nieuws

Wiebes stelt hypotheekrenteaftrek verplicht. Omtzigt boos

Financiële planning 2809

Een draai van 180 graden. Zo noemt CDA-Kamerlid Omtzigt de uitlating van staatssecretaris Wiebes (Financiën) dat huiseigenaren verplicht zijn om de hypotheekrente op te voeren bij belastingaangifte. Met name ouderen met een kleine restschuld zouden hierdoor ernstig gedupeerd zijn.

Wiebes stelt hypotheekrenteaftrek verplicht. Omtzigt boos

Door de Wet Hillen (2005) hebben huiseigenaren bij wie het eigenwoningforfait hoger uitpakt dan de aftrekbare kosten zoals de hypotheekrenteaftrek recht op een extra aftrekpost ter grootte van het verschil. Dit is al snel het geval als eigenaren geen of nog slechts een geringe hypotheekschuld hebben.

Belastingvoordeel daalt

Door de Wet maatregelen woningmarkt 2014 is de mate waarin hypotheekrente kan worden afgetrokken steevast met een half procent per jaar verlaagd, tot in 2041 het belastingtarief van 38% is bereikt. Daardoor daalt het belastingvoordeel voor huiseigenaren met een restschuld navenant omdat het eigen woningforfait nog altijd tegen het toptarief wordt meegeteld.

Kleine woningschuld

Omtzigt (foto) wijst er in zijn Kamervragen op dat Wiebes eerder in een Kamerbrief schreef dat “(…) het wetsvoorstel belastingplichtigen die onder de Hillen-regeling vallen en een kleine eigenwoningschuld hebben, zoals de indieners terecht opmerken, de ruimte biedt om de gevolgen van de tariefsaanpassing te voorkomen. Belastingplichtigen kunnen er in dat geval voor kiezen om de kosten vanaf 2014 niet in box 1 in aftrek te brengen.”

Draai van 180 graden

Dat Wiebes hier nu op terug lijkt te komen is zeer tegen het zere been van Omtzigt. Hij stelt dat de staatssecretaris een draai van 180 graden heeft gemaakt, door op schriftelijke vragen van SP Kamerlid Bashir te antwoorden dat zolang een schuld voldoet aan alle voorwaarden en kwalificeert als eigenwoningschuld de belastingplichtige verplicht is deze schuld en de daarmee verband houdende aftrekbare kosten eigen woning als zodanig op te voeren in zijn aangifte.

Maximumstraf

Omtzigt vraag de staatssecretaris wat de maximumstraf is die een belastingplichtige kan krijgen indien hij de hypotheekrenteaftrek niet opgeeft in zijn aangifte? “Is het alleen verplicht om de hypotheekrenteaftrek te gebruiken of geldt deze verplichting ook voor andere aftrekposten zoals lijfrentes en zorgkosten?” Ook vraag de CDA’er zich af of Wiebes de regels rondom de hypotheekrenteaftrek wel begrijpt en zo ja, of hij deze dan volledig zou kunnen uitschrijven.

Reageer op dit artikel