens de commissie impliceert wetstekst dat “indien aan Consument een opgave wordt verstrekt welke door hem wordt aanvaard, degene die die opgave heeft gedaan in beginsel daaraan gebonden is indien die opgave een fout bevatte, maar de Consument er
redelijkerwijs op mocht vertrouwen dat deze de werkelijke bedoeling van de afzender weergaf”.

Financiële planning oudedagsvoorziening

De Commissie stelt vast dat tussen partijen niet ter discussie staat dat er een rekenfout is gemaakt en dat dit voor de consument niet kenbaar was of behoefde te zijn omdat er sprake is van ingewikkelde berekeningen. De consument heeft volgens de commissie goed kunnen onderbouwen dat hij op basis van het voorstel van de verzekeraar een besluit heeft genomen ten aanzien van zijn financiële planning voor zijn oudedagsvoorziening. “Consument wordt door de door Verzekeraar doorgevoerde aanpassingen niet alleen geconfronteerd met een substantiële verlaging van zijn aanspraken, maar heeft ook niet meer de mogelijkheden om hiervoor een voorziening te treffen. Tegen deze achtergrond bezien is de Commissie van oordeel dat Consument in redelijkheid niet had kunnen onderkennen dat in deze situatie sprake was van een vergissing en dat er voor Verzekeraar geen gerechtvaardigde gronden zijn om tot herstel van de gemaakte fout over te gaan.” Kifid oordeelt dat Aegon vanaf 1 april 2016 een levenslang ouderdomspensioen van € 4.288,76 per jaar moet toekennen aan de consument.

Reageer op dit artikel