nieuws

Minister Dijsselbloem zet gevolgen uitstel PSD2 op een rij

Branche 3392

Minister Dijsselbloem van Financiën en minister Blok van Veiligheid en Justitie hebben gisteren een nieuw Nederlands wetsvoorstel ingediend bij de Tweede kamer betreffende de invoering van de herziene Europese richtlijn betaaldiensten (PSD2). PSD2 moet voor 13 januari zijn geïmplementeerd in de nationale wetgeving. Dijsselbloem heeft de Tweede Kamer vorige maand laten weten dat die datum voor Nederland niet langer realistisch is. In de begeleidende Kamerbrief somt Dijsselbloem de mogelijke gevolgen op van het overschrijden van de implementatietermijn.

Minister Dijsselbloem zet gevolgen uitstel PSD2 op een rij

PSD2 reguleert twee nieuwe betaaldiensten: betaalinitiatie- en rekeninginformatiediensten. Vanochtend bleek uit onderzoek van accountants- en adviesbedrijf PwC onder 39 grote banken uit 18 Europese landen, waaronder Nederland, dat 38 procent nog bezig is met het bepalen van de impact van PSD2 en dat weinig banken daadwerkelijk klaar zijn voor de implementatie die uiterlijk 13 januari 2018 van kracht gaat.

“De inwerkingtreding van de wetgeving ter implementatie van PSD2 op uiterlijk 13 januari 2018 (implementatiedatum) is helaas niet langer realistisch. Een realistische inschatting is het voorjaar van 2018.” schrijft Dijsselbloem in de Kamerbrief die gisteren is verstuurd bij het indienen van het wetsvoorstel aangaande de PSD2 richtlijnen.

Privacy aspecten

In de Kamerbrief wordt duidelijk dat veel aandacht is gegaan naar de privacy aspecten van de regelgeving: ” Een zorgvuldige weging van de verschillende belangen heeft veel afstemming met onder meer toezichthouders en daarmee tijd gevergd. Daarbij is specifiek aandacht besteed aan het privacyaspect van PSD2. Op 24 augustus jongstleden is in dit verband een advies van de Autoriteit Persoonsgegevens over het wetsvoorstel ontvangen.”

Praktische implementatie van PSD2 wordt volgens Dijsselbloem vertraagd door de ‘technische invulling’ van PSD2. Hiermee doelt Dijsselbloem op de Regulatory Technical Standards (RTS). “Zo zijn de veiligheidseisen aan de verlening van toegang door banken aan nieuwe betaaldienstverleners (sterke cliënt authenticatie) nog onduidelijk. De Europese standaarden die dit regelen moeten nog worden vastgesteld door de Europese Commissie, en daarna door de Europese Raad en het Europese Parlement.”

Na de vaststelling, en inwerkingtreding van de veiligheidseisen zijn marktpartijen volgens Dijsselbloem pas na 18 maanden verplicht deze toe te passen. “Over zowel de veiligheidseisen als de wijze waarop banken in de tussenliggende periode de toegang tot de betaal- en rekeninginformatie moeten verlenen is in Europa nog discussie. Ik zet mij in Europees verband in om hierover spoedig duidelijkheid te krijgen.”

Mogelijke consequenties

Over de mogelijke consequenties van de termijnoverschrijding meldt de minister het volgende: “Als PSD2 op 13 januari 2018 nog niet in Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd, blijven nieuwe betaaldiensten in Nederland weliswaar ongereguleerd, maar mogen deze wel worden verleend, zoals ook nu al het geval is.” Banken in Nederland zijn volgens Dijsselbloem echter in dat geval nog niet wettelijk verplicht om aan betaalinstellingen toegang te verlenen tot betaal- en rekeninginformatie.

Vergunningen nog niet verleend

“Omdat de nieuwe betaaldiensten (betaalinitiatiediensten en de rekeninginformatiediensten) ongereguleerd blijven, kunnen vergunningen nog niet worden aangevraagd of verleend”, meldt de minister. Met andere woorden: bedrijven kunnen de nieuwe betaaldiensten dus wel (ongereguleerd) aanbieden, maar geen toegang afdwingen omdat de wettelijke bepaling die banken hiertoe dwingt nog niet in werking is getreden. “Dit geldt ook voor toegang van buitenlandse betaalinstellingen met een Europees paspoort. Hoewel nog niet verplicht mogen banken wel toegang verlenen, net zoals nu het geval is, mits de gebruiker hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Tot inwerkingtreding van de wetgeving kunnen betaaldienstgebruikers in Nederland daarom nog maar beperkt gebruik maken van de nieuwe betaaldiensten.”

Wel geeft Dijsselbloem aan dat Nederlandse banken mogelijk wel in andere lidstaten de nieuwe betaaldiensten kunnen aanbieden, omdat het verlenen van de nieuwe betaaldiensten door banken valt onder de aan hen verleende bankvergunning. “Betaalinstellingen die de nieuwe diensten willen aanbieden moeten wel een vergunning hebben die weliswaar nog niet in Nederland kan worden aangevraagd, maar vanaf 13 januari 2018 wel in Europese lidstaten waar PSD2 wel tijdig is geïmplementeerd. Hierbij zal praktische uitwerking mede afhankelijk blijven van de nog vast te stellen Europese standaarden.”

Inbreukprocedure

Ook geeft Dijsselbloem aan dat wanneer de implementatietermijn wordt overschreden De Europese Commissie Nederland daarvoor in gebreke stellen en een inbreukprocedure starten tegen Nederland. “Dit kan er op termijn toe leiden dat Nederland door het Hof van Justitie in Luxemburg een boete opgelegd krijgt wegens niet-tijdige implementatie.”

Reageer op dit artikel