nieuws

Geen gevolgen voor ‘gat van 700 miljoen’ bij SRLEV

Branche 621

Het door SNS Reaal gehanteerde saldocompensatiestelsel heeft ertoe geleid dat de kapitaalbuffer van levendochter SRLEV hoger is gepresenteerd dan werkelijk het geval was. Dat concludeert minister Dijsselbloem (Financiën) na langdurig onderzoek door meerdere partijen. “Dat is kwalijk.” Maar er is geen schade veroorzaakt: daarom worden geen partijen aansprakelijk gesteld.

Geen gevolgen voor ‘gat van 700 miljoen’ bij SRLEV

Dijsselbloem had de Kamer in februari 2015 een onderzoek beloofd naar “een verwevenheid in een rekening-courantstructuur (het zogenoemde saldocompensatiestelsel) binnen het financiële conglomeraat SNS Reaal die sinds eind jaren negentig bestond”. Dat hield in dat de saldi van de groepsonderdelen van de groep bij elkaar werden opgeteld. “Het positieve saldo van levensverzekeringsdochter SRLEV was verpand aan SNS Bank als zekerheid voor de vordering van SNS Bank op verzekeringsholding Reaal. Door deze verpanding had de vordering van SRLEV op SNS Bank in mindering gebracht moeten worden op de solvabiliteit van SRLEV. Dit had SRLEV echter niet gedaan”, schrijft de minister. De onoverzichtelijke methode zorgde ervoor dat pas na de nationalisatie van het in nood verkerende concern bleek dat er € 700 mln minder geld in SNS Reaal zat dan was gedacht.

Onderzoek in vijf bedrijven

Met een onderzoek moest boven tafel komen wat er precies is gebeurd. Twee jaar en acht maanden later is het onderzoek afgerond. Dat bestond uit een intern feitenonderzoek door SNS Reaal, een extern onderzoek door PwC, een analyse van dat onderzoek door Financiën, analyses van de Auditdienst Rijk naar het proces van totstandkoming van de rapportage van Financiën en een opinie van de Landsadvocaat naar de mogelijkheid en haalbaarheid van het nemen van juridische vervolgstappen. “Deze laatste analyses zijn zeer recent afgerond en daarmee is ook het gehele onderzoekstraject voltooid.”

Kwalijk, maar geen stappen nodig

De conclusie: complexe ‘intragroepsrelaties’ binnen Reaal hebben het zicht op de financiële positie van de individuele dochterondernemingen versluierd. “Te veel werd gekeken op geconsolideerd en gesubconsolideerd niveau en te weinig op het niveau van de individuele vergunninghoudende verzekeraars. Op grond van de veronderstelling van een going concern werd geen aanleiding gezien om interne leningen op dezelfde wijze als externe leningen kritisch te bezien.” Daardoor is de omvang van de kapitaalbuffer van SRLEV door Reaal, de externe accountant en de toezichthouder onjuist gepercipieerd, schrijft Dijsselbloem. “Dat is kwalijk.” PwC heeft in zijn rapport kritiek op het handelen van huisaccountant KPMG en toezichthouder DNB. Verdere stappen worden niet ondernomen: “De Landsadvocaat acht het onvoldoende aannemelijk dat de Staat als gevolg van een onjuiste weergave van de solvabiliteit van SRLEV schade heeft geleden. Een van de voorwaarden voor aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad wordt daarom niet vervuld.”

Reageer op dit artikel