nieuws

CBS: Mensen gelukkiger in koopwoning

Financiële planning 823

Mensen in een koopwoningen ervaren in zijn algemeenheid meer welvaart en welzijn dan mensen in een huurwoning. Dat blijkt uit de publicatie Kwaliteit van leven in Nederland 2017 van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het ervaren levensgeluk neemt verder af bij een lager inkomen in combinatie met een lagere opleiding en een huurwoning.

CBS: Mensen gelukkiger in koopwoning

In het onderzoek Kwaliteit van leven 2017 is de volwassen bevolking in vier naar welvaart en welzijn onderscheiden groepen verdeeld. Daarbij geldt als maatstaf voor welvaart het gestandaardiseerd besteedbaar huishoudinkomen. Voor welzijn is nagegaan hoe gezond en tevreden deze groepen zich voelen op basis van rapportcijfers die mensen zichzelf hebben gegeven in een enquête.

Hoger opgeleiden gezonder en tevredener

Het best scoren hoogopgeleide zelfstandigen of mensen met een vaste baan die in een koophuis wonen. 66,7% van hen ervaart zowel welvaart als welzijn als ‘groot’. Uitkeringsgerechtigden ervaren in meerderheid (56,8%) welvaart en welzijn als ‘klein’
Het CBS concludeert uit de cijfers dat mensen met een opleiding op hbo- of wo-niveau het minst vaak werkloos zijn, de meeste kans op een beter betaalde baan hebben en daarmee ook op een hoger inkomen. Zij voelen zich bovendien het vaakst gezond en zijn het meest tevreden met het leven.

Laagopgeleiden pessimistischer

Laagopgeleiden hebben volgens het CBS de minste kans op werk, ervaren de grootste onzekerheid over hun financiële toekomst en zijn pessimistischer over de economische situatie. Zij zijn het minst vaak gezond en tevreden en ook op de welvaartsschaal scoren zij lager dan middelbaar- en hoogopgeleiden. Van de niet-onderwijsvolgende volwassen bevolking is bijna 30% laagopgeleid, 40% middelbaar opgeleid en iets meer dan 30% hoogopgeleid.

Hbo’ers en  wo’ers vaker eigen huis

Mensen met een hbo- of wo-opleiding hebben vaker een eigen huis, zo blijkt uit de CBS-gegevens. Huizenbezitters zijn volgens de statistici relatief welvarend en hebben een hoog welzijn. Helemaal bovenaan in de welvaart-en welzijnsverdeling staan hoogopgeleide zelfstandigen en werknemers met een vaste baan, en een koophuis. Meteen daaronder staan hoogopgeleide flexwerkers met een koopwoning.

Huurders lagere levenskwaliteit

Onderaan de verdeling staan de mensen die in een huurwoning wonen en een uitkering ontvangen, ongeacht wat hun opleiding is. In de crisisjaren is deze groep sterk gegroeid en sinds kort weer aan het dalen. Ook bij huurders die wel werk hebben ligt vooral de ervaren welvaart een stuk lager dan bij kopers.

Uit ander recent onderzoek van het CBS kwam ook al naar voren dat een koopwoning gelukkiger stemt dan een huurwoning. 

Reageer op dit artikel