nieuws

Kifid: ‘Offerte voor hypotheek kan niet onjuist zijn’

Financiële planning 7316

Een Oosterhoutse franchisenemer van De Hypotheker moet € 9.318 euro financiële schade aan een een klant vergoeden. Deze dacht in 2010 te hebben getekend voor een hypotheek met een variabele rente. Zowel de klant als de adviseur zagen echter niet in de offerte staan dat deze nog steeds was gebaseerd op de oorspronkelijke wens voor een rentevastperiode van 10 jaar. Volgens Kifid treft geldverstrekker Obvion weliswaar blaam, maar hadden de adviseur en de klant de offerte zelf beter moeten controleren.

Kifid: ‘Offerte voor hypotheek kan niet onjuist zijn’

Op 9 december 2009 doet de De Hypotheker in Oosterhout een offerteaanvraag bij Obvion voor een hypotheek met een rentevastperiode van 10 jaar. Daarop volgt een offerte van Obvion die de klant tekent. De consument bedenkt zich in de dagen na het tekenen echter en wil toch een variabele rente om daar mee te anticiperen op de dalende rentetrend. De adviseur stuurt de offerte retour naar Obvion met de mededeling dat de klant op variabel wil gaan zitten. Met pen past hij de maandlasten en het rentepercentage aan. Obvion retourneert desondanks een tweede offerte waarin de wijzigingen niet zijn meegenomen. Zonder de niet-aangepaste tweede offerte goed te lezen tekent de klant ervoor waarna de hypotheek een paar weken later passeert bij de notaris.

Schade evenredig verdelen

In oktober 2010 wil de klant, in de overtuiging dat hij een hypotheek met variabele rente heeft, alsnog de rente voor een langere periode vastleggen. De bank laat weten dat dit niet mogelijk is omdat de klant al een hypotheek met een 10-jaars rente heeft.
De adviseur treedt nog kort in overleg met Obvion en stelt voor om de schade evenredig te verdelen over de geldverstrekker, De Hypotheker en de klant, daarbij uitgaande van de 10-jaars rente in oktober 2010 minus de 10-jaarsrente die Obvion abusievelijk hanteerde in de tweede offerte voor de oorspronkelijke hypotheek. Over de gehele looptijd zou de schade langs die weg € 13.312,50 bedragen. Obvion stelt zich echter van meet af aan op het standpunt niets voor de consument te kunnen betekenen.

Eventuele onjuistheden

Kifid constateert in haar uitspraak ook dat Obvion een fout heeft gemaakt, maar dat geldt volgens het klachteninstituut ook voor de adviseur en de consument. “De fout van de Bank is erin gelegen dat zij de verzochte wijzigingen slechts ten dele heeft uitgevoerd. De Adviseur kan worden verweten dat hij heeft verzuimd te controleren of de offerte conform de wens van Consument was, terwijl uit het dienstverleningsdocument blijkt dat dit tot zijn taak behoort. Consument heeft verklaard de offerte zonder deze te controleren op eventuele onjuistheden te hebben getekend.”

Onjuiste offerte

De geschillencommissie acht Obvion ondanks de fout niet verantwoordelijk voor de schade. Op zichzelf is de stelling van de Adviseur, dat de schade niet zou zijn ontstaan als de Bank de tweede offerte conform het wijzigingsverzoek had opgesteld, juist. “Anders dan de Adviseur, is de Commissie echter van oordeel dat van een onjuiste offerte geen sprake kan zijn. Ook een ‘onjuiste’ offerte is een aanbod waarvan het de Consument vrijstaat dit al dan niet te aanvaarden. In de onderhavige situatie betekent zulks dat de Bank een aanbod heeft gedaan voor een hypothecaire geldlening met een rentevastperiode van 10 jaar. Het had op de weg van de Adviseur en Consument gelegen deze fout te constateren.”

Eigen verantwoordelijkheid

“Kifid wijst daarbij nadrukkelijk ook op de eigen verantwoordelijkheid van de consument. Deze had volgens het klachteninstituut de fout kunnen onderkennen bij het tekenen van de hypotheekakte en bij de ontvangst van de maandelijkse rentenota’s. De geschillencommissie acht het daarom niet redelijk om de gehele schade voor rekening van de adviseur te laten komen en laat 30% daarvan bij de klant liggen.”

Reageer op dit artikel