nieuws

Kamervragen over groei hypotheken ABN Amro

Financiële planning 4804

SP-Kamerlid Renske Leijten heeft (nog altijd demissionair) minister Dijsselbloem vragen gesteld over de hypotheekportefeuille bij ABN Amro. Die is gegroeid, meldde de bank afgelopen week. Leijten wil weten hoe dat komt en of versoepelde risicomodellen niet op gespannen voet staan met de nieuwe Basel IV-bankregels.

Kamervragen over groei hypotheken ABN Amro

Leijten wil weten of Dijsselbloem ook vindt dat de Basel IV-regels grote invloed zullen hebben op hypotheekportefeuilles van Nederlandse banken. “Hoe ziet u mede in dat licht de groei van hypotheken bij ABN Amro?”
Onder Basel IV moeten banken eigen risicomodellen vervangen door standaardmodellen. “Bent u op de hoogte van het feit dat ABN Amro afgelopen maanden enkele eigen risicomodellen voor reserveringen op verliezen op leningen aan het mkb en hypotheekleningen versoepelde?” Leijten wil van Dijsselbloem uitleg waarom ABN Amro, voor 60% in handen van de overheid, vooruitloopt op Basel IV “en waarom ze haar hypotheekportefeuille op deze wijze in gevaar brengt”.

Transparantie

Het SP-lid wil ook weten hoe “de vergaande consequenties van Basel IV” in de Nederlandse bankensector worden geïmplementeerd. “Hoe denkt u de onconventionele maatregelen, die nodig zijn om meer kapitaal te verwerven voor eventuele buffers, te gaan organiseren?” Leijten vraagt zich af of de kapitaalpositie van Nederlandse banken wel transparant genoeg is.
De Deense minister van Financiën wil met de EU gaan praten over een soepeler risicoweging voor hypotheken als de Basel IV-regels in werking treden. Leijten vraagt Dijsselbloem of hij daar ook voor voelt.

Schone schijn

Een van de vragen is verder waardoor de ABN Amro-portefeuille nu precies is gegroeid: “Is de groei toe te schrijven aan meer verkochte hypotheken of aan een andere waardering van de hypotheekportefeuille in het kader van de kapitaalmarktunieregels? Hoe verhouden de nieuwe uitgangspunten voor risicowaardering van hypotheken en andere leningen vanuit de kapitaalmarktunie zich met de striktere regels die in Basel IV zijn geformuleerd?”
Met het oog op de risicoweging van Nederlandse hypotheekportefeuilles wil het Kamerlid ook weten in hoeverre die portefeuilles zijn gesecuritiseerd. “Bent u gelukkig met de schone schijn die door de regels van de kapitaalmarktenunie worden gecreëerd, inclusief de nieuwe mogelijkheden om risico’s te herwaarderen en op zo een wijze te verpakken dat onduidelijker wordt wat de inhoud (en het risico) van een product is? Bent u van mening dat de internal rating based-kapitaalmodellen, zoals omschreven in Basel IV, strijdig zullen zijn met de versoepelde modellen van de kapitaalmarktunie?”

Reageer op dit artikel