nieuws

Kantoor in Kifidzaak: ‘Wij adviseerden niet, wij begeleidden slechts de communicatie’

Financiële planning 2470

Air Bird Insurance Adviesgroep uit Haarlem moet van de Geschillencommissie van Kifid €12.500 betalen aan een klant die meende een adviesrelatie met de adviseur te hebben en verwachtte dat deze voor haar belangen zou waken. Daar dacht Air Bird (ten onrechte, volgens het Kifid) anders over. De uitspraak is niet-bindend.

Kantoor in Kifidzaak: ‘Wij adviseerden niet, wij begeleidden slechts de communicatie’

De klacht is ingediend door een klant die in 2014 een woning trachtte te kopen. Air Bird was bij die transactie betrokken in de rol van financieel adviseur van de verkopende partij. Toen de koper zich echter beriep op zijn financieringsvoorbehoud en ook twee afwijzingen van geldverstrekkers kon overleggen, begon Air Bird zich steeds meer met de koper bezig te houden. Er werd bijvoorbeeld voorgesteld dat de verkopende partij de benodigde financiering zou verstrekken.

Drie verhuizingen

De termijn voor de ontbindende voorwaarde werd steeds verlengd, de voorlaatste keer tot en met 20 augustus 2014. Toen de klant op 19 augustus 2014 liet weten dat hij toch niet aan het kostenplaatje kon voldoen, stuurde de adviseur hem meerdere e-mails. “Als het mij lukt om [de geldverstrekker] te overtuigen ben je dan wel bereid om de woning aan te kopen?”, vroeg hij. En ook: “Ik wil graag voor je aan de slag gaan omdat door het niet door gaan van deze koop er in totaal drie verhuizingen niet door kunnen gaan.” De termijn voor de ontbindende voorwaarden werd op 19 augustus 2014 verlengd tot en met 25 augustus 2014.

Communicatie begeleid

Op 25 augustus 2014 heeft de adviseur aan de koper medegedeeld dat de geldverstrekker de aanvraag toch afwees. Vervolgens is opnieuw contact gelegd met de verkopende partij om de financiering daar aan te trekken. Er is mondeling een overeenkomst tot stand gekomen voor een bedrag van € 42.000. De adviseur legt daarbij schriftelijk vast: “Voor alle duidelijkheid melden wij, dat [Adviseur] op geen enkele wijze advies heeft gegeven over de opzet van deze hypotheekconstructie. Wij hebben enkel over en weer de communicatie begeleid.”

Toch ontbinden

Dezelfde dag heeft Consument de e-mail beantwoord en aangegeven ‘in principe’ akkoord te gaan met het verzoek. Maar een dag later wil de klant de koopovereenkomst toch ontbinden. “Het gaat mij financieel niet lukken om de woning […] te bekostigen. Daarvoor wil ik gebruik maken van de ontbindende voorwaarden waar ik recht op heb tot 12 uur vandaag.”

De verkopende partij doet een beroep op de contractuele boete van tien procent van de koopsom, à € 18.500. De koper wordt tot betaling van die boete veroordeeld in een gerechtelijke procedure. Hij vordert vervolgens bij Kifid € 28.000 schadevergoeding, waarvan € 18.500 boete en € 9.500 kosten voor juridische bijstand in de procedure tegen de verkopende partij. Hij stelt dat de adviseur onrechtmatig heeft gehandeld door in het kader van de behartiging van zijn eigen belangen, die van de koper in ernstige mate te hebben geschaad. Onder druk van de adviseur heeft de koper afgezien van haar voorgenomen ontbinding van de koopovereenkomst.

Adviesrelatie

De Geschillencommissie oordeelt dat tussen partijen een overeenkomst van opdracht tot hypotheekadvies tot stand is gekomen op 19 augustus 2014. Uit de verklaringen en gedragingen van de adviseur vanaf die datum heeft de klant redelijkerwijs mogen afleiden dat een adviesrelatie tot stand was gekomen. “Voor dat oordeel is onder meer van belang dat Adviseur uitdrukkelijk poogde tegemoet te komen aan de wens van Consument de gekochte woning te betrekken. Daarnaast is van belang dat Adviseur voor Consument contact heeft gelegd met de geldverstrekker. Dat Adviseur nadien heeft verklaard geen advies te hebben gegeven, is van geen belang.”

Aangedrongen op financiering

Ook zegt de Commissie dat de klant mocht verwachten dat de adviseur voor haar belangen zou waken. De Commissie merkt op dat daarvan geen sprake is geweest. “Door zich de belangen van Consument onvoldoende aan te trekken, heeft Adviseur onrechtmatig gehandeld jegens Consument. Uit het klachtdossier volgt dat Adviseur heeft aangedrongen bij Consument op het verkrijgen van een financiering, terwijl Consument reeds in een eerder stadium de koop wenste te ontbinden. Zonder inmenging van Adviseur was de koopovereenkomst ontbonden en was de boete niet in rekening gebracht.”

Volgens de Commissie komt alleen de betaalde boete van € 18.500 voor vergoeding in aanmerking, maar de schadevergoeding wordt gematigd vanwege medeschuld van de klant. “Die had immers ook redelijkerwijs op de hoogte kunnen zijn van de boete die zij vanaf 26 augustus 2014 contractueel verschuldigd zou zijn.” Het kantoor moet € 12.500 vergoeden.

Reageer op dit artikel