nieuws

DNB wil ook in goede tijden toezichttouwtjes strak in handen houden

Branche 871

DNB gaat de komende jaren bij het toezicht vooral letten op financieel-technologische innovatie en de impact van de ontwikkeling van het klimaat. “Daarnaast blijft ook de bestrijding van financieel-economische criminaliteit hoog op de prioriteitenlijst staan.” Voor verzekeraars staan onder meer de impact van insurtech, de inrichting van de compliancefunctie en de inschatting van sterfterisico’s op de agenda. Van DNB mag het verandervermogen bij verzekeraars nog wel wat worden versterkt.

DNB wil ook in goede tijden toezichttouwtjes strak in handen houden

De toezichthouder heeft dinsdag de jaarlijkse toezichtagenda gepresenteerd. Daarin wordt een positief beeld geschetst: de financiële sector heeft na de crisis een noodzakelijke transitie doorgemaakt naar een grotere financiële weerbaarheid en de economie herstelt. Maar: “De crisis heeft evenwel geleerd dat sector en toezichthouder voortdurend alert moeten zijn op nieuwe risico’s en uitdagingen. De transitie is daarmee nog niet ten einde.”

Streng toezicht in goede tijden

Zo zijn er nieuwe partijen die met technologische toepassingen de marktverhoudingen doen veranderen. Ook zet de lage rente bedrijfsmodellen onder druk, zorgt de Brexit voor veranderingen en wordt het toezicht steeds meer op Europees niveau samengebracht. DNB noemt ook nieuwe regelgeving, pensioenhervorming en een kritischer consument.
De financiële sector is regelmoe, constateert de toezichthouder. “Vooral in goede tijden is intensief en streng toezicht van het grootste belang om de opbouw van excessen tegen te gaan. De financiële crisis werd voorafgegaan door een lange periode van deregulering. Eén van de lessen van de vorige crisis is dan ook om vooruit te kijken. Het is de uitdaging om toekomstige crises te voorkomen in plaats van te genezen, zonder in dit opzicht als toezichthouder onrealistische verwachtingen te creëren.”

DNB gaat op innovatiegebied het maatwerk-beleid verder uitbouwen wanneer bestaande financiële wet- en regelgeving onnodig knellend blijkt voor nieuwe spelers. Verder zullen onderzoeken worden gedaan naar het verandervermogen van financiële instellingen, klimaatrisico’s en onbedoelde effecten van wet- en regelgeving. Ook is er volgend jaar extra aandacht voor de gevolgen van de lage rente en een mogelijke abrupte rentestijging, voor digitalisering en voor cyberaanvallen.

Insurtech

Hoewel veel verzekeraars werken aan toekomstbestendige bedrijfsmodellen, moeten zij hun verandervermogen nog verder versterken, aldus DNB. “Het toezicht zal in 2018 dan ook in het bijzonder gericht zijn op het belang van een sterke financiële positie van verzekeraars en op de vraag of verzekeraars zich voldoende klaar maken voor de toekomst.” Schadeverzekeraars worden op dit moment bijvoorbeeld onderwerpen aan een klimaatgerelateerde stresstest.

Insurtech: complementair en disruptief

Net als dit jaar zal DNB onderzoek doen naar de impact van insurtech. “DNB zal verzekeraars vragen om hun strategie, bedrijfsvoering en organisatie zodanig in te richten dat zij op verantwoorde wijze omgaan met de risico’s en kansen die voortvloeien uit insurtech. Het verandervermogen van verzekeraars krijgt hierbij in het bijzonder de aandacht. Voorlopige bevindingen duiden erop dat op korte termijn insurtech-ontwikkelingen vooral complementair zijn aan het huidige verdienmodel, maar dat de impact op middellange termijn meer disruptief kan zijn.”

Kapitaalgeneratie

Daarnaast wordt ingezoomd op het fenomeen ‘kapitaalgeneratie’ ofwel Net Capital Generation. “DNB constateert dat verzekeraars verschillende definities van het begrip NCG gebruiken. Om meer inzicht te krijgen in de precieze berekeningswijze per verzekeraar doen wij, voorzover wij nog niet over de informatie beschikken, in 2018 een uitvraag. Wij onderzoeken of de manier waarop verzekeraars in hun beleid omgaan met NCG prudentiele risico’s kan opleveren.”
De inrichting van de compliancefunctie blijft ook een aandachtsgebied. “DNB wil in 2018 meer inzage krijgen in de werking van de compliance-functie bij verzekeraars en of de aandachtspunten die uit het onderzoek van 2015
naar voren kwamen adequaat zijn geadresseerd.”

Inschatting ervaringssterfte

Bij leven- en uitvaartverzekeraars kijkt DNB naar de technische voorzieningen. “Een verborgen tekort in de technische
voorzieningen kan de solvabiliteit van een verzekeraar immers verder uithollen. DNB wil meer inzage in de technische
voorzieningen, met in 2018 extra aandacht voor de inschatting van de ervaringssterfte. Op langere termijn is het beoogd effect dat verzekeraars – voor zover dat nog niet het geval is – de ervaringssterfte correct inschatten binnen de inherente onzekerheid en dat er voldoende rekening wordt gehouden met deze onzekerheid.”

Reageer op dit artikel