nieuws

AFM houdt zich niet aan eigen begroting

Branche 2535

De AFM heeft in 2017 € 3,9 mln meer kosten gemaakt dan begroot. Dit blijkt uit een brief die minister Hoekstra (Financiën) kort voor het huidige Kerstreces stuurde aan de Tweede Kamer. Volgens Hoekstra zijn afspraken gemaakt met de toezichthouder die een overschrijding van het kostenkader in de toekomst moeten voorkomen.

AFM houdt zich niet aan eigen begroting

Mede in het licht van het vaststellen van de begrotingen van AFM en DNB als zelfstandige bestuursorganen heeft de AFM de minister vorige maand geïnformeerd dat zij in 2017 verwacht extra kosten ter hoogte van € 3,9 miljoen te maken ten opzichte van de begroting 2017. De extra kosten houden grotendeels verband met het toezicht van de AFM op de uitvoering van het Uniform Herstelkader Rentederivaten. Hoekstra in zijn recente Kamerbrief: “In mijn brief van 8 december 2017 (Kamerstuk 31 311, nr. 196) over de tweede voortgangsrapportage AFM inzake rentederivaten heb ik uw Kamer gemeld dat bij de uitvoering van het herstelkader door de banken vertraging is opgetreden. Deze vertraging wordt veroorzaakt door knelpunten in de automatisering van het proces van herbeoordeling bij de banken en de kwaliteit van hun data waarmee de compensatie moet worden berekend en gecontroleerd.”

Langer toezicht op rentederivaten

Deze vertraging betekent dat de AFM langer toezicht moet houden op dit dossier. De AFM verhoogt daarom de voorziening met € 3 miljoen voor de kosten die zij in 2017 voor dit dossier heeft gemaakt en nog verwacht te maken in 2018. Deze voorziening komt ten laste van het resultaat van 2017. Dit bedrag wordt eenmalig in rekening gebracht bij de bij het herstelkader betrokken banken en komt daarmee niet ten laste van alle andere onder toezicht staande organisaties.

Overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder

Verder houdt de AFM in 2017 rekening met een overschrijding van € 0,9 miljoen op de kosten voor reguliere bedrijfsvoering. De oorzaak is volgens de minister een incidentele en onvoorzien hogere uitgave voor de overstap naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Dit tekort loopt mee in het exploitatieresultaat, dat aan alle onder toezicht staande instellingen wordt doorberekend in 2018.

Bestuurlijke rust

Hoekstra stipt aan dat in de voorgaande jaren er steeds sprake is geweest van een onderschrijding door de AFM. “Ik hecht er aan dat de AFM zich aan het kostenkader houdt. Een overschrijding van het kostenkader draagt niet bij aan de bestuurlijke rust. Daarom heb ik afspraken met de AFM gemaakt om een overschrijding van het kostenkader in de toekomst te voorkomen. De begroting voor 2018 blijft binnen het kostenkader. De AFM heeft ruimte gemaakt binnen haar begroting voor onvoorziene kosten. Ook heeft de AFM maatregelen genomen om nadrukkelijker op het kostenkader te sturen.”

Reageer op dit artikel