nieuws

‘Convenant dekking arbeidsongeschiktheid in pensioenregelingen werkt goed’

Pensioen 400

Het convenant dat de Pensioenfederatie en het Verbond in 2013 afsloten over de dekking van arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrijstelling in pensioenregelingen, blijkt goed te werken. In een evaluatie worden zowel de werking als het effect positief beoordeeld.

‘Convenant dekking arbeidsongeschiktheid in pensioenregelingen werkt goed’

Het convenant is bedoeld om de rechten te beschermen van werknemers die van baan veranderen. Bij ziekte of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid lopen zij het risico om hun inkomensbescherming op grond van de pensioenregeling te verliezen.

In een brief aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijven Pensioenfederatie en Verbond dat uit de evaluatie is gebleken dat met het convenant wordt bereikt wat de betrokkenen bij de totstandkoming beoogden. De partijen stellen daarom voor het convenant ongewijzigd voort te zetten.

Ongelijkheid

Maar ook maken ze van de gelegenheid gebruik om te pleiten voor enkele aanpassingen in de systematiek, bijvoorbeeld om de ongelijkheid op te heffen die er nu is tussen arbeidsongeschikte deelnemers die een inkomen hadden onder de WIA-grens en arbeidsongeschikte deelnemers die tevens in aanmerking kwamen voor een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen voor hun inkomen boven de WIA-grens. De eerste groep profiteert niet van pensioenopbouw op basis van de premievrijstelling, de tweede wel. Gerard Riemen (Pensioenfederatie) en Harold Herbert (Verbond) pleiten er – mede gezien het ‘geringe fiscale belang’ – voor om toe te staan dat de pensioenopbouw uit hoofde van de dekking van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid voor alle deelnemers niet moet eindigen op de individuele AOW-gerechtigde leeftijd, maar mag worden voortgezet tot aan de pensioenrichtleeftijd van de betreffende pensioenregeling.

Reageer op dit artikel