nieuws

Kamervragen over nettopensioen als ‘loos product’

Pensioen 2010

Het alarm dat de Pensioenfederatie deze week heeft geslagen over de nettopensioenregeling heeft geleid tot Kamervragen. Helma Lodders (VVD) wil weten wat staatssecretaris Jetta Klijnsma aan de geschetste problemen denkt te gaan doen.

Kamervragen over nettopensioen als ‘loos product’

De Pensioenfederatie luidde afgelopen week de noodklok over de huidige nettopensioenregeling. Volgens de pensioenkoepel leidt de wettelijk voorgeschreven vormgeving van nettopensioen ertoe dat pensioenfondsen geen nettopensioenregeling kunnen uitvoeren die ook maar ‘enigszins aantrekkelijk’ is voor deelnemers.

Afgetopt

De huidige nettopensioenregeling is een vrijwillige premieregeling die is bedoeld om werknemers die door de ‘aftoppingsgrens’ van € 100.000 een deel van hun reguliere mogelijkheden om pensioen op te bouwen zagen verdwijnen, in staat te stellen om toch binnen het eigen pensioenfonds over hun hele salaris pensioen op te bouwen.

Onaantrekkelijke voorwaarden

“Echter”, zegt de Pensioenfederatie, “de wettelijk bepaalde inkoopvoorwaarden die gelden bij aankoop van het nettopensioen, zijn momenteel dermate onaantrekkelijk dat de kans bestaat dat pensioenfondsen zullen stoppen met het aanbieden ervan. De regels leiden er namelijk toe dat deelnemers die nettopensioen opbouwen bij een pensioenfonds het risico lopen om 25 tot 30% van hun ingelegde kapitaal te verliezen zodra zij bij pensionering en einde deelname verplicht een vaste uitkering moeten inkopen in de basisregeling van hun fonds.”

Naast aanpassing van de inkoopvoorwaarden voor de vaste uitkering van het nettopensioen, vindt de Federatie dat alle pensioenfondsen die premieregelingen uitvoeren variabele uitkeringen moeten kunnen aanbieden aan hun nettopensioendeelnemers zoals ook met de nieuwe Wet verbeterde premieregeling wordt beoogd.

Subsidiëring

Bij de introductie van nettopensioen is nadrukkelijk gestreefd naar ‘fiscale hygiëne’, zo memoreert de federatie. “Deze moest ongewenste subsidiëring van de nettoregeling door deelnemers in de basisregeling voorkomen. In de praktijk blijkt het omgekeerde het geval: er is sprake van een forse subsidiëring door de deelnemers in de nettopensioenregeling richting deelnemers in de basisregeling. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

Kamervragen

Helma Lodders (VVD) heeft inmiddels Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij wil weten: “Klopt het dat de inkoopmethodiek is geregeld in een besluit en u de bevoegdheid heeft om deze te wijzigen? Zo nee, welke route is nodig om wijzigingen door te voeren? Bent u bereid om de regels voor de aankoop van het nettopensioen te herzien? Zo nee, waarom niet?”

Ook vraagt ze: “Klopt het dat de fiscale hygiëne onvoldoende geborgd is in de huidige regeling? Zo nee, waar blijkt dat uit? Zo ja, wat gaat u hieraan doen?” En: “Bent u bereid op korte termijn tot een oplossing te komen om te voorkomen dat deelnemers die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken tegen ongunstige voorwaarden moeten inkopen? Zo ja, welke?”

Reageer op dit artikel