nieuws

Tussenpersoon heeft pensioen personeel vaak niet op orde

Pensioen 1932

Bij de bedrijven die geen pensioenregeling bieden aan hun werknemers zijn commerciële dienstverleners oververtegenwoordigd. Dit blijkt uit verdiepend onderzoek dat staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) door het CBS heeft laten uitvoeren maar de zogeheten witte vlek. Tussenpersonen in de financiële dienstverlening behoren tot de negatieve uitschieters.

Tussenpersoon heeft pensioen personeel vaak niet op orde

Klijnsma gaat in haar Kamerbrief in op vragen die zijn ontstaan over de oorzaken van het niet deelnemen aan pensioenregelingen. Vorig voorjaar bleek uit onderzoek door het CBS in dat circa 4% van alle werknemers tussen 25 en 64 jaar met een fiscaal jaarloon boven het wettelijk minimumloon (circa 228.000 personen) eind 2013 geen pensioen opbouwde via de werkgever. Uit het onderzoek kwam eveneens naar voren dat meer dan de helft van de werknemers in de witte vlek (circa 60%) werkzaam is bij een werkgever die wel enige vorm van arbeidsvoorwaardelijk pensioen aanbiedt aan minstens één van zijn werknemers.

Onderzoek naar witte vlek

De staatssecretaris heeft het CBS vorig najaar gevraag gevraagd verdiepend kwantitatief onderzoek uit te voeren naar de de witte vlek. Daarnaast heeft ze het CBS gevraagd een kleinschalig kwalitatief onderzoek uit te voeren naar de motivatie voor het al dan niet aanbieden of gebruiken van pensioenregelingen. Dit laatste onderzoek werd uitgevoerd onder 29 bedrijven die niet vallen onder de reikwijdte van een verplichtgesteld pensioenfonds.

Financiële dienstverlening

Uit het aanvullende kwantitatieve onderzoek blijkt dat met name in de commerciële dienstverlening de witte vlek relatief omvangrijk is . Uitschieters daarbinnen zijn de sectoren ICT, overige financiële dienstverlening (zoals tussenpersonen), reclame en marktonderzoek en overige zakelijke dienstverlening (zoals callcentra).

Administratieve rompslomp

Uit het kwantitatieve onderzoek komen verschillende motieven naar voren om geen pensioenregeling te treffen. Genoemd worden de kosten, de administratieve rompslomp, het gebrek aan het vertrouwen in pensioenregelingen en onzekerheid over de stabiliteit van de regelgeving. Motieven die genoemd worden om wel een pensioenregeling aan te bieden zijn onder meer het vinden en binden van goed personeel, een vorm van goed werkgeverschap (zorgplicht) en de wens om gelijke arbeidsvoorwaarden te hebben als referentiebedrijven.

Reageer op dit artikel