nieuws

Obvion moet inkomstenderving beschadigde adviseur betalen

Financiële planning 1868

Obvion draait op voor de schade die een franchisenemer van Woonhuis Financieren uit het noorden van het land heeft opgelopen doordat de geldverstrekker hem onrechtmatig had opgenomen in twee incidentregisters. De adviseur kon hierdoor sinds medio 2015 zijn werk als hypotheekadviseur niet meer uitvoeren. De Rechtbank Limburg verplicht Obvion tot een voorschot van € 50.000 op de gederfde inkomsten en acute verwijdering van de adviseur uit de incidentenregisters op straffe van een dwangsom van € 500 per dag.

Obvion moet inkomstenderving beschadigde adviseur betalen

Eind 2012 deed de adviseur een hypotheekaanvraag namens een man die korte tijd daarvoor in dienst zou zijn getreden bij een bouwbedrijf. De hypotheeknemer zou bij het bouwbedrijf ruim € 80.000 bruto per jaar verdienen. Eind maart 2013 geeft de werkgever aan dat de man tot 2013 als uitzendkracht voor het bedrijf werkte en pas per 28 januari 2013 in vaste dienst was getreden. De adviseur dient daarop een nieuwe aanvraag in bij Obvion, waarop onder meer staat vermeld dat de man alleenstaand is.

Aangifte tegen hypotheeknemer

Obvion vertrouwt de verstrekte gegevens niet en doet begin juni 2013 aangifte tegen de man wegens valsheid in geschrifte, poging tot oplichting en poging tot witwassen. Ook verstrekt de Rabo-dochter een melding aan de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken.
Een paar maanden later spreken de adviseur en een collega met de afdeling veiligheidszaken van Obvion. Daarin zou de adviseur volgens Obvion hebben aangeven eind december 2012 al te hebben geweten dat de hypotheeknemer op dat moment niet in dienst was van het bouwbedrijf.

Geen proces-verbaal

Dat de adviseur hier al eerder van de op de hoogte was, is voor de geldverstrekker geen beletsel om in eerste instantie de samenwerking met de adviseur voort te zetten. Begin december 2013 doet Obvion toch tegen de adviseur aangifte van valsheid in geschrifte en poging tot oplichting, waarbij de politie geen proces-verbaal opmaakt.

Opname in registers

Anderhalf jaar later, op 23 juni 2015 laat Obvion de adviseur weten dat zijn gegevens zijn geregistreerd in het Incidentenregister (IR) en het Extern Verwijzingenregister (EVR) voor de maximale duur van 8 jaar. De centrale organisatie van Woonhuis Financieren schort daarop de samenwerking met de franchisenemer op.

Vrijspraak adviseur

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwaarden beveelt, in weerwil van het politiesepot, de vervolging van de adviseur aan maar de rechtbank Noord-Nederland spreekt eind februari 2017 de adviseur vrij omdat zij er onvoldoende van overtuigd is dat de adviseur bij de aanvragen op de hoogte was van de onjuistheid van de gegevens van de arbeidsverhouding.

Kort geding tegen Obvion

De adviseur verlangt vervolgens van Obvion dat zijn gegevens uit de incidentenregisters geschrapt worden, maar de geldverstrekker weigert dat. De gewezen franchisenemer spant daarop een kort geding aan tegen Obvion waarbij hij verwijdering uit de registers en een voorschot op een schadevergoeding wegens gederfde inkomsten eist.

Niet alleenstaand maar gehuwd

De rechtbank Limburg geeft de adviseur op alle punten gelijk. Allereerst vindt de rechter het vreemd dat Obvion de tussenpersoon pas medio 2015 liet opnemen in incidentenregisters. “Obvion heeft zich al in augustus 2013 op het standpunt gesteld dat [eiser] bij de eerste hypotheekaanvraag wist dat [hypotheeknemer] niet bij [naam bouwbedrijf] in dienst was. Verder was het Obvion toen bekend dat op de hypotheekaanvraag was vermeld dat [hypotheeknemer] alleenstaande was, terwijl hij was gehuwd. Obvion heeft op dat moment, dus toen zich een (mogelijk) incident in de zin van art. 3.1.1 van het Protocol voordeed, geen aanleiding gezien om de gegevens van [eiser] in het IR en het EVR op te nemen. Integendeel, Obvion heeft ook daarna hypotheekaanvragen die door bemiddeling van [eiser] zijn ingediend, in behandeling genomen.”

Geen gegronde reden

Verder vindt de rechtbank het onbegrijpelijk dat Obvion ook na het vonnis van de rechtbank Noord-Nederland van eind februari de registratie van de adviseurs in de incidentenregister heeft gehandhaafd. “Registratie dient ertoe om de veiligheid, continuïteit en integriteit van de financiële sector te beschermen. Het is Obvion geweest die vanwege haar vermoedens van valsheid in geschrift en oplichting heeft aangezet tot de strafvervolging van [eiser] . Het had in de rede gelegen dat Obvion in elk geval na het vonnis van de strafrechter onverwijld de registratie zou hebben verwijderd omdat blijkens het vonnis de vermoedens van Obvion, ondanks de getuigenverklaringen van haar eigen medewerkers, niet waren bewezen en er dus geen gegronde reden was om aan te nemen dat [eiser] een risico voor de veiligheid, continuïteit en integriteit van de financiële sector was. Voor het desondanks handhaven van de registratie is geen enkele deugdelijke reden gegeven. Ook in dit opzicht heeft Obvion naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter onrechtmatig jegens [eiser] gehandeld.”

Reageer op dit artikel