nieuws

Deelnemer nettopensioen krijgt vrije keuze van aanbieder

Pensioen 1044

Deelnemers aan een nettopensioenregeling kunnen op pensioendatum een uitkering aankopen tegen de dan geldende dekkingsgraad van het pensioenfonds én krijgen de mogelijkheid om voor een andere aanbieder te kiezen. Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) wil deze aanpassingen in de regeling nog voor het eind van dit jaar doorvoeren, zo schrijft ze aan de Tweede Kamer.

Deelnemer nettopensioen krijgt vrije keuze van aanbieder

Met de nettopensioenregeling kunnen werknemers die boven de loongrens van € 100.000 zitten en dus boven dat bedrag geen pensioen opbouwen, toch vrijwillig bij het eigen pensioenfonds over het hele salaris pensioen opbouwen. De nettopensioenregeling had eerder geleid tot kritiek van de Pensioenfederatie. De pensioenkoepel vindt dat de voorgeschreven vormgeving van het nettopensioen pensioenfondsen niet in staat stelt een aantrekkelijke regeling aan te bieden. Zo zouden de inkoopvoorwaarden onaantrekkelijk zijn. Klijnsma gaat onder meer in op de vaststelling van de Stichting van de Arbeid dat deelnemers aan een nettopensioen mogelijk gaan meebetalen aan een zekerheid die zij feitelijk niet krijgen. Dat komt door de verplichting om bij de inkoop van nettopensioen in de basisregeling van het fonds tegen de risicovrije rente een opslag te betalen ten behoeve van het vereist eigen vermogen, ongeacht de feitelijke vermogenspositie van het fonds.

Twee maatregelen

Klijnsma denkt aan een pakket met twee maatregelen die de problematiek oplossen: een aanpassing van het inkooptarief nettopensioen en het introduceren van een keuzemogelijkheid voor een andere aanbieder in de uitkeringsfase. “Beide maatregelen tezamen vormen een adequate oplossing voor de problematiek rondom het nettopensioen en doen ook recht aan de deelnemers in de basispensioenregeling.”

Dekkingsgraadafhankelijk

Het kabinet acht een aanpassing van het inkooptarief voor nettopensioen bij pensioenfondsen in het belang van de deelnemers acceptabel als de scheiding tussen de pensioengelden in de basispensioenregeling en de nettoregeling voldoende solide blijft, aldus Klijnsma. “Op basis van dit uitgangspunt stellen de Staatssecretaris van Financiën en ik voor om de inkooptarieven dekkingsgraadafhankelijk te maken.”
Daarbij gelden drie voorwaarden: een ondergrens van 104,3% van het minimaal vereist eigen vermogen, geen bovengrens en het procentuele inkooptarief voor nettopensioen moet minimaal gelijk zijn aan de feitelijke premie in de basispensioenregeling, uitgedrukt als percentage van de ingekochte pensioenaanspraken. “Deze voorwaarden waarborgen dat deelnemers aan een nettopensioenregeling bijdragen aan het herstel van de dekkingsgraad van een fonds tot in ieder geval het minimaal vereist eigen vermogen. Tevens wordt geborgd dat vanuit de basispensioenregeling niet meer wordt bijgedragen aan het herstel van de dekkingsgraad dan vanuit de nettopensioenregeling bij inkoop.”

Andere uitvoerder kiezen

Daarnaast wil het kabinet het voor deelnemers aan een nettopensioenregeling mogelijk maken om op de pensioeningangsdatum te kiezen voor een andere pensioenuitvoerder, zoals een verzekeraar. “Deze keuzemogelijkheid is in het verleden door sommige fondsen eerder al toegepast, voor de behandeling van de Wet verbeterde premieregeling. De deelnemer krijgt hiermee de mogelijkheid op pensioeningangsdatum te kiezen voor die uitvoerder die hij wenst, ook als hij het nettopensioen heeft opgebouwd bij een pensioenfonds. Ook krijgt de startende deelnemer met een voorkeur voor inkoop bij een verzekeraar hiermee de mogelijkheid om in de opbouwfase bij het ‘eigen’ pensioenfonds te blijven – waar deze deelnemer nu geen andere mogelijkheid heeft om zich direct tot een verzekeraar te wenden voor de opbouw van een nettopensioen.”
Klijnsma denkt met de maatregelen een evenwichtige oplossing te bieden voor het relatief hoge inkooptarief dat pensioenfondsen gegeven de huidige stand van de dekkingsgraden bij de uitvoering van nettopensioen moeten hanteren. “Het belang van de deelnemers staat daarbij voorop. Zij krijgen enerzijds de mogelijkheid om tegen gunstiger tarieven nettopensioen in te kopen bij hun eigen pensioenfonds en krijgen anderzijds de optie om een nettopensioenuitkering door een verzekeraar te laten uitvoeren.”

De staatssecretaris wil het pakket per 1 januari volgend jaar van kracht laten worden. “Er zal in afstemming met het pensioenveld worden onderzocht of en in hoeverre het mogelijk is om de huidige deelnemers die met deze problematiek geconfronteerd worden tegemoet te komen.”

Reageer op dit artikel