nieuws

AFM hoeft geen openheid te geven over tekortkomingen eigen toezicht

Branche 2860

De Autoriteit Financiële Markten hoeft geen documenten te verstrekken met informatie over tekortkomingen van de eigen organisatie bij de toetsing van de door de banken verrichtte herbeoordeling van de rentederivatendossiers. De Stichting Waakzaamheid financieel toezicht had middels een WOB-verzoek geëist dat vergaderverslagen, interne memo’s, powerpoints en emailverkeer hierover openbaar zouden worden gemaakt. De AFM wees dat verzoek af en kreeg hierin gelijk van de rechter.

AFM hoeft geen openheid te geven over tekortkomingen eigen toezicht

De Stichting Waakzaamheid financieel toezicht, waarvan advocaat en oud-AFM-jurist Guido Roth voorzitter is, wilde al in 2016 met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) de AFM bewegen stukken te openbaren over het toezicht op de rentederivatendossiers. In de documenten worden de tekortkomingen besproken bij de toetsing van de door banken verrichte herbeoordelingen. Het gaat om interne memo’s, verslagen van vergaderingen, mails en powerpointpresentaties.

De AFM heeft een bureau ingeschakeld dat een onderzoek zou doen naar de tekortkomingen van de toezichthouder. Ook over dat bureau wilde de stichting meer informatie.

Uitgezonderd van WOB

De AFM wees dit WOB-verzoek af. De toezichthouder meent dat alle werkzaamheden voortvloeien uit zijn taken en bevoegdheden binnen de Wet op het financieel toezicht (Wft). Die taken zijn uitgezonderd van de WOB.

Volgens de Stichting Waakzaamheid financieel toezicht klopt dat niet. Die stapte daarom naar de Rechtbank Amsterdam. “Het WOB-verzoek van eiseres heeft immers geen betrekking op de toezichtswerkzaamheden van de AFM in het kader van de herbeoordeling van de rentederivatendossiers, maar alleen op de tekortkomingen die zijn gesignaleerd bij de AFM zélf en de werkzaamheden en ontwikkelingen die daarmee verband houden”, betoogde de stichting.

Verband met Wft

De rechter heeft afgelopen zomer de begeerde stukken ingezien en deelt de mening van de AFM. De informatie zou wel degelijk verband houden met de toezichtstaken uit de Wft. “Daaruit volgt dat de AFM terecht de WOB niet op het verzoek om openbaarmaking van de in het verzoek genoemde informatie van toepassing heeft geacht”, aldus de rechter in het vonnis dat deze week werd gepubliceerd. Ook over het bureau dat een onderzoek is gestart naar de tekortkomingen van de AFM, hoeft de toezichthouder geen openheid van zaken te geven.

Reageer op dit artikel